Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Inderes Oyj:n (”Inderes” tai ”Palveluntarjoaja”) inderes.fi-analyysipalveluun (”Palvelu”).

Palveluja käyttävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (”Käyttäjä”) hyväksyy Käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua. 

Palvelun sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten mukaisesti.

Sivuston käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Sivusto on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin ja suunnattu yksinomaan Suomeen. 

Palveluntarjoajalla on omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet Palvelussa julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Lainattaessa Palvelun sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön sen salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden käyttää Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata sivuston sisältämiä aineistoja sekä tulostaa niitä vain käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei kuitenkaan ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa.

Palveluilla ei ole takuuta. Mikään Palvelussa esitetty sisältö ei muodosta oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai ohjetta tai takuuta. Käyttäjä vastaa siitä, että hän on lukenut ja ymmärtää kulloinkin voimassaolevan Inderesin osaketutkimuksen vastuunrajoituslausekkeen (https://www.inderes.fi/research-disclaimer)

Palvelua käyttävien yksityishenkilöiden on oltava täysi-ikäisiä.

2. Sopimuksen syntyminen ja rekisteröityminen

Palvelut voivat olla Käyttäjän käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. Osa palvelun osioista vaativat rekisteröitymisen ja/tai erillisen tilauksen. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja olevansa tietoinen Palvelun Käyttöehdoista ja sitoutuu noudattamaan niitä.  

Käyttäjätunnukset ovat henkilö- ja/tai organisaatiokohtaisia eikä Käyttäjällä ole oikeutta luovuttaa tai siirtää niitä tai niihin kuuluvaa Palvelun käyttöoikeutta toiselle henkilölle tai organisaatiolle ilman Palveluntarjoajan kirjallista etukäteissuostumusta.

Palveluntarjoaja voi kieltäytyä antamasta käyttöoikeutta Palveluun syytä ilmoittamatta tai peruuttaa myönnetyn käyttöoikeuden, jos Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjän on viivytyksettä ilmoitettava Palveluntarjoajalle, jos Käyttäjän käyttäjätunnukset joutuvat sivullisen tietoon. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän pääsy Palveluun välittömästi, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelun käyttäjätunnukset ovat joutuneet sivullisen haltuun tai kadonneet.

3. Palvelun käyttö

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelua saa käyttää vain sen kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelua ja sen sisältöaineistoa ei saa käyttää muuhun kuin Käyttäjän omaan käyttöön.

4. Palvelun sisältö

Palvelu sisältää osakesijoittamiseen liittyviä tietopalveluita esimerkiksi raporttien, videoiden, blogien, haastattelujen ja erilaisten työkalujen muodossa. Palveluun ei sovelleta sijoituspalvelulakia eivätkä sen tarjoamat Palvelut ole lain 11 §:n mukaisia sijoituspalveluita.

Kaikkeen sisältöön sovelletaan Inderesin osaketutkimuksen kulloinkin voimassa olevaa vastuunrajoituslauseketta: https://www.inderes.fi/research-disclaimer. Palvelun Käyttäjä hyväksyy lukeneensa ja ymmärtävänsä vastuunrajoituslausekkeen sisällön. 

Inderes tuottaa tutkimussisältönsä asiakkaiden yksityiseen käyttöön. Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista lähteistä, joita Inderes pitää luotettavana. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista.

Tutkimusraporttien ensisijaisena lähteenä käytetään liikkeeseenlaskijan julkistamaa informaatiota, jollei raportissa toisin mainita. Tutkimusraporteilla esitettävät taulukot perustuvat aina Inderes Oyj:n omaan tutkimustietokantaan, jollei asian yhteydessä toisin mainita. Inderes Oyj:n tutkimustietokannan historialuvut perustuvat pääsääntöisesti liikkeeseenlaskijan julkistamiin tietoihin ja ennusteet analyytikon omiin arvioihin.

Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Inderes on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja ohjeita koskien sijoitussuositusten laatimista ja levittämistä (Finanssivalvonnan määräys ja ohje 11/2013).

5. Palvelun toiminta, muutokset ja tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset käyttökatkot kohtuullisessa ajassa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä Käyttäjän käytettävissä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ilmoittamatta Käyttäjälle. 

