Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Research disclaimer

Disclaimer

Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista lähteistä, joita Inderes pitää luotettavina. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista.

Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.

Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset.

Inderes antaa seuraamilleen osakkeille tavoitehinnan. Inderesin käyttämä suositusmetodologia perustuu osakkeen 12 kuukauden kokonaistuotto-odotukseen (sis. kurssinousu ja osingot) ja huomioi Inderesin näkemyksen tuotto-odotukseen liittyvästä riskistä.   Suosituspolitiikka on neliportainen suosituksin myy, vähennä, lisää ja osta. Inderesin sijoitussuosituksia ja tavoitehintoja tarkastellaan pääsääntöisesti vähintään 2-4 kertaa vuodessa yhtiöiden osavuosikatsausten yhteydessä, mutta suosituksia ja tavoitehintoja voidaan muuttaa myös muina aikoina markkinatilanteen mukaisesti. Annetut suositukset tai tavoitehinnat eivät takaa, että osakkeen kurssi kehittyisi tehdyn arvion mukaisesti. Inderes käyttää tavoitehintojen ja suositusten laadinnassa pääsääntöisesti seuraavia arvonmääritysmenetelmiä: Kassavirta-analyysi (DCF), arvostuskertoimet, vertailuryhmäanalyysi ja osien summa -analyysi. Käytettävät arvonmääritysmenetelmät ja tavoitehinnan perusteet ovat aina yhtiökohtaisia ja voivat vaihdella merkittävästi riippuen yhtiöstä ja (tai) toimialasta.

Inderesin suosituspolitiikka perustuu seuraavaan jakaumaan suhteessa osakkeen 12 kuukauden riskikorjattuun kokonaistuotto-odotukseen.

Osta - Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on erittäin houkutteleva 

Lisää - Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on houkutteleva 

Vähennä - Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on  heikko

Myy - Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on  erittäin heikko

Osakkeen 12 kuukauden riskikorjatun kokonaistuotto-odotuksen yllä esitettyjen määritelmien mukainen arviointi on yhtiökohtaista ja subjektiivista. Siten eri osakkeilla samansuuruiset 12 kk kokonaistuotto-odotukset voivat johtaa eri suosituksiin eikä eri osakkeiden suosituksia ja 12 kk kokonaistuotto-odotuksia tule verrata keskenään. Tuotto-odotuksen vastapuolena toimii sijoittajan Inderesin näkemyksen mukaan ottama riski, joka vaihtelee voimakkaasti eri yhtiöiden ja tilanteiden välillä. Korkea tuotto-odotus ei siis välttämättä johda positiiviseen suositukseen riskien ollessa poikkeuksellisen suuria, eikä matala tuotto-odotus johda vastaavasti negatiiviseen suositukseen riskien ollessa Inderesin näkemyksen mukaan maltillisia.

Inderesin tutkimusta laatineilla analyytikoilla tai Inderesin työntekijöillä ei voi olla 1) merkittävän taloudellisen edun ylittäviä omistuksia tai 2) yli 1 %:n omistusosuuksia missään tutkimuksen kohteena olevissa yhtiössä. Inderes Oyj voi omistaa seuraamiensa kohdeyhtiöiden osakkeita ainoastaan siltä osin, kuin yhtiön oikeaa rahaa sijoittavassa mallisalkussa on esitetty. Kaikki Inderes Oyj:n omistukset esitetään yksilöitynä mallisalkussa. Inderes Oyj:llä ei ole muita omistuksia analyysin kohdeyhtiöissä. Analyysin laatineen analyytikon palkitsemista ei ole suoralla tai epäsuoralla tavalla sidottu annettuun suositukseen tai näkemykseen. Inderes Oyj:llä ei ole investointipankkiliiketoimintaa.

