Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

1 juli–30 september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 50% till 132 MSEK (88).
 • Organiskt ökade omsättningen med 52% (-24), valutaeffekten uppgick till -2%.
 • EBITDA uppgick till 42 MSEK (25).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 32% (28).
 • Resultatet före skatt uppgick till 33 MSEK (16).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,09 SEK (0,56).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49 MSEK (-4).


1 januari–30 september 2021 

 • Nettoomsättningen ökade med 18% till 401 MSEK (340). 
 • Organiskt ökade omsättningen med 24% (-12), valutaeffekten uppgick till -6%.
 • EBITDA uppgick till 136 MSEK (102). 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 34% (30). 
 • Resultatet före skatt uppgick till 107 MSEK (76). 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,59 SEK (2,55). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114 MSEK (46). 


I takt med att effekterna av pandemin nu avtar ökar vi aktivitetsnivåerna, utökar tillverkningskapaciteten och återupptar geografiska expansionsplaner och pausade projekt.”

Simon Østergaard, vd & koncernchef

VD-kommentar
Under kvartalet fortsatte effekterna av covid-19-pandemin att minska i Europa och Nordamerika. I Asien har nya eller bibehållna restriktioner bromsat återhämtningen i regionen.

Det tredje kvartalet i korthet
Koncernens omsättning uppgick till 132 MSEK (88), motsvarande en organisk tillväxt om 52 procent. Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick till 20 MSEK (-21). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 49 MSEK (-4).
CellaVision’s försäljning har historiskt sett uppvisat säsongsvariationer. Generellt har försäljningen minskat något i årets tredje kvartal till följd av lägre aktivitetsnivåer under semesterperioder. För kvartalet rapporterade dock samtliga geografiska segment en ökning i förhållande till relativt svaga jämförelsetal.

I Americas ökade försäljningen med 51 procent till 48 MSEK (31), jämfört med ett kraftigt pandemidrabbat tredje kvartal 2020. Vi såg en säsongsrelaterad minskning jämfört med föregående kvartal, dock i mindre utsträckning än tidigare vilket indikerar en fortsatt underliggande återhämtningstrend. Detta bekräftades även av ökade aktivitetsnivåer och fysiska produktdemonstrationer hos slutkunder.

I APAC ökade försäljningen med 14 procent under kvartalet till 18 MSEK (16). En timingeffekt orsakade en tillfällig nedgång i Japan, medan stabil försäljning fortskred i Kina. Dessutom har flera historiskt sett mindre marknader för CellaVision visat stark utveckling under kvartalet.

I EMEA ökade försäljningen med 63 procent under kvartalet till 66 MSEK (40). Reagensförsäljningen under kvartalet inkluderar en positiv engångseffekt på 3 MSEK hänförligt till en uppskjuten försäljningsorder från föregående kvartal. Men även utan denna engångseffekt visade reagensförsäljningen, framför allt av hematologireagenser betydande tillväxt under kvartalet såväl som hittills i år.

Fortsatt fokus
Allt eftersom covid-19 restriktionerna hävs i olika länder, intensifierar vi våra insatser för att främja CellaVision® DC-1 i olika geografiska marknader och sjukhusmiljöer. Fortsatt försäljning av DC-1 i Europa förväntas till laboratorier som medverkar i större nätverk men även till fristående laboratorier i takt med att pandemin avtar.

CellaVision arbetar aktivt för att skapa medvetenhet och utbilda marknaden om DC-1 genom närvaro på mässor och besök hos slutkunder. Vi ser framför oss en gynnsam tillväxtresa för företagets mindre instrument som erbjuder anslutningsmöjligheter och CellaVision® Remote Review. Men liksom bolagets övriga instrument har även DC-1 en lång säljcykel.  Innan försäljning krävs produktutbildning för distributörer och laboratoriepersonal samt att acceptans av produkten synkroniseras med budgetprocesser på sjukhus och laboratorier.

Vi ser fortsatt försäljningstillväxt för våra RAL reagenser i Europa drivet av ökad försäljning av hematologireagenser genom CellaVisions nätverk av partners. Som ett led i vår strategi att öka försäljningen av RAL produkter internationellt utökar vi tillverkningskapaciteten vid vår fabrik i Frankrike. Våra ansträngningar att globalisera produktutbudet är för närvarande främst inriktat på Asien eftersom vi där ser möjlighet att ta marknadsandelar från lokala aktörer. I Americas ser vi möjlighet att penetrera marknaden med vår högkvalitativa metanolfria RAL reagens (MCDh) som även erbjuder unika miljöfördelar.

Distributörssamarbeten
Som vi kommunicerat i föregående kvartalsrapport har CellaVision meddelat uppsägning av distributionsavtalet med Mindray Medical International Co., Ltd. Avtalet kommer att sägas upp i februari 2022 då Mindray lanserat sin egen digitala cellmorfologilösning (DCM). CellaVision kommer att fortsätta serva den gemensamma kundbas som har CellaVision’s lösningar installerade. Vårt engagemang och strategiska fokus att vara ledande inom digital cellmorfologi och bygga långsiktigt hållbara partnerskap med våra distributionspartners är oförändrat.

CellaVision fortsätter att bevaka konkurrerande produkterbjudanden och monitorera framgångar och brister hos nya aktörer inom digital cellmorfologi. Vi ser positivt på nya DCM-lösningar i marknaden som kan bidra till att främja användningen av digitala medicintekniska lösningar för slutanvändare i alla delar av världen.

Råvaruförsörjning
Den globala utbudsbristen på halvledarchip under kvartalet påverkade även CellaVision. Störningarna i leveranskedjan kunde dock snabbt åtgärdas och leveranskapaciteten under kvartalet förblev intakt. Vi fortsätter att monitorera situationen och arbetar proaktivt för att hantera potentiella störningar i vår leveranskedja. Under kvartalet har vi validerat alternativa inköpskällor för några nyckelkomponenter. Vi följer utvecklingen och validerar ytterligare komponenter vid behov.

Inriktning efter pandemin
CellaVision förbereder sig för att öka marknadsförings- och innovationsambitionerna ytterligare allt eftersom effekten av pandemin avtar i stora delar av världen. Pausade projekt och geografiska expansionsplaner återupptas. Vi förbereder även för att öka lokal marknadssupport på några av våra befintliga marknader och förbereder rekryteringar till våra verksamheter i EMEA och Americas.

Samtidigt arbetar vi fortsatt med att förfina företagets strategiska inriktning för att leverera högkvalitativa laboratorielösningar och reagenser som säkerställer diagnostisk noggrannhet genom att utnyttja och utveckla CellaVisions kärnkompetens. Vi kommer fortsatt att ta tillvara tillväxtmöjligheter genom att påskynda vårt arbete att utveckla branschledande DCM-lösningar till förmån för patienter och laboratoriepersonal över hela världen. Denna riktning operationaliseras i vår plan för 2022 och kommer att genomföras i takt med att världen återgår till en mer normal situation.

Simon Østergaard,
VD och koncernchef

CellaVision AB is engaged in the business of supplying digital solutions for blood and body fluid analysis. Its solutions are based on digital image analysis technology, artificial intelligence, and information technology. The firm's product portfolio consists of CellaVision peripheral blood application, CellaVision advanced RBC application and CellaVision remote review software. Its customers include mainly large hospital laboratories and commercial laboratories in North America, Europe and China and Japan. The company derives the majority of its revenue from the sale of analyzers.