Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hei, Autoverotuksen painopiste mahdollisesti siirtyy jollain aikavälillä auton hankinnasta auton käyttöön ja auton hankintavero saattaa poistua kokonaan yhtäkkiäkin. Tämä luonnollisesti laskisi merkittävästi Kamuxin vaihto-omaisuuden arvoa. Miten tämä autoveron poisto yön yli -skenaario näkemyksenne mukaan vaikuttaisi Kamuxin toimintaan?

Inderesin kommentti 

Hei,

Kamuxin vaihto-omaisuus (eli varastossa olevien käytettyjen autojen arvo) oli vuoden 2018 lopussa 71 MEUR. Jos nyt puhutaan Suomen autoveron poistumisesta, niin Suomen osuus koko Kamuxin liikevaihdosta on 76 %, joten voidaan olettaa, että varaston arvosta samansuuruinen osa on Suomessa eli noin 54 MEUR. Jos tällainen ”yön yli” -skenaario tapahtuisi ja auton ensirekisteröinnin yhteydessä maksettava autovero poistettaisiin Suomessa huomenna, tämä johtaisi uusien autojen välittömään hintojen alenemiseen, mikä laskisi myös markkinoilla olevien käytettyjen autojen hintoja. Kamuxin autovaraston arvo laskisi teoriassa välittömästi yön yli. Kamux joutuisi tämän jälkeen myymään varastostaan autoja alle niiden hankintahinnan ja yhtiö joutuisi kirjaamaan tästä tappiota. Tätä tappion määrää ja sen merkitystä Kamuxille voi hahmotella esim. siten, että jos autovero poistettaisiin ns. ”yön yli” -päätöksellä ja kaikkien Suomessa varastossa olevien autojen arvo laskisi esim. työlukuna 20 % (eli 20%*54 MEUR=11 MEUR), söisi tällä tavalla laskettu varaston arvonalentuminen Kamuxilta suurin piirtein kahden kvartaalin liikevoiton (2018 oikaistu liikevoitto: 22 MEUR).

Tämä ”yön yli” -skenaario olisi erittäin radikaali päätös ja se voisi ajaa monta autokaupan toimijaa välittömästi taloudellisiin vaikeuksiin tai konkurssiin. Tällaista tilannetta voisi olla vaikea viedä poliittisesti läpi. Tässä kärsisivät autoliikkeet, leasing-yhtiöt ja jokainen auton omistaja arvonlaskun kautta. Jos auto olisi otettu velalla, voisi kuluttaja joutua vaikeuksiin, kun auton arvo voisi äkkiä tippua alle velan arvon ja autosta pääsisi eroon vain maksamalla.

Jos näin kuitenkin kävisi, vaikuttaisi autoveron poisto välittömästi uusien autojen hintoihin (autoveron poistuminen laskisi autojen hintaa merkittävästi) ja tällä olisi myös negatiivinen heijastusvaikutus kaikkiin markkinoilla olevien autojen hintoihin. Kamuxin varaston kiertonopeus on tällä hetkellä markkinoiden nopein (noin 50 päivää), joten teoriassa sen verran kestäisi, että Kamuxin varasto olisi kiertänyt kerran ympäri ja kaikki uudet varastoon tulleet autot olisivat tämän jälkeen ns. uuden markkinatilanteen mukaisesti hinnoiteltuja. Tällä tavalla ajateltuna autoveron poiston vaikutus tekisi tulokseen nopeasti ison lyhytaikaisen menetyksen, jonka jälkeen Kamux jatkaisi autojen ostoja ja myyntejä normaaliin tapaan uudella hintatasolla. Kamux pystyisi arviomme mukaan isona, vahvan taseen ja nopean varaston kierron omaavana toimijana ottamaan tällaisen iskun vastaan (tietysti osakekurssi reagoisi negatiivisesti laskevan tuloksen takia), mutta monella muulla alan heikommin kannattavalla (ja heikomman taseen omaavalla) toimijalla voisi olla vaikeata. Pieniä ja heikosti kannattavia toimijoita voisi kaatua, mikä pakottaisi niitä myymään autoja pakkomyyntihinnoilla. Jäljelle jääville toimijoille voisi tästä avautua myös mahdollisuus ostaa isoja varastoja huokeilla hinnoilla ja markkinoilla kävisi nopeasti ns. ”heikkojen toimijoiden pudotuspeli”.

