Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä


Inderes Oyj

Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki

Y-tunnus 2277600-2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yu Gong, [email protected]

Rekisterin nimi

Inderesin asiakkaita koskeva ”Asiakasrekisteri”

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota Inderesin palveluita sen asiakkaille. Henkilötietoja voidaan käsitellä EU:n tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain sallimissa rajoissa asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin (mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet), ja lisäksi mahdollisten lain mukaisten velvoitteiden hoitamiseen. Lisäksi Inderes voi käyttää henkilötietoja myynnin ja markkinoinnin kohdentamiseen yksilöidyllä tavalla.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen käyttöehtojen hyväksymisen myötä rekisteröityessään Inderesin palveluun.

Inderes voi käyttää henkilötietoja sähköiseen suoramarkkinointiin käyttöehtojen hyväksynnän myötä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn antamia tietoja rekisteröitymisen yhteydessä, sekä tämän pyynnöstä tai suostumuksella luotuja tietoja palvelussa. Pääasiassa seuraavia henkilötietoja käsitellään:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Käyttökieli
  • Kirjautumistiedot sekä järjestelmän tunnukset käyttäjistä
  • Palvelun käyttötiedot, kuten seurattavat pörssiyritykset

Kaikki käsitellyt henkilötiedot, niiden käsittelyn perustelut, säilytyspaikka, säilytysaika, edelleenjakelu, käsittelyoikeudet, käsittelyn hyväksynnät sekä riskiluokittelu löytyy liitteestä, jota voi pyytää Inderesin yllä mainitulta yhteyshenkilöltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Inderesin palveluntarjoajille tietojen säilyttämistä ja ylläpitoa, maksujen perimistä tai asiakkaan tilaamien palveluiden suorittamista varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi tai mikäli viranomainen tietoja pyytää. Lisäksi palvelun parantamisen tai korjaamisen yhteydessä ylläpitosopimuksen ja salassapitovelvollisuuden alaisia asiantuntijoita saatetaan pyytää avuksi, jolloin näille tarpeen vaatiessa annetaan pääsy palvelun asiakastietoihin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääasiassa luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta seuraavat Inderesin käyttämät kolmannen osapuolen pilvipalvelut saattavat kopioida niiden käsittelemiä henkilötietoja EU:n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Nämä kuitenkin ovat lupautuneet noudattamaan Privacy Shield tietosuojasäädöksiä. Inderes käyttää seuraavia tämän tyyppisiä pilvipalveluita:

  • Mailchimp
  • Google Firebase
  • Google Analytics

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei pääosin säilytetä paperitulosteena, vaan asiakastiedot ovat sähköisinä tallenteina joko Inderesin tai sen palveluntarjoajien konesaleissa. Asiakasrekisteriin pääsyä on rajoitettu siten, että rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden työtehtävien kannalta rekisterin käyttö on tarpeen.

Rekisteri on asianmukaisella, tietoturvallisella tavalla suojattu ulkopuolisilta niin palomuurein kuin muillakin teknisillä ja organisatorisilla suojakeinoilla. Huomioithan kuitenkin, että mikään internetin kautta tarjottu palvelu ei ole täysin tietoturvallinen.

Rekisteröidyn oikeudet

Inderes takaa rekisteröidyille kaikki heille lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietonsa käsittelyn suhteen. Näitä ovat erityisesti tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja siirretyksi, oikeus saada tietonsa poistetuksi (tulla unohdetuksi), ja käsittelyn rajoitus oikeus.

Rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi ei ole poikkeukseton. Inderes voi olla poistamatta tietoja, mikäli niiden käsittely on tarpeen esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, sopimusvelvoitteen todentamiseksi, mahdollisista turvallisuusriskeistä kohdistetun tiedottamisen mahdollistamiseksi, tai muun vastaavan oikeutusperusteen johdosta. Inderes ei kuitenkaan aktiivisesti käsittele henkilötietoja, mikäli rekisteröity sen kieltää.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää hänelle lailla annettuja oikeuksiaan, rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä ja esittää pyyntönsä Inderesille kirjallisesti. Yhteystiedot ilmenevät yllä kohdasta 1 (Rekisterinpitäjä). Rekisteröity tiedostaa, että mikäli hänen henkilötietonsa käsittelyä rajoitetaan tai ne poistetaan kokonaan, se rajoittaa palveluiden tarjoamista tai voi estää sen kokonaan.

Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen olemassaolon ajan. Asiakastiedot poistetaan, kun kyseisen asiakkaan tiedot ovat olleet Asiakasrekisterissä passiivisina yhtäjaksoisesti 3 vuotta. Mikäli tietoja on tarpeen säilyttää lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi (esim. kirjanpitoon liittyvät velvollisuudet), säilytysaika on 10 vuotta tai laissa nimenomaisesti säädetty muu aika. Poistamisen sijasta Inderes voi vaihtoehtoisesti valita myös tietojen anonymisoinnin, jolloin jotkut tiedot jäävät palveluun, mutta kaikki linkitykset tietoon liittyvään henkilöön poistetaan.

Muutokset

Inderes selvittää ja arvioi asiakastietojen käyttöä säännöllisesti osana sen liiketoiminnan kehitystä ja mahdollisia muutoksia lainsäädännössä. Inderesilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä tietosuojaselostetta tiedottamalla asiasta etukäteen tarkoituksenmukaisella tavalla, tai tiedottamalla asiasta rekisteröidyn käyttäjän kirjautuessa palveluun. Tällöin Inderes saattaa pyytää uusien käyttöehtojen hyväksyntää.