Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, Sotkamo Silverin omistajat elävät tällä hetkellä jännittäviä aikoja. Kuten monesti on todettu, Sotkamo Silverin täysi potentiaali realisoituu vasta kaivostoiminnan käynnistyessä. Jos kaikki menee kuten elokuvissa ja Sotkamo Silverin kaivostoiminta käynnistyy ongelmitta, uskallatteko antaa varovaista arviota osakekohtaisesta tavoitehinnasta esim. muutaman vuoden päähän jolloin täysi potentiaali todennäköisesti realisoituu. Osakkeiden liikkeitä on toki lähes mahdoton ennustaa, mutta arvioita on aina mukava kuulla.

Answer 

Sotkamo Silverin täysi potentiaali on nykyisten tietojen valossa erittäin vaikea käsite. Viimeisimmän toteutettavuusselvityksen (2016) perusteella Hopeakaivoksella on 6 vuoden taloudellisesti hyödynnettävät malmivarat (hopea hinnalla 16 USD/oz) ja ulkoisten konsulttien auditoiman arvion lisäksi 5 vuoden mineraalivarannot. Geologiset selvitykset indikoivat myös, että alueella on malminetsintäpotentiaalia yhteensä 20-30 vuoden tuotantoa vastaava määrä, mutta tämän potentiaalin realisoituminen vaatii lisäselvityksiä ja mahdollisesti myös hopean hinnan nousua (ts. jotta potentiaai olisi taloudellisesti hyödynnettävissä). Viimeisimmässä päivityksessämme (3.4.2017) DCF-laskelmamme antoi Hopeakaivoksen arvoksi 5,61 SEK, mikä perustui 11 vuoden tuotantoon, toteutettavuusselvityksen tuotanto- ja investointikustannuksiin, hopean ja sivutuotteiden sen hetkisiin hintatasoihin (hopea 18 USD/oz) sekä EUR/USD ja EUR/SEK -valuuttaparien sen hetkisiin kursseihin. Pääoman kustannus mallissa oli 9,5 % ensimmäiselle 6 vuodelle ja 5 viimeiselle vuodelle 11,9 %. Malli ei huomioinut osakeoptiosta ja Traxysille kaavaillusta vaihtovelkakirjalainasta mahdollisesti tulevia laimennuksia osakesarjaan. Myöskään mainittua malminetsintäpotentiaalia tai konsernin muita hankkeita ei ole huomioitu mallissa.