Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
01.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 01.12.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XSTO 61 204 10,56 646 609,94
XHEL 27 077 10,59 286 753,55
CEUX 46 547 10,57 491 848,85
AQEU 11 204 10,56 118 306,19
TQEX 1 430 10,57 15 118,58
XCSE 8 721 10,59 92 314,39
Summa 156 10,57 1 650 951,50
183

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2512 och DKK till EUR 7,4362
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 35 988 819 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller [email protected]