Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
07.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 07.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XHEL 268 11,00 2 948 852,81
002
CEUX 293 11,02 3 234 194,66
577
TQEX 36 959 11,02 407 334,42
XSTO 269 11,03 2 974 934,28
778
XCSE 31 680 11,00 348 634,96
Summa 899 11,02 9 913 951,13
996

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3598 och DKK till EUR 7,4414

** Avrundat till två decimaler

Den 18juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 13 327 841 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +35810 416 8023 eller [email protected]