Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE - KULUTTAJA-ASIAKKAAT

Tätä tietosuojaselostetta (”Tietosuojaseloste”) sovelletaan Inderes Oyj:n (“Inderes” tai “me”) kuluttaja-asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn näiden asiakkaiden käyttäessä Inderesin kuluttajapalveluita (yhdessä ”Palvelu”) inderes.fi -sivustolla tai Inderes Oyj:n Apple App Storesta ja Google Play -sovellusalustoilta ladattavissa olevan mobiilisovelluksen (”Mobiilisovellus”) kautta. Kuluttaja-asiakkaaseen rinnastetaan tässä tietosuojaselosteessa myös sellainen luonnollinen henkilö, joka käyttää Palvelua työnantajansa hankkimilla käyttäjätunnuksilla tai työnantajansa ja Inderesin välisen sopimuksen perusteella.

Tässä Tietosuojaselosteessa ”Käyttäjä” viittaa Palvelua käyttäjätilinsä kautta käyttävään asiakkaaseen.

Saatamme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelyn muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasaisen version löydät Inderes.fi-sivulta.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Inderes Oyj, Y-tunnus 2277600-2
Itämerentori 2, 00180 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Yu Gong
+358 50 500 0093
[email protected]

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN LÄHTEET

 

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat Käyttäjän sähköpostiosoite, nimi, käyttäjätunnus. Nämä henkilötiedot saadaan Käyttäjän luodessa käyttäjätilin Palveluun. Mikäli Käyttäjällä on Premium-tili, myös hänen osoitettaan käsitellään.

 

Inderes tallentaa Käyttäjien profilointitietoja perustuen Käyttäjän antamiin vastauksiin vapaaehtoisissa kyselyissä inderes.fi-sivustolla ja käsittelee Käyttäjän käyttäytymiseen liittyvää analytiikkaa Palvelun käyttökokemuksen kehittämiseksi.

 

Lisäksi Mobiilisovellus kerää sekä yksilöityä että yksilöimätöntä tietoa Käyttäjästä. Yksilöidyn tiedon osalta Mobiilisovellus käsittelee Käyttäjän sähköpostiosoitetta. Yksilöityä tietoa hyödynnetään Mobiilisovelluksen personalisoinnissa (Käyttäjän seuraamien yhtiöiden sisällön näyttäminen omassa näkymässä) ja Mobiilisovelluksen toiminnallisuuksissa (kirjautuminen ja yhtiöiden ja ohjelmien seuraaminen).

 

Mobiilisovelluksessa käsitellään yksilöimättömän tiedon osalta Käyttäjän epätarkkaa sijaintia (kaupunki ja maa), tunnistetta ja laitetunnistetta (yksilöimätön analytiikka ja sovelluksen toiminnallisuudet), käyttödataa (lataukset, painallukset, kuuntelukerrat ja muu sovelluksen interaktiodata) sekä diagnostiikkaa (sovelluksen kaatumis-, suoritus- ja muu diagnostiikkadata). Näitä tietoja ei voida liittää Käyttäjään.

 

Mobiilisovellus ei kerää tarkkaa paikkadataa, biometristä dataa tai sensoridataa. Mobiilisovelluksen keräämään tietoon on pääsy vain Inderes Oyj:llä, sen kumppaneilla kuten Pubfront ApS:lla, sekä sovellusalustoilla Apple App Store ja Google Play.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Inderes käsittelee tämän Tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin sekä näiden yhteydessä mainituin käsittelyperustein:

Palveluiden tarjoamiseksi (oikeudellinen peruste: sopimuksen täytäntöönpano ja joissain tapauksissa oikeutettu etu).
Hoitaaksemme ja täyttääksemme lainmukaiset velvoitteemme (oikeudellinen peruste: lainmukaisen velvoitteen täyttäminen).

Saatamme käsitellä tietoja täyttääksemme esimerkiksi kirjanpitovelvoitteemme sekä antaaksemme tietoja toimivaltaiselle viranomaisille kuten veroviranomaisille.

Korvausvaatimusten käsittelyssä ja oikeusprosesseissa (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu).

Inderes saattaa käsitellä henkilötietoja korvausvaatimusten käsittelyssä ja oikeusprosessien yhteydessä. Saatamme myös käsitellä henkilötietoja ehkäistäksemme petoksia ja Palvelumme väärinkäytöksiä sekä ylläpitääksemme keräämiemme tietojen, käyttämiemme järjestelmien sekä tietoverkon tietosuojaa.

Asiakasviestintään ja markkinointiin (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu).

Inderes käsittelee henkilötietoja ollakseen yhteydessä Käyttäjiin Palvelun tuottamiseen liittyvissä asioissa. Myös Käyttäjille suunnatussa Palvelun ja muiden palveluidemme markkinoinnissa käytetään henkilötietoja.

Laadun parantamiseen ja trendianalyysin laatimiseen (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu).

Saatamme käyttää Palvelun käyttöäsi koskevia tietoja myös Palvelumme laadun parantamiseen esimerkiksi analysoimalla muutoksia Palvelumme käyttötavoissa. Käytämme näissä tarkoituksissa kuitenkin ainoastaan sellaista yhdistelmätietoa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.

Varmistaaksemme sen, että palvelumme vastaavat yksittäisen Käyttäjän tarpeita, henkilötietoja voidaan käyttää myös esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamiseen.

KANSAINVÄLISET TIETOJEN SIIRROT EUROOPAN ULKOPUOLELLE

Inderes säilyttää henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueen sisällä. Me ja/tai palveluntarjoajamme voimme kuitenkin siirtää henkilötietoja tai niihin saattaa olla pääsy myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa.

Huolehdimme siitä, että henkilötiedot suojataan asianmukaisella tavalla kaikissa niissä maissa, joissa niitä käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirrolle Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palveluntarjoajiemme kanssa solmimillamme EU:n komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä.

