Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Haluamme kantaa vastuumme pandemian leviämisen estämisestä ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Teemme toistaiseksi pääosin etätöitä ja vain osa kriittisten toimintojemme työntekijöistä on toimistolla. Pyrimme näin minimoimaan samanaikaisen sairastumisen riskit. Ulkomailta palanneet ovat jääneet karanteeniin ja työmatkat on peruutettu. Olemme pystyneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen suhteellisen hyvin, ja kaikki yksikkömme toimivat toistaiseksi normaalisti.

Haluamme olla asiakkaidemme tukena vaikeassa markkinatilanteessa. Olemme tavoitettavissa kuten ennenkin. Hoidamme kaikki asiakasyhteydet puhelimitse, sähköpostitse tai etäyhteyssovelluksia käyttäen. Asiakastiloja ei lähtökohtaisesti käytetä eikä asiakastiloissamme ole päivystystä. Keväälle suunnitellut asiakastilaisuudet on peruttu.

KORONAVIRUSPANDEMIAN TALOUDELLINEN VAIKUTUS TAALERIIN JA SEN TUOTTONÄKYMIIN

Koronaviruspandemian lopullinen vaikutus Taalerin liiketoimintaan riippuu sen kehityksestä ja kestosta, ja vielä on liian aikaista sanoa, millainen se tulee olemaan. Taaleri-konsernin vakavaraisuus on vahva. Ryhmittymän vakavaraisuus oli vuoden 2019 lopussa 64,8 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusuhdeluku 207,4 %, vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 %. 

Taalerin rahavarat olivat yhteensä 29 milj. euroa 31.12.2019. ja omavaraisuusaste oli 47 prosenttia.

VARAINHOITO-SEGMENTIN tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on asiakashankinnassa onnistumisen lisäksi riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Hallinnoitavat varat ovat vain osaltaan alttiita markkinamuutoksille ja rahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat merkittävältä osaltaan pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa. Hallinnoitavien varojen kokonaismäärästä osakkeet ja osakesidonnaiset tuotteet vastaavat noin 1/3, vaihtoehtoiset 1/3 ja korkoinstrumentit ja muut 1/3.

ENERGIA-SEGMENTIN tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen muun muassa varainhankinnasta, pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Vaihtoehtorahastojen maksamat hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin ja hallinnointipalkkiotuotot olemassa olevista rahastoista ja hankkeista ovat suhteellisen luotettavasti ennustettavissa seuraavan 12 kuukauden ajalle.    

Taaleri Energia tiedotti maaliskuun alussa, että sen hallinnoima Taaleri SolarWind II -rahasto on saavuttanut 275 miljoonan euron sijoitussitoumukset. Rahaston tavoitekoko on 300 miljoonaa ja enimmäiskoko 400 miljoonaa euroa. 

Energia-segmentin tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen, ja ne etenevät pääasiassa suunnitelmien mukaisesti.

VAKUUTUS-SEGMENTIN harjoittamat takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin ja vakavaraisuuteen. Taloudellisen epävarmuuden aikana suomalaisten yritysten kiinnostus on aina herännyt eläkelainojen hyödyntämiseen yhtenä vakaana rahoituslähteenä. Yrityksillä on oikeus lainata eläkeyhtiöön kertyneet rahastot omaan käyttöönsä turvaavaa vakuutta vastaan, joka voi olla esim. Garantian myöntämä takausvakuutus. 

Segmentin harjoittama vakuutustoiminta perustuu laajaan yhteistyö- ja kumppanuusverkostoon, hajautettuun asiakasriskiin sekä vahvaan vakavaraisuuteen (solvenssisuhde oli tilikauden 2019 päättyessä 232 %). Liiketoiminnan keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriski ja sijoitusomaisuuden markkinariski. Takausvakuutuskanta muodostuu hyvin hajaantuneista kuluttajavastuista sekä yritysvastuista.

Vakuutusyhtiön harjoittaman sijoitustoiminnan riskitaso on pidetty maltillisena; osakesijoitusten (ml. pääomasijoitukset) osuus oli 14 %, korkosijoitusten 85 % ja kiinteistösijoitusten 1 % vuoden 2019 lopussa. Sijoitustoiminta ei ole immuuni markkinahintojen suurille vaihteluille, mutta vakavaraisuus on säilynyt edelleen vahvana ja hajautushyödyt eri omaisiuusluokkien välillä näkyvät arvostuksissa viiveellä.

Tasesijoitusten tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai –tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Tasesijoitusten tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

TAALERIN YHTIÖKOKOUS JOUDUTTIIN SIIRTÄMÄÄN

Taaleri siirsi varsinaisen yhtiökokouksensa myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Alkuperäisen aikataulun mukaan yhtiökokous oli määrä järjestää 18.3.2020. Yhtiökokous on lähtökohtaisesti pidettävä kesäkuun 2020 loppuun mennessä. 

LINKKI tiedotteeseen

MITEN KORONAVIRUSPANDEMIA VAIKUTTAA UUSIEN RAHASTOJEN VARAINHANKINTAAN?

Tilanne voi johtaa viivästyksiin uusien rahastojen varainhankinnassa. On vielä liian aikaista sanoa, mikä vaikutus tulee olemaan. Tähän mennessä pandemian vaikutus on ollut ajallisesti melko lyhyt ja siksi sen vaikutus varainhankintaan on ollut toistaiseksi vähäinen. Kysyntä listaamattomia sijoituksia kohtaan on yleisesti korkealla tasolla, ja omaisuusluokan luonne huomioiden sijoituspäätökset ovat usein strategisia ja portfolion hajautushyötyjä painottavia. 

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,3 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.