Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
24.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 24.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XSTO 409 10,82 4 433 275,26
698
XHEL 272 10,86 2 956 651,95
229
CEUX 186 10,84 2 015 832,46
026
AQEU 53 466 10,83 579 083,54
TQEX 2 466 10,83 26 705,22
XCSE 28 498 10,85 309 107,28
Summa 952 10,84 10 320 655,72
383

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2203 och DKK till EUR 7,4363
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 24 910 511 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller [email protected]