Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

CellaVision AB (publ) (”CellaVision”) avhöll den 29 april 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för CellaVision och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 0,75 kronor per aktie, med avstämningsdag den 3 maj 2021. Utbetalningen förväntas distribueras av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mikael Worning, Anna Malm Bernsten, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Niklas Prager, Jürgen Riedl och Stefan Wolf till styrelseledamöter. Mikael Worning valdes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Deloitte AB.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om styrelsearvode och tilläggsarvode för utskottsledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2022.

Ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende 2020.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.

CellaVision AB is engaged in the business of supplying digital solutions for blood and body fluid analysis. Its solutions are based on digital image analysis technology, artificial intelligence, and information technology. The firm's product portfolio consists of CellaVision peripheral blood application, CellaVision advanced RBC application and CellaVision remote review software. Its customers include mainly large hospital laboratories and commercial laboratories in North America, Europe and China and Japan. The company derives the majority of its revenue from the sale of analyzers.