Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, Listautumisestaan lahtien Siili on jatkuvasti kasvattanut osakkeiden maaraa. 1) Mika tahan on syyna? 2) Eiko omistaja-arvon kannalta olisi parempi valttaa osakekannan kasvattamista ja kayttaa mieluummin kassaa yritysostojen ja johdon maksamiseen? Ottaen huomioon osakekurssin kehityksen, eiko osakekannan dilutoiminen ole tullut erittain kalliiksi osakkeenomistajille?

Answer 

Erinomainen kysymys!

Onko tullut Siilin omistajille kalliiksi -kysymykseen vastaus on ei: mielestämme Siili on tehnyt yrityskauppoja onnistuneesti omistaja-arvoa luoden. Tämän konkreettisesti voi havaita siitä, että yhtiön yrityskaupat ovat kasvattaneet nettotulosta enemmän kuin ne ovat dilutoineet osakesarjaa (yhtiön eps-kasvu on ollut vahvaa). Olisiko yhtiö voinut toteuttaa yritysostot ilman minkäänlaista dilutoivaa vaikutusta? Vastaus on ei, koska Siilin operatiivinen rahavirta ei olisi riittänyt kaikkien yhtiön tekemien yrityskauppojen rahoitukseen. Olemme analysoineet tarkemmin asiaa tuoreessa laajassa Siili-analyysissämme: https://www.inderes.fi/arvonluonti-jatkuu

Oman osakkeen käyttö yhtenä elementtinä yrityskauppojen maksussa on konsulttiyhtiöiden ostoissa melko tyypillistä. Ensiksi, kohdeyhtiön myyjänä on usein toimiva johto, jolloin omaa osaketta käyttämällä saadaan myyjät suoraan mukaan ”osakkaiksi” Siiliin ja sitoutettua myyjiä tätä kautta. Toiseksi, Siili on maksanut ostokohteista järjestään oman osakkeen arvostuskertoimia alemman kauppahinnan. Siilin oma osake on tällöin vaihtokaupassa ikään kuin arvokkaampaa valuuttaa kuin kohdeyhtiön oma valuutta. Kolmanneksi, parhaimmillaan Siili on maksanut kauppahinnasta suuren osan lisäkauppahintana, joka on myös maksettu omalla osakkeella. Kun Siilin oma osakekurssi on noussut hyvän yrityskaupan jälkeen (Siilin valuutasta on tullut arvokkaampi), on lisäkauppahinnan maksuun tullessa (yleensä 1-2v kaupasta) sen aiheuttama diluutio pienentynyt kurssinousun ansiosta. Myös lisäkauppahinta on keino sitouttaa myyjiä.

Vastaavaa reseptiä ovat pörssissä onnistuneesti toteuttaneet muun muassa myös Innofactor, Zeeland ja Nixu. Tämä on luonut näille yhtiöille kasvustrategian toteutuksessa jopa kilpailuedun suhteessa niihin, joilla ei ole listatun yhtiön statusta. Oman osakkeen käytön hienous on joustavuudessa eli siinä, että näin yhtiö voi toteuttaa kasvua yritysostoin ilman, että sillä tarvitsee olla jatkuvasti ylisuuri kassa ja raskas pääomarakenne tulevien yritysostojen varalle. Vaihtoehto olisi kerätä osakeannilla ensin omistajilta iso kasa rahaa (mikä dilutoi yhtälailla ja aiheuttaa kustannuksia) ja lähteä sen jälkeen aarteenetsintään. 

Omistaja-arvoa tuhoutuu vain, mikäli omaa osaketta käytetään silloin, kun se on selvästi alihinnoiteltu suhteessa kohteeseen. On myös oma taiteenlajinsa käyttää kauppojen strukturoinnissa järkevässä suhteessa omaa osaketta, kassavaroja, velkavipua ja lisäkauppahintaa.