VASTAANOTTAJAT

Jaamme henkilötietoja ainoastaan organisaatiomme sisällä ja ainoastaan siten kuin on kohtuudella tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa esitettyjen käyttötarkoitusten perusteella.

 

Emme jaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista tilanteista ole käsillä:

Henkilötietoja käytetään tässä Tietosuojaselosteessa esitettyyn tarkoitukseen tai toimitetaan valtuutetulle palveluntarjoajalle.

Siltä osin kuin meidän täytyy antaa kolmansille osapuolille pääsy Käyttäjän henkilötietoihin pystyäksemme tarjoamaan Palvelumme Käyttäjille, annamme tällaisille kolmansille osapuolille Käyttäjän tietoja käsiteltäviksi meidän lukuumme. Saatamme lisäksi jakaa henkilötietoja käsiteltäviksi meille palveluja tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, kirjanpitopalvelut).

Inderes on toteuttanut asianmukaiset sopimusoikeudelliset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että kolmansien osapuolten käsitellessä henkilötietoja Inderesin puolesta niitä käytetään ainoastaan tässä Tietosuojaselosteessa eriteltyihin tarkoituksiin ja että niitä käsitellään voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisesti sekä antamiamme ohjeita, soveltuvia salassapitovelvollisuuksia sekä tarvittavia turvajärjestelyjä noudattaen.

Tietoja käytetään oikeudellisissa tarkoituksissa tai oikeusprosesseissa.

Saatamme jakaa henkilötietoja Inderesin ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos uskomme, että pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttö on kohtuudella tarpeen: (i) voimassaolevien lakien sekä asetusten ja/tai tuomioistuimen antaman määräyksen täyttämiseksi; (ii) väärinkäytösten, rikosten sekä teknisten häiriöiden ja tietoturvaongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi; ja/tai (iii) voidaksemme taata Inderesin ja Palvelun käyttäjien turvallisuuden ja omaisuuden suojan sekä yleisen edun toteutumisen. Ilmoitamme Käyttäjälle suoraan tällaisesta tietojen käsittelystä, jos se on kyseisessä tapauksessa mahdollista.

Muut perustellut syyt.

Jos Inderes on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, saatamme siirtää henkilötietosi prosessissa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme kuitenkin edelleen kaiken siirtämämme henkilötiedon luottamuksellisuuden. Tiedotamme erikseen kaikkia sellaisia rekisteröityjä, joiden henkilötietoja tällaisissa tilanteissa siirretään tai joiden henkilötiedot siirtyvät toisen tietosuojaselosteen alaiseksi.

Tietoja käytetään nimenomaisella suostumuksellasi.

Saatamme jakaa henkilötietoja Inderesin ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos meillä on Käyttäjän nimenomainen suostumus toimia niin. Käyttäjällä on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

SÄILYTYSAIKA

Inderes ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on laissa sallittua ja tarpeellista tämän Tietosuojaselosteen mukaisten tarkoitusten vuoksi. Säilytysajan pituus riippuu henkilötietojen luonteesta ja niiden käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäisaika saattaa siten vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.

OIKEUTESI

Oikeus tietojen tarkastamiseen

Sinulla on oikeus saada pääsy tai saada kopio käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista. Saatamme kieltäytyä tarjoamasta sinulle kopiota henkilötiedoistasi, jos tällainen menettely vaarantaisi muiden oikeuksia ja vapauksia.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu sinun antamaan suostumukseen, voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus saada tallentamamme sinua koskevat väärät tai vaillinaiset henkilötiedot korjatuiksi tai täydennetyiksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit myös pyytää meitä kokonaan poistamaan sinua koskevat henkilötiedot järjestelmistämme. Toteutamme tällaisen pyynnön, ellei meillä ole oikeudellista perustetta olla poistamatta tietoja.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus henkilökohtaisen erityistilanteen perusteella vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Me noudatamme vaatimustasi, ellei meillä ole oikeudellista perustetta toimia toisin. Vastustaessasi henkilötietojesi myöhempää käsittelyä Palvelun käyttömahdollisuudet saattavat osaltasi kaventua.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi tietojesi poiston tai niiden oikaisun aikana ja/tai silloin, kun meillä ei ole oikeudellista perustetta tietojesi käsittelyyn. Tämäkin voi vähentää Palvelun käyttömahdollisuuksia osaltasi.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus saada kaikki henkilötietosi yleisesti käytetyssä muodossa. Tämän jälkeen sinulla on oikeus itsenäisesti siirtää kyseiset tiedot kolmannelle osapuolelle.

Miten voit käyttää oikeuksiasi

Yllä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä yllä oleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää henkilöllisyytesi todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia.

ASIAN SAATTAMINEN VIRANOMAISEN KÄSITELTÄVÄKSI

Jos pidät henkilötietojen käsittelyprosessejamme voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisena, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

TIETOTURVA

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä varotoimenpiteitä suojataksemme henkilötietoja, jotka keräämme ja joita käsittelemme. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat mahdollisuuksien mukaisesti esimerkiksi salaus, pseudonymisointi, palomuurit, turvalliset säilytystilat sekä järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu takaamaan käsittelyjärjestelmiemme jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus sekä mahdollisuus tietojen palautukseen asianmukaisella varmuudella.

Mikäli turvatoimistamme huolimatta tapahtuu sellainen tietoturvaloukkaus, jolla todennäköisesti on negatiivisia vaikutuksia yksityisyyteesi, tiedotamme tietoturvaloukkauksesta niin asiaan liittyviä rekisteröityjä kuin voimassa olevan tietosuojasääntelyn niin vaatiessa myös asianmukaisia viranomaisia heti, kun se on mahdollista.