Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

1 januari–31 mars 2021
Nettoomsättningen var i nivå med föregående år, 134,0 MSEK (134,4).
Organiskt ökade omsättningen med 7% (+1), valutaeffekten uppgick till -7%.
EBITDA uppgick till 46,2 MSEK (41,2).
EBITDA-marginalen uppgick till 34% (31).
Resultatet före skatt uppgick till 35,6 MSEK (25,5).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,19 SEK (0,85).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,2 MSEK (15,4).

Väsentliga händelser efter periodens slut
CellaVision förvärvade de exklusiva rättigheter till en patentportfölj innehållande en ny mikroskopiteknologi, Fourier Ptychographic Microscopy, av Clearbridge BioPhotonics. Förvärvet ger CellaVision tillgång till och kontroll över en intressant framtidsteknologi. Förvärvspriset uppgick till en kontant köpeskilling om 28,7 MSEK.

” Trots den globala pandemin har bolaget förbättrat sin lönsamhet och levererat ett starkt operativt kassaflöde och samtidigt fortsatt att investera i FoU för att ytterligare stärka innovationskraften”
Simon Østergaard, vd & koncernchef

VD-kommentar
Covid-19-pandemin hade fortsatt påverkan på CellaVisions verksamhet under årets första kvartal men med stor variation mellan våra olika regioner. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 134,0 MSEK (134,4), vilket motsvarar en organisk tillväxt om 7 procent. I Americas var utvecklingen svag med en negativ tillväxt om 23 procent, och vi hade en nedgång om 6 procent i APAC. EMEA levererade en stark tillväxt om 24 procent, vilket resulterade i regionens bästa kvartal någonsin. Valutapåverkan var negativ med 7 procent under kvartalet. EBITDA i kvartalet uppgick till 46,2 MSEK (41,2), motsvarande en EBITDA-marginal om 34 procent (31). Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick till 8,8 MSEK (-5,2).

Effekterna av covid-19-pandemin förväntas minska under året
Effekten av covid-19 i hematologisegmentet har varit betydande sedan pandemins början. Rese- och mötesrestriktioner har påverkat försäljningen negativt. Frånvaron av fysiska möten har hämmat lanseringen av CellaVision® DC-1 (DC-1) och även introduktionen av RALs reagenser på marknader utanför EMEA.
Under fjärde kvartalet 2020 började vi se positiva signaler i marknaden som en följd av vaccinationsprogrammens utveckling. Därmed förväntar vi oss en gradvis förbättring av marknadsförhållandena under det kommande året, även om normaliseringstakten förväntas variera mellan våra olika regioner.

Välrustade för att accelerera verksamheten
CellaVision reagerade snabbt på covid-19 pandemin och genomförde tidigt flera åtgärder på kostnadssidan. Detta säkerställde fortsatt framdrift i våra prioriterade projekt med oförminskad aktivitet, samtidigt som vi upprätthöll en god lönsamhet.
Under pandemin har vi bibehållit vår organisation intakt, och som en följd av detta är vi nu redo att accelerera så snart våra marknader börjar öppna upp igen. Våra lösningar stödjer den accelererade digitaliseringstrenden pådriven av pandemin och vi ser långsiktiga tillväxtmöjligheter för DC-1 i satellitlaboratorier och för RALs reagenser på marknader utanför Europa.

Marknadsutveckling
Försäljningen i regionen uppgick till 41,8 MSEK (54,1) under kvartalet. Vår försäljning i Americas påverkades fortsatt negativt av covid-19-pandemin under första kvartalet 2021 och försäljningen minskade med 23 procent jämfört med det första kvartalet 2020 som inte var påverkat av pandemin. De amerikanska vaccinationsprogrammen har framskridit under kvartalet och det är nu möjligt att besöka kunder för att marknadsföra våra lösningar inom digital morfologi. Trots detta ser vi fortsatt att många kundmöten kommer att äga rum virtuellt. Nya möjligheter att träffa kunder kommer att ha en positiv inverkan på lanseringen av DC-1 och introduktionen av RALs reagenser. I Central- och Sydamerika är påverkan av pandemin fortsatt stor, men detta till trots mottogs flera förfrågningar om CellaVisions digitala lösningar under kvartalet.
Försäljningen i EMEA ökade med 24 procent till 68,1 MSEK (54,7) och överträffade fjärde kvartalet 2020 som var vårt dittills starkaste kvartal. Den positiva utvecklingen var särskilt tydlig på våra två huvudmarknader Tyskland och Frankrike, men god utveckling noterades i hela regionen. Expansionen av CellaVisions organisation för lokal marknadssupport och en stark utveckling av RALs produkter samt våra distributionspartners ökade aktiviteter ledde till den goda utvecklingen. Lanseringen av DC-1 i EMEA återupptogs i kvartalet. Detta kommer att stärka CellaVision position inom digital morfologi med möjligheten för små och mellanstora laboratorier att ansluta till centralsjukhus och arbeta i nätverk. Genom att ansluta laboratorierna i nätverk möjliggörs konsultrådgivning via CellaVision ® Remote Review Software. Den största osäkerheten i EMEA utgörs av vilka effekter en ny nedstängning skulle komma att få på framtida försäljning.
I APAC minskade försäljningen med 6 procent till 24,1 MSEK (25,6). Våra nyckelmarknader fortsätter att utvecklas bra men något lägre än föregående år. Australien, Korea och särskilt Indien är fortsatt påverkade av covid-19-pandemins effekter och våra aktiviteter ute på fältet är begränsade på dessa marknader. Lanseringen av RALs reagenser med pågående utvärderingar i olika länder fortsatte under kvartalet. Lanseringen av DC-1 har påverkats negativt av COVID-19-pandemin, men positiva utlåtanden från de pågående utvärderingarna visar på ett tydligt värde av mindre instrument för länder som Indonesien, Australien och Indien.

