Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Cybersäkerhetsföretaget Nixu har de senaste åren vuxit målinriktat på den svenska marknaden. Nu fortsätter tillväxtresan genom ett strategiskt förvärv som tillför ytterligare kompetens och systemlösningar inom området Threat Intelligence.

Europeiska Nixu Corporation stärker sin närvaro och utökar kundbasen på den svenska marknaden genom att förvärva Vesper Groups affärsområde Cybersecurity. Affärsområdet är specialiserat inom Cyber Threat Intellegence (CTI) och blir en del av Nixu i början av april 2019.

Digitaliseringen skapar ständigt nya möjligheter för företag, myndigheter och i samhällskritiska funktioner. Systemen byggs allt mer intelligenta med ny teknologi, vilket gör verksamheten allt mer sårbar. För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter på ett säkert sätt behövs systematiserade processer genom hela systemets livscykel enligt modellen Design - Build - Operate. I operate-fasen behöver verksamheten förstå sin riskexponeringsgrad och skapa en effektiv förmåga att lösa eventuella incidenter och kritiska situationer. Här uppstår det ökande behovet av Threat Intelligence.

Det förvärvade affärsområdets specialistkompetens och systemlösningar inom Threat Intellegence i kombination med Nixus befintliga tjänster såsom Cyber Defence Center (SOC 24/7 med Incident Response) skapar stort värde. Det gynnar såväl Vesper CTIs som Nixus befintliga kunder som får utökade möjligheter att förebygga och hantera cybersäkerhetsincidenter med stark lokal leveransförmåga.

Nixus europeiska resa fortsätter och sedan intåget på den svenska marknaden 2016 har Nixu vid sidan om att växa organiskt förvärvat tre företag i Sverige utöver affären med Vesper Group som förväntas slutföras i början av april, efter att Vesper CTIs kunder har godkänt överlåtelsen av sina avtal till Nixu. Med 100 procent fokus på cybersäkerhet är Nixu en av Sveriges starkaste spelare inom området.

"Vesper Groups affärsområde CTI är en stark och framgångsrik verksamhet. För att kunna fortsätta växa och utvecklas behöver den en miljö som erbjuder möjligheter att fokusera helt och fullt på cybersäkerhet, det gör Nixu", säger Erik Lewin, vd för Vesper Group.

"Threat Intelligence är grunden på vilken all motståndskraft mot cyberrelaterad brottslighet byggs och en nyckel för minimering av cyberrelaterade risker och potentiella förluster. När vi nu välkomnar de nya kollegorna från Vesper CTI stärks vårt erbjudande och våra förmågor ytterligare. Vi har en unik förmåga att som cybersecurity partner hjälpa våra kunder att säkra sin digitalisering i en tid med ständigt ökande samhällshot och cybersäkerhetsrisker. Vi ser också fram emot ett fortsatt tätt samarbete med Vesper Group", säger Björn-Erik Karlsson, ansvarig för Nixu i Sverige.
Nixu Corporation
För mer information:
Market Area Leader Sweden, Björn-Erik Karlsson, Nixu AB
Telefon: +46 70 588 41 24, e-mail: [email protected]
Distribution:
main media
www.nixu.com
Nixu i korthet:
Nixu är ett cybersäkerhetsföretag som jobbar med att hålla det digitala samhället säkert. Vår passion är att hjälpa verksamheter att digitalisera på ett framgångsrikt och säkert sätt. Med våra konsulttjänster och specialistkompetens hjälper vi till att möta våra kunders affärskrav och att skapa verksamhetsnytta. Nixu strävar efter att vara den bästa tänkbara arbetsplatsen för våra 400 cybersäkerhetsexperter. Vi har nordiska rötter men jobbar med stora företag och verksamheter över hela världen. Nixu aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.nixu.com