Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Fortum
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 20.00 EUR
Kurssi: 19.02 EUR
Kurssi hetkellä: 3.12.2020 - 10:20

Fortum tiedotti uudistetun strategiansa päälinjat aamulla julkaistussa tiedotteessa. Kommentoimme tässä pikakommentissa päälinjoja sekä mielestämme merkittävimpiä muutoksia strategiassa ennen varsinaista pääomamarkkinapäivää. Valtaosa linjauksista oli käsityksemme mukaan odotettuja, mutta joukossa oli myös lieviä yllätyksiä. Näkemyksemme mukaan monet pettyivät siihen, että Venäjän liiketoimintojen sijasta strategiseen tarkasteluun päätyi Consumer Solutions -liiketoiminta. Lisäksi taloudellisissa tavoitteissa tuli esille se realiteetti, ettei investoinneilta voi odottaa hurjia tuottoja nyky-ympäristössä. Laajempi kommentti pääomamarkkinapäivän annista on luvassa huomenaamulla, jolloin tarkastelemme myös näkemystämme Fortumista.

  • Fortum on päättänyt käynnistää Consumer Solutions -liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arvioinnin. Consumer Solutions tarjoaa sähkötuotteita ja niihin liittyviä palveluja sekä uusia digitaalisia kuluttajaratkaisuja. Käytännössä todennäköisin vaihtoehto on mielestämme liiketoiminnan myynti, ja yhtiö kertoi, että erilainen omistusrakenne voisi paremmin mahdollistaa tämän liiketoiminnan kasvun ja arvonluonnin jatkossa. Consumer Solutionsin liiketoiminta kattaa sähkön ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa, Puolassa ja Espanjassa, mukaan lukien asiakaspalvelun ja laskutuksen. Fortum on Pohjoismaiden suurin sähkön vähittäismyyjä ja yhtiöllä on noin 2,4 miljoonaa asiakasta ja useita eri tuotemerkkejä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Espanjassa. Fortumin Consumer Solutions -segmentin sähkönmyynti vuonna 2019 oli 30,6 terawattituntia (TWh) ja kaasun myynti 4,1 TWh, ja sen vertailukelpoinen käyttökate oli 141 MEUR. Mielestämme liiketoiminta on hyvin irrotettavissa Fortumista, ja kauppahinta määrittää mahdollisen myynnin järkevyyden. Viime vuosina liiketoiminnan kehitys on ollut hyvää.
  • Fortumin päivitetty strategia koko konsernille tähtää odotetusti energiamurroksen vauhdittamiseen sekä kestävään tuloskehitykseen. Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti Fortum aikoo olla kaikessa toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteina Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjä pienennetään vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna sekä Euroopan tuotanto on hiilineutraalia viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Monet olivat liittäneet päästötavoitteisiin mahdollisen irtaantumisen Venäjän liiketoiminnoista, mutta Venäjä kuuluu selvästi Fortumin suunnitelmiin myös tulevaisuudessa. Tiedotteen mukaan Venäjällä Fortum siirtyy asteittain uusiutuvaan energiaan ja vähentää ajan myötä fossiilisen energian painoa portfoliossaan. Vaikka olemme suhteutuneet skeptisesti Venäjän liiketoimintojen myyntiin nykytilanteessa, jatkaminen Venäjällä voidaan tulkita negatiivisesti osakemarkkinoilla.
  • Yksi fokusalue oli odotetusti kaasu. Uniperin kautta Fortumista on tullut myös kaasuyhtiö, jolla on merkittävä rooli kaasuun perustuvassa joustavassa sähköntuotannossa sekä kaasun toimittajana lämmityksen ja teollisuuden tarpeisiin. Tavoitteena on vähentää kaasuun perustuvan sähköntuotannon päästöjä siirtymällä ajan myötä puhtaan kaasun käyttöön. Yhtiö muistutti, että kaasulla on tärkeä rooli monilla sähkömarkkinoiden ulkopuolisilla alueilla, ja se haluaa jatkossakin olla kaasun luotettava toimittaja myös lämmityksen sekä teollisuuden tarpeisiin. Tavoitteena on kehittää kaasun toimitus- ja varastointiliiketoimintaa ja kasvattaa kahdenvälisten tukku- ja teollisuusasiakassopimusten osuutta. Pidemmällä aikavälillä maakaasun käyttö siirtyy puhtaaseen vetyyn ja synteettisiin kaasuihin. Vahva asema kaasun arvoketjussa sekä hiilidioksidipäästötön sähköntuotantomme luovat hyvät edellytykset menestyä puhtaiden vetyratkaisujen tarjoajana.
