Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
30.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 30.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XSTO 915 10,36 9 489 582,00
863
XHEL 734 10,37 7 612 720,46
372
CEUX 871 10,37 9 035 057,49
485
AQEU 100 10,40 1 039 941,28
038
TQEX 18 403 10,34 190 227,00
XCSE 104 10,34 1 081 619,89
576
Summa 2 744 10,36 28 449 148,12
737

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2586 och DKK till EUR 7,4367
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 35 832 636 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller [email protected]