Inderes tai sen yhteistyökumppanit, joiden asiakkuuksilla voi olla taloudellinen vaikutus Inderesiin, voivat liiketoiminnassaan pyrkiä toimeksiantosuhteisiin eri liikkeeseenlaskijoiden kanssa Inderesin tai sen yhteistyökumppanien tarjoamien palveluiden osalta. Inderes voi siten olla suorassa tai epäsuorassa sopimussuhteessa tutkimuksen kohteena olevaan liikkeeseenlaskijaan. Inderes voi yhdessä yhteistyökumppaneineen tarjota liikkeeseen laskijoille sijoittajaviestinnän palveluita, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön ja pääomamarkkinoiden välistä kommunikaatiota. Näitä palveluita ovat sijoittajatilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäminen, sijoittajaviestinnän liittyvä neuvonanto, sijoitustutkimusraporttien laatiminen. Inderes on tehnyt tässä raportissa suosituksen kohteena olevan liikkeeseen laskijan kanssa sopimuksen, jonka osana on tutkimusraporttien laatiminen.

Inderesin yhtiöasiakkaat tunnistaa inderes.fi-palvelussa "Yhtiöasiakas" -tunnuksesta ja ne näkee kootusti osakevertailusta: https://www.inderes.fi/osakevertailu. Inderes on tehnyt sopimuksen, jonka osana on tutkimusraporttien laatiminen, seuraavien liikkeeseen laskijoiden kanssa: Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, Aallon Group Oyj, Aktia Pankki Oyj, AS Tallink Grupp, Admicom Oyj, Affecto Oyj, Alma Media Oyj, Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Apetit Oyj, Aspocomp Oyj, Aspo Oyj, Basware Oyj, Bilot Oyj, Bittium Oyj, Boreo Oyj, Caverion Oyj, Capman Oyj, Cibus Nordic Real Estate AB, Consti Oyj, Cramo Oyj, Detection Technology Oyj, Digia Oyj, eQ Oyj, Efecte Oyj, Efore Oyj, Enersense International Oyj, Endomines Oyj, Etteplan Oyj, Elite Varainhoito Oyj, Evli Pankki Oyj, Exel Composites Oyj, Fellow Finance Oyj, Fiskars Oyj, F-secure Oyj, Finnair Oyj, Fondia Oyj, Fodelia Oyj, Gofore Oyj, Glaston Oyj, Heeros Oyj, Incap Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj, Innofactor Oyj, Investors House Oyj, Kesla Oyj, Kotipizza Oyj, Loudspring Oyj, Lehto Group Oyj, Marimekko Oyj, Martela Oyj, Musti Group Oyj, Nightingale Health Oyj, Netum Oyj, Next Games Oyj, Neo Industrial Oyj, Nixu Oyj, Oravo Oyj, Oriola Oyj, Panostaja Oyj, Pihlajalinna Oyj, Piippo Oyj, PunaMusta Oy, Privanet Oyj, Qt Group Oyj, Rapala VMC Oyj, Raute Oyj, Restamax Oyj, Revenio Group Oyj, Rush Factory oyj, Sanoma Oyj, Scanfil Oyj, Sievi Capital Oyj, Siili Solutions Oyj, Silmäasema Oyj, Sitowise Oyj, Solteq Oyj, Soprano Oyj, Solwers Oyj, SRV Oyj, SSAB Europe Oy, SSH Communications Security Oyj, Sotkamo Silver Oyj, Relais Group Oyj, Rovio Entertainment Oyj, Suomen Hoivatilat Oyj, Suominen Oyj, Taaleri Oyj, Talenom Oyj, Tecnotree Oyj, Teleste Oyj, Terveystalo Oyj, Tikkurila Oyj, Titanium Oyj, Tokmanni Oyj,  Toivo Group Oyj, Uutechnic Group Oyj, United Bankers Oyj, Vaisala Oyj, Verkkokauppa.com Oyj, Vincit Group Oyj, Avidly Oyj, Raisio Oyj, Remedy Entertainment Oyj, Afarak Group Oyj, Ahlstrom-Munksjö Oyj, Ponsse Oyj, Harvia Finland Oy, Technopolis Oyj, VMP Group Oyj (Eezy Oyj), Wulff-Yhtiöt Oyj, Viafin Service Oyj, LeadDesk Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, Orthex Oyj, Honkarakenne Oyj, Robit Oyj, Optomed Oyj, EcoUp Oyj, Loihde Oyj, Puuilo Oyj, Kreate Oyj, Norrhydro Oyj ja Merus Power Oyj. Kaikki näistä yhtiöstä eivät ole välttämättä tällä hetkellä seurannassa. Reaaliaikaisen asiakasyhtiöiden suositustilanteen ja suositusjakauman näet Inderesin osakevertailusta: https://www.inderes.fi/osakevertailu

