Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Hei!

Inderes pyrkii olemaan sijoittajaviestinnässään edelläkävijä. Yhtiö ei kuitenkaan pysty (ymmärrettävästi) kaikkea kertomaan. Osa salassapidettävistä asioista on helpompi ymmärtää, kuten salassapitosopimukset, mutta osa säännöistä on ainakin minulle vierasta. Olisiko näistä mahdollista saada jonkinlaista koottua vastausta?

Inderesin kommentti 


Hei!

Pörssiyhtiön sääntely on todella laaja aihe, mutta yritän seuraavassa kertoa aiheesta pääpiirteissään.

Ensinnäkin listayhtiön tiedottamisen perusperiaatteet ovat seuraavat: 1) julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan tulee julkistaa arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavat yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot ja 2) tiedot täytyy julkistaa mahdollisimman pian. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti käytettävissään oikeat ja riittävät tiedot arvopaperin arvon määrittämiseksi. 

Keskeinen pörssiyhtiön tiedottamisen sääntely koostuu seuraavista kokonaisuuksista (huomiona, että First North -yhtiön sääntely on hieman kevyempää):

- EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus MAR sekä asetuksen nojalla annetut komission asetukset ja muu MAR-asetusta täydentävä EU-tason sääntely (3.7.2016 alkaen)

MAR sääntelee markkinoiden väärinkäyttöä eli sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista
Pörssiyhtiön tiedottamista koskevat perusedellytykset oikeiden ja riittävien tietojen pitämisestä sijoittajien saatavilla oikea-aikaisesti ei olennaisesti muuttunut

- Arvopaperimarkkinalaki

- Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta

- ESMA:n, Finanssivalvonnan ja pörssin ohjeistus

- Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistama Hallinnointikoodi

Sääntelyn nojalla listayhtiön tulee ensinnäkin tiedottaa taloudellisesta kehityksestään säännöllisesti (tulosjulkistukset) ja toisekseen muista merkittävistä tapahtumista (ns. sisäpiiritieto). Tällaisella merkittävällä tiedolla on julkistettaessa todennäköisesti huomattava vaikutus osakkeen hintaan. Lisäksi pörssin säännöt edellyttävät tiettyjen asioiden tiedottamista (esimerkiksi muutokset listayhtiön johdossa tai osakepohjaiset kannustinjärjestelmät).

Pörssiyhtiöllä voi olla velvollisuus tiedon julkistamiseen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa (eli saattavat olla sisäpiiritietoa):

- tilaus tai investointipäätös

- yhteistyösopimus tai muu tärkeä sopimus

- yrityksen tai liiketoiminnan kauppa

- markkinahuhut ja tietovuodot

- muutos tuloksessa tai taloudellisessa asemassa

Yhtiön täytyy aina itse pohtia, onko jokin tapahtuma tai asia niin merkittävä, että se on sisäpiiritietoa (eli sillä on julkistettaessa todennäköisesti huomattava vaikutus osakkeen hintaan). Lisäksi pörssi on määritellyt tiettyjä kriteerejä esimerkiksi yrityskauppoihin liittyen. Tavallisesti pörssi katsoo yrityskaupan olevan sisäpiiritietoa, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

- osuus kohteen liikevaihdosta tai taseesta on yli 10 % pörssiyhtiön konsernin liikevaihdosta tai taseesta

- osuus yrityskaupan kohteena olevan yrityksen omasta pääomasta on yli 10 % pörssiyhtiön konsernitaseen mukaisesta omasta pääomasta, tai

- yrityskaupan kohteesta suoritettava vastike on yli 10 % pörssiyhtiön konsernitaseen mukaisesta omasta pääomasta tai yli 10 % pörssiyhtiön osakkeiden yhteenlasketusta markkina-arvosta, jos sen oma pääoma alittaa osakkeiden yhteenlasketun markkina-arvon

Lisäksi yrityskauppa voi olla sisäpiiritietoa myös strategisen tärkeyden takia. Tällaisissa tapauksissa listayhtiö ei voi jättää yrityskauppaa tiedottamatta esimerkiksi salassapitosopimuksen nojalla. Aina silloin tällöin yhtiö voi joutua tasapainottelemaan liiketoimintanäkökulmien ja sijoittajainformaation kanssa. On syytä huomioida, että sijoittajainformaatio menee aina viime kädessä etusijalle – yhtiön on siis ensisijaisesti huolehdittava siitä, että markkinoilla on riittävästi tietoa yhtiön arvon määrittämiseksi.

t. Iina