Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Esimerkiksi jos Nordean kurssi laskee -> Sammon vaatimukset nousee - mistä tämä johtuu? Nouseeko nämä ‘varaukset’ kun on sijoitettu tuohon NFH? (Norwegian Finans Holdings)

Inderesin kommentti 

Hei!

Sammon vakavaraisuus lasketaan Solvenssi II -säännösten mukaisesti. Kun Sampo jakoi elokuussa 2019 osan Nordea-omistuksestaan osakkeenomistajilleen osinkoina, laski Sammon omistus Nordeasta alle 20 %:n rajan. Tämän jälkeen Sammon vakavaraisuus on laskettu pelkästään Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti (aiemmin sekä Solvenssi II että Rava-ryhmittymä) ja Nordeaa käsitellään Sammon konsernitilinpäätöksessä tavallisena osakesijoituksena.

Sammon vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) koostuu 1) markkinariskistä (Q1’20: 3779 MEUR), 2) vastapuoliriskistä (Q1’20: 213 MEUR), 3) vakuutusriskistä (Q1’20: 1651 MEUR), 4) operatiivisesta riskistä (Q1’20: 263 MEUR) sekä 5) NDX:n ja muiden konsolidoimattomien yhtiöiden pääomavaatimuksista (Q1’20: 84 MEUR). Kun edellä mainittujen yhteismäärästä vähennetään 1) hajautushyöty (Q1’20: 875 MEUR), 2) laskennallisten verojen vaimentava vaikutus (Q1’20: 521 MEUR) ja 3) vastuuvelan tappioita vaimentava vaikutus (Q1’20: 278 MEUR), saadaan Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuuspääomavaatimus (Q1’20: 4316 MEUR).

Markkinariski käsittää korko-, osake-, kiinteistö- ja luottoriskimarginaaliriskin sekä konsernitason keskittymä- ja valuuttariskin. Vakuutusriskiä koskevat vakavaraisuuspääomavaatimukset liittyvät puolestaan luonnollisesti Sammon vakuutustoimintoihin. Vastapuoliriski käsittää johdannais- sekä jälleenvakutuusvastapuoliin liittyvät luottotappioriskit ja operatiiviset riskit liittyvät nimensä mukaisesti operatiiviseen toimintaan (mm. prosessit, järjestelmät ja henkilöstö)

Lähde: Sampo Q1’20-lisämateriaali (Supplementary Information Package)

Sampo-konsernin Solvenssi II -säädöksien mukaisten omien varojen määrä (Q1’20: 7733 MEUR) muodostuu 1) tavanomaisesta osakepääomasta, 2) täsmäytyseristä ja 3) etuoikeudeltaan huonommista veloista (Tier II). Sammon Nordea-omistuksen käsittely muuttui viime syksynä, kun yhtiöstä tuli jälleen puhdas vakuutuskonserni (Rava-ryhmittymä lakkautettiin ja vakavaraisuuslaskennassa siirryttiin pelkästään Solvenssi II -säädöksiin). Muutoksen myötä Nordea arvostetaan omien varojen määrää laskettaessa markkina-arvoonsa (aiemmin Sampo kirjasi omiin varoihin omistusosuutta vastaavaan määrään pankkisääntelyn mukaisista Nordean omista varoista). Nordean liittyvä pääomavaatimus määrätyy puolestaan regulaatiossa määritetyn osakeriskin perusteella (aivan kuten muissakin osakesijoituksissa).  Näin ollen Nordean kurssilasku laskee Nordea-omistukseen liittyviä vakavavaraisuuspääomavaatimuksia ja samalla luonnollisesti pienentää Solvenssi II -laskennassa Sampo-konsernin omien varojen määrää. Näin ollen Sammon vakavaraisuus laskee Nordean kurssin laskiessa, olettaen että muu pääomamarkkina pysyy täysin ennallaan.

Ohessa kuva Sammon IR-blogista joka hahmottaa tätä Nordean kurssin vaikutusta vakavaraisuuteen (huom. kuvaaja viime vuoden lopun tasossa, nyt vakavaraisuus on korkeampi). https://www.inderes.fi/fi/yhtiojulkaisu/koronavirus-qa

Lisäksi on syytä huomioida, että niin Nordean kuin muidenkin osakkeiden vakavaraisuusvaatimukset vaihtelevat markkinatilanteesta riippuen EIOPAn (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) laskemien symmetristen korjausten myötä (-10 % - +10 %). Suurten länsimaisten osakkeiden kohdalla (esim. Nordea) vakavaraisuusvaatimus on perustasolla 39 % eli symmetristen korjausten myötä vaatimus voi olla välillä 29 % - 49 %. Symmetrinen korjaus muuttuu sen mukaan, millä tasolla EIOPAN laskema, suurista osakeindekseistä koostuva indeksi on verrattuna kolmen vuoden liukuvaan keskiarvoon.

Symmetristen korjausten tarkoitus on pehmentää suhdannevaihteluiden vaikutuksia vakavaraisuuteen. Tästä johtuen vuoden 2019 tasolta tarkasteltuna osakkeiden jopa 20 prosentin kurssilasku olisi itse asiassa hieman parantanut vakavaraisuutta, koska samaan aikaan symmetrinen korjaus olisi laskenut vuoden lopun -0,08 prosentista vaihteluvälin alarajalle eli -10 prosenttiin (ks. kuva herkkyysanalyysista alla). Toisin sanoen osakkeiden vakavaraisuusvaatimukset olisivat laskeneet reippaasti.

Halukkaat voivat tutustua tähän symmetrisen korjauksen laskentaan viime vuoden analyytikkopäivien materiaalista (sivu 15): https://www.sampo.com/globalassets/arkisto/esitykset/2019/analyst_day150819_web.pdf

Ohessa vielä Sammon vakavaraisuussuhteen herkkyys keskeisille markkinamuuttujille (riskitön korkokäyrä, luottoriskispreadit, osakkeet) on esitetty alla (Q1’20-tilanne):

Lähde: Sampo Q1’20-lisämateriaali (Supplementary Information Package)

Vielä lopuksi kysymästäsi NFH:sta. Tämä menee tuonne markkinariskiin. Lisäksi tämä sijoitus on luokkaa 80 MEUR, eli täysin pyöristysero Sammon näkökulmasta.

Terveisin,
Sauli & Matias