Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

1 april–30 juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 15% till 135,5 MSEK (118,0).
 • Organiskt ökade omsättningen med 23% (-15), valutaeffekten uppgick till -8%.
 • EBITDA uppgick till 47,1 MSEK (36,2).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 35% (31).
 • Resultatet före skatt uppgick till 38,9 MSEK (34,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,30 SEK (1,14).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,9 MSEK (34,1).


1 januari–30 juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 7% till 269,4 MSEK (252,5).
 • Organiskt ökade omsättningen med 16% (-8), valutaeffekten uppgick till -7%.
 • EBITDA uppgick till 93,3 MSEK (77,4).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 35% (31).
 • Resultatet före skatt uppgick till 74,5 MSEK (59,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,49 SEK (1,99).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65,1 MSEK (49,5).


Väsentliga händelser under perioden

 • CellaVision förvärvade de exklusiva rättigheter till en patentportfölj innehållande en ny mikroskopiteknologi, Fourier Ptychographic Microscopy, av Clearbridge BioPhotonics. Förvärvet ger CellaVision tillgång till och kontroll över en intressant framtidsteknologi. Totala utgifter för förvärvet uppgick till 31,4 MSEK.


Väsentliga händelser efter periodens slut

 • CellaVision har meddelat uppsägning av distributionsavtalet med Mindray Medical International Co., Ltd. Avtalet som undertecknades 2018 avslutas per februari 2022.


”Vi ökar marknadsaktiviteterna, fortsätter lansering av reagenser i APAC och genomför strategiska investeringar i vår innovationskraft, samtidigt som vi når vårt högsta resultat någonsin.”

Simon Østergaard
VD & koncernchef

VD-kommentar
Effekterna av covid-19-pandemin fortsatte att minska under kvartalet med omsättning och resultat i linje med våra planer. Vi har ökat våra marknadsaktiviteter allt eftersom en ökad interaktion med laboratorier varit möjlig i länder i Europa och Nordamerika. Samtidigt som marknaderna gradvis återgår till normalläge har CellaVision fortsatt arbetet med sin strategiska plan i syfte att, idag såväl som på lång sikt, säkra CellaVisions position som global marknadsledare inom digital cellmorfologi (DCM).

Det andra kvartalet i korthet
Koncernens omsättning uppgick till 135,5 MSEK (118,0), vilket motsvarar en organisk tillväxt om 23 procent. Justerat för negativa valutaeffekter på 8 procent motsvarar detta en tillväxt om 15 procent. I Americas förbättrades marknadsförhållandena väsentligt i och med att USA och Kanada återgår till en mer normal situation. Försäljningen i regionen ökade med 66 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020, som var kraftigt påverkat av pandemin. Europa var i nivå med andra kvartalet 2020 med en omsättning på 57,8 MSEK (56,6). I denna region har covid-19 situationen förbättrats betydligt under kvartalet, men marknadsförhållandena är fortfarande inte helt normala med variationer mellan olika länder. I APAC bibehåller många länder olika grader av restriktioner, vilket har hämmat vår marknadsverksamhet i regionen och försäljningen minskade med 8 procent.

Kvartalets EBITDA var det högsta i CellaVisions historia och uppgick till 47,1 MSEK (36,2), motsvarande en EBITDA-marginal om 35 procent (31). Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick till -20,3 MSEK (18,1) till följd av utdelning och investeringar i patenträttigheter. Det operativa kassaflödet är fortsatt starkt och uppgick till 38,9 MSEK (34,1).

Fortsatt fokus
I takt med att effekterna av pandemin nu avtar i stora delar av världen förbereder sig CellaVision för att öka marknadsförings- och innovationsambitionerna ytterligare. Vi kommer att återuppta vår geografiska expansion och gå in på nya marknader vartefter förutsättningarna förbättras. Vi kommer även att fördjupa aktiviteter relaterade till lokal marknadssupport på några av våra befintliga marknader.

Allt eftersom covid-19 restriktionerna upphör, intensifierar vi även våra insatser för att främja CellaVision® DC-1 i olika geografiska marknader och sjukhusmiljöer. Vi förväntar oss att se fortsatt försäljning av DC-1 till fristående laboratorier över Europa men också till laboratorier som medverkar i större nätverk. Det sistnämnda förväntas bli ett dominerande målsegment för introduktionen av DC-1 på den amerikanska marknaden där interaktionen mellan laboratorier utnyttjar produktens värdeerbjudande till sin fulla potential.

Vi fortsätter våra ansträngningar att introducera RALs instrument och reagenser internationellt i syfte att tillgodose våra kunder världen över med en toppmodern lösning för hela den digitala morfologiprocessen. Vi illustrerar även värdet av att använda överlägsna reagenser med tillhörande protokoll och våra prioriteringar är centrerade kring Kina och de asiatiska länderna. Pågående utvärderingar av reagensportföljen fortskrider, med förhoppning om att användningen av RAL reagenser kommer att öka och ta marknadsandelar från lokala aktörer.

Partnerskap och förvärv
Vårt engagemang och strategiska fokus att vara ledande inom digital cellmorfologi och bygga långsiktigt hållbara partnerskap med våra distributionspartners är oförändrat. Likväl har vi, efter periodens slut, meddelat Mindray Medical International Co Ltd. uppsägning av vårt distributionsavtal. Mindray har varit en distributionspartner i Kina sedan februari 2018. Avtalet kommer att upphöra i februari 2022. Uppsägningen av avtalet förväntas ha begränsad effekt för CellaVision. Vi kommer fortsätta att serva den gemensamma kundbas som har CellaVisions lösningar installerade.

Under hela pandemin har CellaVision fortsatt att investera i innovation. Under andra kvartalet förvärvade vi de exklusiva rättigheterna till en patentportfölj innehållande en ny mikroskopiteknik, Fourier Ptychographic Microscopy, av Clearbridge BioPhotonics. Förvärvet ger oss tillgång till och kontroll över en intressant framtidsteknologi. Vi tror att det kan möjliggöra för oss att inhämta stora mängder information från bilder med hög hastighet, vilket utgör grunden för förbättrad klinisk laboratorieanalys och arbetsflödesförbättringar. En förstudie av den underliggande tekniken har inletts, och vi är optimistiska och entusiastiska över möjligheten att kunna utnyttja framtida tillämpningar av denna teknologi.

Nya arbetssätt
Vid slutet av mitt första kvartal med CellaVision, finner jag det lämpligt att uttrycka min uppskattning för hela teamet och styrelsen inklusive vår nya ordförande Mikael Worning. Tillsammans har vi fortsatt arbetet med en långsiktig strategiprocess. Syftet är att förfina vår strategiska inriktning för att fortsatt kan leverera starka laboratorielösningar och reagenser som säkerställer diagnostisk noggrannhet genom att utnyttja och utveckla CellaVisions kärnkompetens.

Simon Østergaard,
VD och koncernchef

CellaVision AB is engaged in the business of supplying digital solutions for blood and body fluid analysis. Its solutions are based on digital image analysis technology, artificial intelligence, and information technology. The firm's product portfolio consists of CellaVision peripheral blood application, CellaVision advanced RBC application and CellaVision remote review software. Its customers include mainly large hospital laboratories and commercial laboratories in North America, Europe and China and Japan. The company derives the majority of its revenue from the sale of analyzers.