Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotree Q2: Mallikasta matkantekoa

Analyytikon kommentti 13.08.2021 7:00 Tecnotree
Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.54 EUR
Kurssi: 1.39 EUR
Kurssi hetkellä: 13.8.2021 - 6:45

Tecnotree julkaisi eilen odotuksiamme paremman Q2-raportin. Yhtiön lyönti on hyvää, sillä samaan aikaan kyetään sekä kasvamaan kannattavasti että toteuttamaan suorituskykyä vahvistavia investointeja. Toteutetun rahoitusjärjestelyn myötä strateginen liikkumatilaa kasvaa, mikä parantaa jo ennestään hyvältä näyttänyttä pidemmän aikavälin näkymää. Tätä ja ennustenostoja heijastellen nostamme tavoitehintamme 1,54 euroon (aik. 1,00 euroa). Laskeneen tuotto-odotuksen myötä tarkistamme suosituksemme kuitenkin lisää-tasolle (aik. osta).

Kannattavaa kasvua

Tecnotreen liikevaihto kasvoi Q2:lla 18 % 16,7 MEUR:oon, mikä oli liki täysin ennakkokaavailumme tasalla. Kasvu pysyi vahvana strategisesti tärkeällä MEA & APAC -alueella, mutta toimitusvirrat kääntyivät mukavaan nousuun myös Euroopassa ja Amerikassa. Q2:lla Tecnotreen liikevoitto kasvoi 30 % 7,6 MEUR:oon ja ylitti odotuksemme. Kohdennetuista kasvuinvestoinneista huolimatta kannattavuus oli hurjalla 45 % tasolla, mikä on mielestämme hyvä osoitus yhtiön skaalautuvan ja kulutietoisen liiketoimintamallin ominaisuuksista. Tuloslaskelman alarivit olivat ei-kassavirtavaikutteisista valuuttaeristä johtuen odotuksiamme korkeammat, mitä peilaten osakekohtainen tulos ylitti ennusteemme operatiivisia rivejä maltillisemmin. Raportin kirkkain kohokohta oli mielestämme saatujen tilausten 23 % kasvu ja nykymuotoiselle Tecnotreelle ennätyskorkeaksi kohonnut 55 MEUR:n tilauskanta. Tätä kokonaisuutta vasten Tecnotreen Q2-jaksoa voidaan perustellusti sanoa oikeinkin oivaksi.

Tulevaisuuden palikat ovat paikallaan

Edelleen akuuttiin pandemiatilanteeseen ja sen kehittymiseen sidonnaisiin riskeihin vedoten Tecnotree pidättäytyy antamasta ohjeistusta koko vuodelle. Kokonaiskuvaltaan hyvän Q2-raportin ja etenkin ennätyskorkeaksi kohonneen tilauskannan antia heijastellen teimme nostoja loppuvuoden ennusteisiimme. Tänä vuonna odotamme Tecnotreen liikevaihdon kasvavan 19 % 63 MEUR:oon. Keskeisimpinä kasvuajureina pidämme aikaisemmin voitettujen kauppojen tuloutumisia sekä omien teknologisten kyvykkyyksien seurauksena hyvin etenevää uutta myyntiä. Liikevoiton odotamme puolestaan kohoavan 24,8 MEUR:oon liikevaihdon kasvun, korkeiden bruttokatteiden sekä kulutehokkaan yleistekemisen ajamana. Toimialan hyvää pidemmän aikavälin näkymää sekä Tecnotreen omaa todistettua kilpailukykyä peilaten odotamme kannattavan kasvun pysyvän myös lähivuosien vallitsevana teemana. Operatiivisen kehityksen kannalta oleellisimmat riskit liittyvät sen sijaan edelleen 1) asiakkaiden investointien ajoittumisiin, 2) kehittyvien markkinoiden epävakauksiin (ml. kassavirran kotiuttaminen), 3) asiakasportfolion ylätason rakenteeseen sekä 4) omissa investoineissa onnistumiseen. 

Räikein aliarvostus on purkautunut

Ennusteillamme Tecnotreen oikaistut P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 24x ja 18x, kun taas vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 16x ja 13x. Kuluneen kesän aikana yhtiön arvostus on kohonnut tuntuvasti, minkä seurauksena myös räikein aliarvostus on purkautunut. Emme pidä nykyistä hintaa kuitenkaan liian korkeana, kun huomioidaan sekä toteutetun rahoitusjärjestelyn ja saneerausohjelmasta myöhemmin tapahtuvan irtaantumisen laskema riskitaso että näiden liikkeiden myötä vahvistuva pidemmän aikavälin arvonluontipotentiaali. Odottamastamme tuloskasvusta sekä neutraaliksi luonnehdittavasta arvostuskuvasta muodostuva vuotuinen tuotto-odotusta on mielestämme edelleen riittävän hyvä, joskin ei enää kaksinkertainen suhteessa oman pääoman tuottovaateeseen.

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 52,8 62,6 71,8
- kasvu-% 12,3% 18,6% 14,6%
Liikevoitto (EBIT) 18,6 24,8 30,1
- EBIT-% 35,2% 39,6% 41,9%
EPS (oik.) 0,05 0,06 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 13,7 24,0 18,2
EV/EBITDA 9,8 15,2 11,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).