Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
06.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 06.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XHEL 245 10,99 2 700 471,27
808
CEUX 266 10,99 2 922 151,71
001
TQEX 33 846 10,99 371 839,02
XSTO 245 10,98 2 697 899,73
601
XCSE 28 739 10,99 315 844,05
Summa 819 10,99 9 008 205,78
995

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3957 och DKK till EUR 7,4433

** Avrundat till två decimaler

Den 18juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 12 427 845 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +35810 416 8023 eller [email protected]