Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Fifax
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.05 EUR
Kurssi: 1.28 EUR
Kurssi hetkellä: 17.5.2022 - 5:38 Analyysi päivitetty: 16.2.2022

Lohen ja kirjolohen markkinahinnat ovat olleet nousussa alkuvuonna, mikä tukee Fifaxin mahdollisuuksia parantaa keskimääräistä myyntihintaansa ja volyymien kasvaessa myös kannattavuuttaan. Yhtiön kasvattamon tuotantomääriin liittyy kuitenkin edelleen kysymysmerkkejä, minkä vuoksi on epäselvää, pystyykö yhtiö hyötymään korkeasta hintatasosta vuoden 2022 aikana.

Lohen ja kirjolohen markkinahinnat ovat nousseet korkeiksi

Lohen ja kirjolohen hinnat ovat olleet viime aikoina korkealla tasolla. Norjalaisen lohen lyhyt 1kk futuurihinta oli toukokuun puoliväliin mennessä noussut jo 112 NOK:iin per kg, mikä tarkoitti noin 60 % nousua vuodentakaiselta tasoltaan. Norjalaisen lohen keskimääräinen futuurihinta on ollut viimeisten 12 kuukauden aikana noin 30 % edellistä 12 kuukauden jaksoa korkeammalla tasolla ja nousutrendi on voimistunut vuoden 2022 aikana. Lohen futuurihinnan liukuva keskiarvo on nyt korkeammalla kuin kertaakaan viimeisten 10 vuoden aikana. Koronapandemia vaikutti heikentävästi globaaliin lohen kysyntään ravintoloiden ollessa suljettuina, mutta pandemian helpottaminen on jälleen nostanut kysynnän korkealle tasolle. Tarjonnan on vaikeaa pysytellä globaalisti kasvavan kysynnän perässä, sillä soveltuvia avoveden kasvatusalueita on niukasti tarjolla ja esimerkiksi rehun hinnannousu lisää tuotannon kustannuksia. Lohen hinta heijastuu myös kirjolohen hintaan ja käsityksemme mukaan myös kotimaan markkinoilla hinnat ovat alkuvuonna kohonneet poikkeuksellisen korkeiksi.

Fifaxin myyntihintoihin vaikuttaa myös muita tekijöitä kuin markkinahinta

Fifaxin tuotannon keskimääräiseen myyntihintaan vaikuttaa yleisen markkinahinnan lisäksi monia muita tekijöitä, kuten tuotannon määrä, laatu ja brändi. Hinnat ovat toistaiseksi jääneet markkinahintoja alemmiksi, mikä on johtunut arviomme mukaan yhtiön matalasta ja epäsäännöllisestä toimituskyvystä. Jos tuotanto saadaan nostettua tasaisen korkealle tasolle, niin uskomme hintatason nousevan vähintään markkinahinnan tasolle. Lisäksi kotimaisuuteen, terveellisyyteen ja vähäisiin päästöihin nojaavan vastuullisen premium-brändin rakentaminen voisi tulevaisuudessa mahdollistaa hintapreemion tavoittelun. Ennusteemme vuoden 2022 keskihinnaksi on 4,5 euroa, mikä on arviomme mukaan markkinahintaa matalampi taso. Ennustamme Fifaxin peratun kalan myyntihinnan paranevan keskipitkällä aikavälillä kohti 6 euron tasoa, mikä pitää sisällään oletuksen markkinahinnan normalisoitumisesta reiluun 5 euroon ja Fifaxin 10 % hintapreemiosta pitkällä aikavälillä.

Markkinatilanteesta hyötyminen vaatisi hyvin toimivaa tuotantoa

Arvioimme, että poikkeuksellisen markkinatilanteen aiheuttama nettovaikutus Fifaxiin on riippuvainen tuotannon onnistumisesta. Mikäli tuotanto lähtisi rullaamaan tehokkaasti, niin kalan myyntihinnan nousun aiheuttama hyöty todennäköisesti ylittäisi tuotantokustannuksissa, kuten rehun ja energian hinnassa, nähtävän nousupaineen. Toisaalta, niin kauan kuin tuotantovolyymit ovat matalalla tasolla niin nettovaikutus voi olla negatiivinen, koska kalan hinnasta saatava hyöty ei riitä kompensoimaan kohoavia kustannuksia.

Kirjolohen markkinahinta on toistaiseksi ollut käsityksemme mukaan Fifaxin tuloksen näkökulmasta toissijainen tekijä, sillä tulos on ollut toistaiseksi voimakkaan tappiollinen tuotantoprosessin keskeneräisyyden takia. Toukokuussa 2021 sattunut hapensaantionnettomuus on hidastanut kalakannan ylösajoa. Yhtiön kalakanta oli vuoden 2021 lopussa 315 tonnia, minkä lisäksi sillä oli 120 tonnia kalanpoikasia kasvamassa toimitusketjussa yhtiön omien altaiden ulkopuolella, joiden siirtäminen Fifaxin omaan kasvattamoon voi nopeuttaa merkittävästi kalakannan ylösajoa. Yhtiö tavoittelee kalakannan nostamista Eckerössä sijaitsevan kasvatuslaitoksen maksimikapasiteettia vastaavalle tasolle 900 tonniin H1 2022 aikana. Ennusteemme kesäkuun 2022 lopun kalakannaksi on 644 tonnia, mutta kasvatusolosuhteiden optimoinnin onnistuessa yhtiöllä on mahdollisuus yltää lähemmäksikin tavoiteltua tasoa. Optimaaliset kasvatusolosuhteet ja korkea kalakanta mahdollistaisivat jatkossa korkeat ja tasaiset tuotantovolyymit, jolloin myös korkeista markkinahinnoista päästäisiin hyötymään ja liiketoiminta voisi kääntyä kannattavaksi. Toiminnan onnistumiseen liittyy kuitenkin merkittävää epävarmuutta. Ennustamme vuoden 2022 käyttökatteen olevan selvästi negatiivinen (-5,4 MEUR).

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1,0 4,6 14,5
- kasvu-% -19,2% 353,8% 218,0%
Liikevoitto (EBIT) -9,8 -7,2 -2,7
- EBIT-% -978,3% -158,0% -18,3%
EPS (oik.) -0,53 -0,30 -0,08
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,5 -4,2 -15,8
EV/EBITDA -3,6 -7,8 -229,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Vuonna 2012 perustettu Fifax on kalankasvatusta harjoittava yhtiö, joka tuottaa kirjolohta pääasiassa Suomen ja Ruotsin markkinoille. Yhtiön maanpäällistä ultraintensiivistä RAS-kiertovesijärjestelmää hyödyntävä tuotantolaitos valmistui vuoden 2020 alussa. Tuotantolaitos sijaitsee Eckerössä, ja se on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista jo toiminnassa olevista maanpäällisistä kalankasvattamoista. Laitoksen odotetaan saavuttavan tavoitellun täyden, vuositasolla noin 3 200 tonnin (bruttopaino ennen teurastusta) tuotantomäärän vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.