Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
29.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 29.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XSTO 1 066 10,53 11 221 830,74
146
XHEL 593 10,49 6 225 817,77
291
CEUX 843 10,51 8 871 627,91
956
AQEU 109 10,53 1 153 444,55
571
TQEX 20 177 10,52 212 185,64
XCSE 130 10,49 1 366 889,23
260
Summa 2 763 10,51 29 051 795,85
401

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2503 och DKK till EUR 7,4366
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 33 087 899 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller [email protected]