Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Suominen
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.25 EUR
Kurssi: 2.34 EURKurssi hetkellä: 9.1.2020 - 6:10

Suominen tiedotti eilen, että yhtiön hallitus on hyväksynyt Suomisen uuden strategian vuosille 2020-2025. Suominen hakee kasvua tarjoamalla innovatiivisia ja vastuullisia kuitukankaita asiakkailleen. Suominen parantaa kannattavuuttaan tehostamalla toimintojaan ja vaalimalla erinomaiseen suoritukseen tähtäävää kulttuuria. Suominen keskittyy pyyhintätuotteisiin. Suomisen visio on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa.

Kuitukankaiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti. Vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden markkina kasvaa kaikilla alueilla ja Suominen johtaa tätä markkinaa maailmanlaajuisesti suurimmalla laitekannallaan. Lainsäädäntö ja kuluttajakäyttäytyminen lisäävät vastuullisempien tuotteiden kysyntää ja yhtiön mukaan Suomisella on erinomaiset mahdollisuudet palvella tätä muuttuvaa markkinaa. Suominen vahvistaa tuloksentekokykyään Euroopassa ja Amerikoissa ja jatkaa mahdollisuuksien arviointia Aasiassa, joka on maailman suurin kuitukangasmarkkina. Suomisen viisi painopistettä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ovat 1) toiminnan tehokkuus, 2) vastuullisuus, 3) innovaatiot ja kaupallinen osaaminen, 4) hyvä työpaikka ja 5) omat toimintamallit erikois- ja standardituotteille.

Suomisen hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet strategiakaudeksi 2020-2025:

  • Liikevaihdon kasvu kauden aikana nopeampaa kuin kohdemarkkinoiden kasvu
  • Käyttökate-% (EBITDA-%) 2025 mennessä yli 12 %
  • Velkaantumisaste kauden aikana: 40–80 % mukaan lukien IFRS 16:n vaikutus

Strategiapäivitys ei ollut lainkaan yllättävä, sillä Suomisen nykyinen johto aloitti vuoden 2019 aikana ja odotimme uuden johdon linjaavan strategiaa ja tavoitteita uudelleen, sillä Suomisen vuosina 2017-2018 sakannut kannattavuus elpyi vuoden 2019 aikana vain rajallisesti ja uudet toimet kannattavuuden parantamiseksi olivat mielestämme tarpeen. Näkemyksemme mukaan päivitys ei johda valtaviin muutoksiin Suomisen strategisessa suunnassa, vaan Suominen keskittyy yhä etenkin globaalisti pyyhintätuotteisiin, jossa se on markkinajohtaja. Arviomme mukaan lähivuosien pääfokus on kannattavuudessa ja nykyisillä päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasian laajentumista arvioimme yhtiön harkitsevan vakavammin vasta, kun yhtiö on palautettu kasvu-uralle sekä terveelle kannattavuustasolle. Tämä voi viedä aikaa, sillä strategian toteuttaminen vaatii arviomme mukaan investointeja sekä laitteisiin että tuotekehitykseen eikä strategia sisällä suorien kulusäästöjen kaltaisia toimenpiteitä, jotka voisivat parantaa kannattavuutta nopeammin lyhyelläkin tähtäimellä. Suomisen strategian painopistealueet ovat mielestämme loogisia, mutta olisimme silti kaivanneet yhtiöltä hieman konkreettisempia tietoja toimenpiteistä, joilla Suominen aikoo lähteä parantamaan etenkin kannattavuutta ja myös vauhdittamaan myyntiä.

Myöskään yhtiön tavoiteasetannassa ei mielestämme ollut suurempia yllätyksiä, sillä kasvun ja pääomarakenteen suhteen tavoitteet pysyivät käytännössä ennallaan. Käyttökate-%:n tavoite on sen sijaan uusi ja se korvaa yhtiön aiemman sijoitetun pääoman tuoton tavoitteen (aik. ROCE-% keskimäärin yli 15 % vuosien 2017-2021 strategiakaudella). Arviomme mukaan uusi tavoite alentaa hieman rimaa yhtiön kannattavuusambitioiden suhteen, mutta mielestämme tavoitetaso on yhä riittävän korkea suhteessa yhtiön tämänhetkiseen tasoon (2019e: käyttökate-% 8,2 %) ja hyvinä vuosina 2014-2016 saavutettuihin 10-11 %:n EBITDA-marginaaleihin. Omat ennusteemme lähivuosien kannattavuuden suhteen ovat melko selvästi yhtiön tavoitetasoa alempana 8-10 %:ssa, mikä heijastelee toimialan tietyiltä osin vaikeaa liiketoimintadynamiikkaa (ml. rajallinen hinnoitteluvoima, kireä kilpailu, raaka-aineen hintariskit, tiettyjen tuotesegmenttien ylikapasiteetti). Lisäksi maali kannattavuustavoitteen saavuttamisen suhteen on varsin kaukana vuodessa 2025, jonne näkyvyys on hyvin rajallinen. Siten strategiapäivitys tai uudet taloudelliset tavoitteet eivät aseta suoria muutospaineita Suomisen ennusteisiimme. Emme myöskään tee toistaiseksi muutoksia Suomisen vähennä-suositukseemme tai 2,25 euron tavoitehintaamme. 

Käy kauppaa. (Suominen)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 425,0 438,2 455,7
- kasvu-% -1,4% 3,1% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 9,0 17,2 21,5
- EBIT-% 2,1% 3,9% 4,7%
EPS (oik.) 0,04 0,16 0,22
Osinko 0,03 0,07 0,10
P/E (oik.) 66,0 15,0 10,7
EV/EBITDA 5,9 4,6 4,1
Osinkotuotto-% 1,3% 3,0% 4,3%
Uusimmat ennusteet