Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

CellaVision

Analyst

Latest insider trading

Net impact profile

Tiedotteet
20.4.
2021

CellaVision har slutfört det tidigare aviserade förvärvet om att förvärva de exklusiva rättigheter till en patentportfölj innehållande en ny mikroskopiteknologi, Fourier Ptychographic Microscopy, av Clearbridge BioPhotonics.

Tiedotteet
15.4.
2021

Den 28 april 2021 klockan 08:20 publicerar CellaVision AB (publ) delårsrapporten för första kvartalet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.cellavision.se

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där VD och koncernchef, Simon Østergaard, presenterar och kommenterar rapporten.

Tiedotteet
8.4.
2021

CellaVision meddelar idag att års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cellavision.se samt kan läsas via länken nedan.

Bolaget har fattat beslut om att endast trycka 2020 års års- och hållbarhetsredovisning i en mindre upplaga i enlighet med bolagets miljöpolicy. För att begära en tryckt version vänligen kontakta CellaVision via bolagets hemsida.

Tiedotteet
6.4.
2021

CellaVision meddelar att bolaget tecknat ett avtal om att förvärva exklusiva rättigheter till en patentportfölj innehållande en ny mikroskopiteknologi, Fourier Ptychographic Microscopy, av Clearbridge BioPhotonics. Förvärvet ger CellaVision tillgång till och kontroll över en intressant framtidsteknologi. Förvärvspriset uppgår till en kontant köpeskilling om 28,7 MSEK.

Tiedotteet
26.3.
2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELLAVISION AB (PUBL)

Aktieägarna i CellaVision AB (publ), org.nr 556500-0998, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer CellaVisions årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Tiedotteet
19.2.
2021
Flaggningsmeddelande i CellaVision AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Tiedotteet
4.2.
2021

CellaVisions valberedning föreslår inför årsstämman 2021 att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår den nuvarande styrelseledamoten Mikael Worning till ny styrelseordförande och omval av styrelseledamöterna Anna Malm Bernsten, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Niklas Prager, Jürgen Riedl, och Stefan Wolf. Styrelseledamoten och nuvarande styrelseordförande Sören Mellstig har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Tiedotteet
4.2.
2021

CellaVisions Bokslutkommuniké för 2020

1 oktober–31 december 2020
Nettoomsättningen minskade med 13% till 131,0 MSEK (149,8).
Organiskt minskade omsättningen med 6% (+7).
EBITDA uppgick till 40,8 MSEK (41,5).
EBITDA-marginalen uppgick till 31% (28).
Resultatet före skatt uppgick till 36,4 MSEK (35,0).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,20 SEK (1,02).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,6 MSEK (24,0).

Tiedotteet
29.1.
2021

Uppdaterade telefonnummer till konferensen.

Den fjärde februari 2021, klockan 08:20 publicerar CellaVision AB (publ) bokslutskommunikén för 2020. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.cellavision.se

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där tf VD och koncernchef, Magnus Blixt, presenterar och kommenterar rapporten.

Tiedotteet
27.1.
2021

Den fjärde februari 2021, klockan 08:20 publicerar CellaVision AB (publ) bokslutskommunikén för 2020. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.cellavision.se

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där tf VD och koncernchef, Magnus Blixt, presenterar och kommenterar rapporten.

CellaVision