Autoveron poistolla voisi tämän lyhyen pudotuspelin jälkeen olla uusien autojen kauppaa kiihdyttävä vaikutus ja Suomen autokanta uudistuisi nopeammin. Myöhemmin tällä voisi olla myös käytettyjen autojen kauppaa kiihdyttävä vaikutus. Autoveron poistuminen ei välttämättä tarkoittaisi pitkäaikaista autojen alempaa hintatasoa, sillä veron poisto voisi myös vaikuttaa siten, että ihmiset ostaisivat jatkossa samanhintaisia, mutta ”parempia” autoja. Tämä nähdään hyvin, kun verrataan maita keskenään: esimerkiksi Ruotsissa (missä ei ole autoveroa) kuluttajien ostamien autojen keskihinta on Suomea korkeampi ja ruotsalaiset ajavat keskimäärin uudemmilla ja hienommilla autoilla kuin suomalaiset.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi tieliikenneselvityksen vuoden 2017 alussa, missä oli autoveron poistamiseen liittyviä ajatuksia ja siirtymistä auton käyttöön liittyvään verotukseen. Se aiheutti merkittävää epävarmuutta liittyen autoverotukseen ja autojen hintoihin, mikä vaikutti negatiivisesti uusien ja käytettyjen autojen myyntiin vuoden 2017 alussa. Ehdotus kuitenkin vedettiin nopeasti pois, sillä markkinat käytännössä pysähtyivät hetkeksi tämän takia, kun kuluttajat jäivät miettimään auton ostamista vasta veron mahdollisen poiston jälkeen. Tämä näkyi myös Kamuxin 2017 luvuissa negatiivisesti, mutta yhtiö pystyi silti kasvattamaan sekä liikevaihtoa että liikevoittoa vuonna 2017. Tällaiset ehdotukset ja autoverotukseen kohdistuva epävarmuus ovat haitallisia autokaupalle ja vaikuttavat ihmisten ostokäyttäytymiseen sekä toimialan yritysten taloudelliseen tilaan. Uskomme, että näin isoihin markkinoihin vaikuttaviin päätöksiin annettaisiin ainakin joku siirtymäaika, jotta yrityksille/kuluttajille jäisi aikaa sopeutua muutokseen. Siirtymäaika voisi myös olla esim. porrastettu, missä autoveron määrä laskisi portaittain tietyn ajan kuluessa, sillä markkinoille voisi olla myrkkyä, jos kuluttajat esim. tietäisivät, että autovero poistuu vuoden 2020 alussa. Silloin ei varmaan kovin montaa autoa myytäisi vuoden 2019 aikana. Kamuxin kannalta olisi jopa parempi, että autovero poistuisi kokonaan ja nimenomaan ”yön yli”, sillä epävarmuutta jäisi markkinoille silloin mahdollisimman vähän ja kauppaa päästäisiin tekemään nopeasti uusilla selkeillä säännöillä. Myös autojen tuonti ulkomailta Suomeen helpottuisi huomattavasti autoveron poistumisen jälkeen.

Yhteenvetona voisi todeta, että autoverotukseen liittyvät muutokset ovat yksi Kamuxin liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä. Yhtiön laajentuminen muihin maihin hajauttaa hieman pelkästään Suomen autoverotukseen liittyviä riskejä, mutta myös Ruotsissa ja Saksassa voi tapahtua tältä osin yllättäviä muutoksia.

Terveisin
Petri K.

Yhtiön kommentti 

Autoveron poistuminen olisi Kamuxin mielestä hyvä asia, sillä se auttaisi nuorentamaan Suomen iäkästä autokantaa ja siten sillä olisi myös myönteisiä ympäristövaikutuksia. Autoveron poistumisen myötä kuluttajat voisivat mahdollisesti ostaa helpommin toiveitaan ja tarpeitaan vastaavia autoja. Mahdollinen muutos olisi Kamuxin mielestä tärkeä toteuttaa niin, että siihen ei liittyisi pitkiä siirtymiä tai epävarmuusaikoja.

Autoveron poistaminen vaikuttaisi Kamuxiin siten, että sen hetkisen varaston arvo alenisi ja tuottaisi yhtiölle tappiota. Kyseessä olisi kuitenkin lyhytaikainen menetys, ja Kamuxin alaa nopeampi varastonkierto auttaisi tällaisessakin muutostilanteessa. Hetkellinen, kertaeränä vaikuttava negatiivinen muutos vaikuttaisi myönteisesti yhtiön pidemmän aikavälin kehitykseen ja poistaisi esteitä kaupankäynnistä koko toimialalle.