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa maksullisen tai maksuttoman Palvelun tai sen osan tuottaminen. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjälle maksullisen Palvelun lopettamisesta kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Sivuston mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjän on ymmärrettävä, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Sivuston rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. 

6. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee Käyttäjien tietoja Käyttöehtojen ja henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen sekä tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. Evästeet 

Sivustossa voidaan käyttää evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten digitaalisia sormenjälkiä sivuston kävijäliikenteen tilastointiin sekä eräiden sivuilla olevien palvelujen käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. 

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Tällöin Sivusto ei välttämättä ole käytettävissä samalla lailla kuin evästeiden käytön sallien.

8. Palvelun tilauksen tai rekisteröitymisen vaativat osiot

Palvelun maksullisen tilauksen tai rekisteröitymisen vaativiin osioihin pääseminen edellyttää aina rekisteröitymistä ja kirjautumista Palveluun sekä maksullisten osioiden osalta voimassa olevaa tilausta. Käyttäjä tekee tilauksen Tilauksen ja Rekisteröitymisen Palvelun erillisessä osiossa ja Tilaukseen ja/tai Rekisteröitymiseen sovelletaan näitä Käyttäjäehtoja sekä Tilauksen ja Rekisteröitymisen yhteydessä erikseen sovittavia ehtoja, kuten lupaa palvelun markkinointiin käyttäjälle. Palvelun maksullisten osioiden Tilaus on joko määräaikaisena voimassa oleva kertatilaus, joka maksetaan kertakorvauksena ennakollisesti tai automaattisesti ennen uuden tilausjakson alkua maksukortilta veloitettava toistuvaismaksutilaus. Käyttäjä voi peruuttaa käyttäjäprofiilin kautta tekemänsä toistuvaismaksutilauksen koska vain. Palvelun käyttöoikeus säilyy tällöin kuitenkin voimassa tilausjakson loppuun saakka.

Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus. Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää toimivan sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Palvelun maksullisilla osilla ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaista peruuttamisoikeutta. Palvelun maksullisen osat ovat kuluttajansuojalain 6 luvun 16§:n 1 kohdan tarkoittamia palveluja, joiden suorittaminen aloitetaan kuluttajan suostumuksella sähköisesti ennen peruuttamisajan päättymistä. Palvelun Tilausta ei voi irtisanoa tilausjakson aikana.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun tai yksittäisen Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai maksullisen maksuttomaksi. Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden hinnan muutoksiin. Palveluntarjoaja ei palauta Tilauksesta maksettuja maksuja, mikäli se päättää muuttaa maksullisen Palvelun osan maksuttomaksi kesken tilauskauden. 

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa estää Käyttäjän pääsy Palveluun väliaikaisesti tai pysyvästi, mikäli Käyttäjä on toiminut Käyttöehtojen tai muiden Palvelusta tehtyjen erityisehtojen tai muuten hyvän tavan vastaisesti. Palveluntarjoaja ei tällöin palauta jo maksettuja maksuja Käyttäjälle.

Maksullisissa Palveluissa maksunvälityspalvelun toteuttaa Maksuturva Group Oy (y-tunnus 2121703-0) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Maksuturva Group Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen voi nähdä tietojasi. Maksunsaajana näkyy Maksuturva Group Oy. Lue lisää Maksuturva-palvelun käytöstä.

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien verkkomaksupainikkeet. Korttimaksamisen verkkokaupassamme tarjoaa Maksuturva Group Oy yhteistyössä Solinor Oy:n ja Bambora AB:n kanssa. Maksuturva Group Oy välittää korttimaksujen veloitustiedot (debit tai kredit) Bambora AB:lle, jolla on sopimus kansainvälisten korttiyhtiöiden kanssa (Mastercard ja Visa). Korttinumeroita ei tallenneta Maksuturva Group Oy:n tietojärjestelmiin vaan ne käsitellään teknisen palveluntuottajan Solinor Oy:n toimesta. Solinor Oy on sertifioitu korttiyhtiöiden laatiman kansainvälisen PCI DSS -tietoturvastandardin korkeimman ”PCI DSS Level 1”-turvatason mukaan. Maksuturva Group Oy on oman toimintansa osalta sertifioitu PCI DSS -standardin mukaan.

