Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
31.01.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 31.01.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XHEL 341 10,74 3 667 501,79
452
CEUX 344 10,73 3 698 703,93
620
TQEX 44 166 10,73 473 943,76
XSTO 316 10,72 3 392 389,93
337
XCSE 42 244 10,75 454 062,81
Summa 1 088 10,73 11 686 602,22
819

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3533 och DKK till EUR 7,4392

** Avrundat till två decimaler

Den 18juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 10 028 669 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +35810 416 8023 eller [email protected]