Inderesin tuottamien raporttien suosituksia, tavoitehintoja tai niissä esitettyjä keskeisiä johtopäätöksiä ei näytetä liikkeeseen laskijoille ennen raportin virallista julkaisua. Huomautamme, että pitkän aikavälin laskennallinen arvomme yritykselle, eli laskettu käypä-arvo tai DCF-arvo per osake, voi poiketa annetusta tavoitehinnasta, jos emme usko osakkeen hinnan saavuttavan laskennallista arvoaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Muistutamme myös, että kaikki annetut suositukset eivät välttämättä ole päivittäin täysin linjassa annettuun tavoitehintaan muun muassa raportin kirjoittamisesta johtuvan aikaviiveen johdosta. Raporteissa esitetyt osakekurssitiedot ovat aina lähtökohtaisesti edellisen pörssipäivän päätöskurssitietoja, jollei raportissa toisin mainita. Käyttämämme suositusmetodologia ei myöskään ole aina käytännöllisin työkalu erittäin volatiileihin ja (tai) epälikvideihin osakkeisiin.

Taaleri Oyj on Inderesin vähemmistöomistaja 10 %:n omistusosuudella.

*Merkittävänä julkistettavana taloudellisena etuna pidetään 50.000 euron rajaa. Inderes on saanut seuraavat ilmoitukset 50.000 euron rajan ylittymisistä. Inderesin analyytikko Juha Kinnusella on 18.12.2017 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Talenom Oyj. Inderesin analyytikko Petri Kajaanilla on 20.2.2019 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Harvia Oyj ja 22.10.2019 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Kamux Oyj. Inderesin analyytikko Mikael Rautasella 9.1.2020 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Remedy Entertainment Oyj, 22.4.2020 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Qt Group Oyj ja 25.5.2020 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Revenio Group Oyj. Inderesin analyytikko Atte Riikolalla on 22.7.2020 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Remedy Entertainment Oyj. Inderesin analyytikko Petri Kajaanilla on 21.9.2020 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Marimekko Oyj ja 4.8.2021 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Orthex Oyj. Inderesin analyytikko Sauli Vilenillä on 15.2.2021 saadun ilmoituksen mukaan yli 50 000 euron omistus kohdeyhtiössä Taaleri Oyj ja 25.3.2021 saadun ilmoituksen mukaan yli 50 000 euron omistus kohdeyhtiössä Sievi Capital Oyj. Inderesin analyytikko Joni Grönqvist ja hänen lähipiirinsä yhteenlaskettu omistus on 23.2.2021 saadun ilmoituksen mukaan yli 50 000 euroa kohdeyhtiössä Solteq Oyj. Inderesin analyytikko Antti Luiron ja hänen lähipiirinsä yhteenlaskettu omistus on 18.2.2021 saadun ilmoituksen mukaan yli 50 000 euroa kohdeyhtiössä Efecte Plc ja 22.4.2021 saadun ilmoituksen mukaan kohdeyhtiössä Qt Group Oyj. Inderesin analyytikko Joonas Korkiakoskella on yli 50 000 euron omistus 7.4.2021 saadun ilmoituksen mukaan kohdeyhtiössä Boreo Oyj sekä 8.4.2021 saadun ilmoituksen mukaan kohdeyhtiössä Incap Oyj. Inderesin analyytikko Olli Vilpolla on yli 50 000 euron omistus 18.8.2021 saadun ilmoituksen mukaan kohdeyhtiössä Sievi Capital Oyj.