Maksujenvälittäjän yhteystiedot:
Maksuturva Group Oy
Y-tunnus: 2121703-0
Keilaranta 5
02150 ESPOO
Puhelin: (09) 4241 7040, arkisin klo 9.00 – 17.00
Sähköposti: asiakaspalvelu(a)maksuturva.fi
www.maksuturva.fi

9. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja pyrkii käyttämään mahdollisimman luotettavia lähteitä ja tiedontarjoajia Palveluiden tuottamisessa. Palveluntarjoaja ei takaa raporteissa tai tutkimuksessa esitettyjen tietojen virheettömyyttä eikä vastaa raporteissa esitetyistä virheellisistä tiedoista. Palveluntarjoaja ja sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista mahdollisista vahingoista, joita Palveluntarjoaja raporteista saadun informaation käytöstä voi aiheutua.

Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa välittömästä vahingosta, joka johtuu

 • palvelun käytöstä tai palvelukatkoksesta
 • palvelun välityksellä saadusta tiedosta tai informaatiosta
 • muista Palveluun liittyvistä olosuhteista.

Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa Käyttäjän välillisistä tai epäsuorista vahingoista (esim. menetetty tuotto). 

10. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet ratkaisevat Käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluratkaisua ei saada syntymään, ratkaistaan Käyttöehdoista aiheutuvat riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

11. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan Suomessa asuville henkilöille ja organisaatioille

Palveluntarjoajalla ei ole Suomen lainsäädännön mukaista luottolaitos-, sijoituspalveluyritys- tai muuta toimilupaa. Palveluntarjoajan palvelut eivät ole sijoituspalvelutoimintaa eikä Palveluntarjoaja ole Finanssivalvonnan alaisuudessa toimiva sijoituspalveluyritys.

Palveluntarjoajan tuottamat sisällöt eivät ole sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisia sijoituspalveluita tai niiden tarjoamista. Palvelu on tarkoitettu Suomessa asuville henkilöille ja/tai organisaatioille. Mitään sivustojen aineistoa ei ole tarkoitettu henkilöille ja/tai organisaatioille, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on valtiossa, jossa oikeusjärjestyksessä Palveluntarjoajan tarjoamien Palveluiden tarjoamista varten tarvitaan toimilupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

12. Evästeet

Inderes käyttää palvelussaan evästeitä (cookies) käyttäjiensä tunnistamattomaan seurantaan voidakseen palvella näitä paremmin. Eväste on pieni määrä dataa, mitä selain tallentaa laittelle, jolla nettiselain toimii. Nämä evästeet eivät sisällä mitään henkilötietoa, vaan ovat ainoastaan tämän selaimen tunniste seurannan palvelussa, jolla palvelu on tallentanut tämän selaimen selaushistoriatietoja. Jos olet nettiselaimesi asetuksissa estänyt evästeiden käytön, et voi hyötyä lisäpalveluista, jotka käyttävät tietoa tämän palvelun aiemmasta käytöstäsi. Jos tyhjennät selaimesi historiatiedot, kaikki evästeet poistetaan, ja samalla poistuu evästeitä käyttävien palveluiden seurantamahdollisuudet. Lisätietoja evästeistä saat esimerkiksi seuraavasta linkistä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Ev%C3%A4ste.

13. Seurantapalvelut

Inderes käyttää palvelussaan verkkoliikenteen seurantapalveluja (trackers) palvelun käyttäjien laskentaan ja vastaavien tilastotietojen keräykseen. Nämä seurantapalvelut ovat yleensä evästepohjaisia (lisätietoja Evästeet-kappaleessa) eivätkä siten sisällä henkilötietoja. Inderes haluaa kuitenkin avoimesti ilmoittaa seurantapalveluiden käytöstä, koska monet seurantapalvelut sijaitsevat EU:n ulkopuolella, eikä näiden palveluiden täydellistä kuvausta ole saatavissa. Inderes käyttää näitä seurantapalveluita, koska näiden dokumentaatioiden mukaan ne eivät sisällä GDPR:n tai muun henkiötietolainsäädännön vastaista toiminnallisuutta.

Inderes palvelussa käytetään seuraavia seurantapalveluita:

 • Doubleclick
 • Facebook
 • Custom Audience Facebook Pixel
 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • New Relic
 • MyFonts Counter
 • Facebook Connect
 • Twitter Button
 • Twitter Syndication