  • Fortum kertoi rakentavansa kumppanuuksia teollisuus- ja infra-asiakkaiden kanssa ympäristövaikutuksien pienentämiseksi. Tarjontaa ovat esimerkiksi verkkoyhtiöiden tarvitsemat vakauspalvelut, jätteen energiahyötykäyttö sekä muut vähäpäästöiset teolliset ratkaisut, mutta tulevaisuudessa fokus siirtyy myös vetyyn. Yhtiön mukaan vetytalouden kehityksellä on keskeinen rooli Euroopan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Fortum aikoo kehittää vetyliiketoimintaa sitä mukaa, kun siitä tulee kaupallisesti kannattavaa. Ajatuksena on hyödyntää Uniperin edelläkävijyyttä vetyratkaisuissa, asemaa Euroopan kolmanneksi suurimpana hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottajana, pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä osaamista teknologian, energiakaupan, riskienhallinnan ja kaasun varastoinnin saroilla. Tavoitteena on muodostaa yhteinen Uniperin ja Fortumin osaajista koostuva, vetyliiketoimintaan keskittyvä tiimi. Tämä linjaus oli mielestämme ainakin osittain odotettu, mutta sen potentiaali jäi vielä arvoitukseksi.
  • Fortum päivitti odotetusti taloudelliset tavoitteensa ja hieman yllättäen myös osinkopolitiikkansa. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 1) rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x. 2) uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) sekä vähintään +100 korkopistettä 'vihreissä' investoinneissa ja +200 korkopistettä muissa investoinneissa. Sitomalla tuottotavoitteet pääomankustannukseen Fortum oletettavasti varautuu jaksoon, jolloin sekä pääomankustannukset että investointien tuotot ovat selvästi normaalia matalampia nollakorkoympäristössä. Tämä voidaan tulkita negatiivisesti markkinoilla. Fortumin päivitetty osinkopolitiikka on "maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa". Fortumin hallituksella on tarkoitus ehdottaa 1,12 euron osinkoa/osake vuodelta 2020, ja hallituksen tavoitteena on kasvattaa osinkoa tulevaisuudessa. Tämä on osakemarkkinoille todennäköisesti lievä positiivinen yllätys. Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla "BBB investment grade" on yhtiölle edelleen keskeistä.
  • Strategian työstämisen rinnalla Fortum ja Uniper ovat kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksia ja niistä saavutettavia hyötyjä. Positiivisen kassavaikutuksen arvioidaan nousevan konsernitasolla noin 100 MEUR:oon vuodessa. Tästä yli 50 MEUR vuodessa arvioidaan saavutettavan vuoden 2023 loppuun mennessä ja täysimääräiset, vuositasolla noin 100 MEUR:n hyödyt vuonna 2025. Käsityksemme mukaan ennakoidut hyödyt ovat suunnilleen odotuksien mukaisia, mutta toteutuvat todella hitaasti. Konkretiaa oli edelleen rajallisesti, mutta Fortumin tavoitteena on esimerkiksi muodostaa yhteiset tiimit Fortumin ja Uniperin vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimoimiseksi Pohjoismaissa sekä aurinko- ja tuulivoiman kehittämiseksi Euroopassa. Lisäksi Fortumin tavoitteena on kasvattaa hiilidioksidipäästötöntä tuotantoa. Tavoite käsittää 1,5-2 GW uutta maatuulivoima- ja aurinkovoimakapasiteettia vuoteen 2025 mennessä.

Käy kauppaa. (Fortum)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 5 446,0 46 803,5 58 490,9
- kasvu-% 3,9% 759,4% 25,0%
Liikevoitto (EBIT) 1 110,0 1 973,0 1 803,3
- EBIT-% 20,4% 4,2% 3,1%
EPS (oik.) 1,74 1,33 1,23
Osinko 1,10 1,10 1,10
P/E (oik.) 12,6 14,3 15,5
EV/EBITDA 11,1 7,4 7,2
Osinkotuotto-% 5,0% 5,8% 5,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Fortum Oyj on vuonna 1988 perustettu suomalainen energiayhtiö, joka on kooltaan pohjoismaiden suurin. Yhtiön liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut, ja muut palvelut. Fortum tarjoaa myös kierrätys- ja jätepalveluita. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltian maihin, Venäjälle, Puolaan ja Intiaan.