Geografisk expansion tillfälligt pausad
Sedan pandemins början har nya etableringar av organisationer för lokal marknadssupport pausats, men vi planerar för nya etableringar när tiden är rätt. CellaVision har för närvarande lokala organisationer för marknadssupport i 18 länder som levererar en direkt närvaro i fler än 40 länder.

Innovation
Under hela pandemin har CellaVision fortsatt att investera i sin innovationsverksamhet. Vår senaste produkt, DC-1, är marknadsgodkänd på CellaVisions nyckelmarknader och i Kina fortskrider den initierade processen för marknadsgodkännande. Under första kvartalet 2021 uppgick investeringarna i FoU till 18 procent av omsättningen (16). Våra investeringar i innovation är viktiga för att säkerställa att vi ligger i utvecklingens framkant och är väl rustade för att möta framtida krav och utmaningar.

Förvärv av ny mikroskopiteknologi
I början av april förvärvade CellaVision de exklusiva rättigheterna till en ny mikroskopiteknologi från Clearbridge BioPhotonics. Teknologin omfattar en metod för att skapa högupplösta bilder med lågförstorande optik. Detta möjliggör att stora bildytor kan samlas in med hög upplösning och högre hastighet jämfört med konventionell digital mikroskopi. Teknologin har potential att användas för att utveckla framtida automatiserade mikroskop, med tillämpningar inom både hematologi och närliggande områden. Förvärvet är en långsiktig investering som syftar till att stärka CellaVisions innovationsmöjligheter och kommer inte att ha någon materiell påverkan på försäljning eller EBITDA under den närmsta framtiden. De förvärvade patenträttigheterna ger skydd i CellaVisions nyckelmarknader i mer än 12 år. Förvärvspriset uppgick till en kontant köpeskilling om 28,7 MSEK.
Jag vill avsluta mitt första vd-ord men en personlig reflektion över mina första intryck av CellaVision. Först och främst vill jag tacka alla för det varma välkomnande jag har fått av både kollegor och externa partners. Det är mycket inspirerande att vara en del av CellaVision och dess innovativa och drivna team. CellaVision har en mycket stark innovationskultur och jag ser att en rad kloka affärsbesluts fattas i bolagets historia. Vårt uppdrag är att bygga vidare på den starka position vi etablerat inom hematologi och fortsätta att utveckla CellaVisions momentum genom innovation och utveckling. Samtidigt ska vi stärka vår marknadsposition genom att verka för fortsatt och utökad användning av våra lösningar inom digital cellmorfologi över hela världen.

Slutligen vill jag tacka vår ordförande, Sören Mellstig, för hans bidrag under de senaste fem åren som gjort CellaVision till det bolag det är idag. Sören lämnar styrelsen vid årsstämman den 29 april.

Simon Østergaard,
VD och koncernchef

 NyckeltalJan-MarJan-MarJan-Dec
(MSEK)202120202020
Nettoomsättning134,0134,4471,4
Bruttoresultat93,092,3313,0
EBITDA46,241,2142,9
EBITDA-marginal, %343130
Resultat före skatt35,625,5112,2
Periodens kassaflöde8,8-5,20,9
Soliditet, %655764

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Simon Østergaard, vd & koncernchef, CellaVision AB, Tel: +46 70 036 37 92 
E-post: [email protected]se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: +46 708-33 81 68 
E-post: [email protected]

CellaVision AB is engaged in the business of supplying digital solutions for blood and body fluid analysis. Its solutions are based on digital image analysis technology, artificial intelligence, and information technology. The firm's product portfolio consists of CellaVision peripheral blood application, CellaVision advanced RBC application and CellaVision remote review software. Its customers include mainly large hospital laboratories and commercial laboratories in North America, Europe and China and Japan. The company derives the majority of its revenue from the sale of analyzers.