Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Verohallinto lähettää henkilöasiakkailleen vuoden 2019 esitäytetyt veroilmoitukset maalis-huhtikuussa 2020. Haluamme ystävällisesti muistuttaa osakkeenomistajiamme tarkistamaan, että tiedot liittyen elokuussa 2019 Nordea-osakkeiden muodossa jaettuun ylimääräiseen osinkoon ovat oikein ja tarvittaessa korjaamaan tiedot.

Sampo on toimittanut jaetusta osingosta ja osakkeenomistajien puolesta maksetusta varainsiirtoverosta ilmoituksen Verohallinnolle, joten lähtökohtaisesti tietojen pitäisi näkyä esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Olemme tänään julkaisseet yksityishenkilöitä koskevat toimintaohjeet osakeosingon verotukseen liittyen. Ohje löytyy myös osoitteesta https://www.sampo.com/fi/sijoittajat/taloudelliset-tiedot/ylimaarainen-o....

Epäselvissä tilanteissa kehotamme ystävällisesti osakkeenomistajiamme kääntymään suoraan Verohallinnon puoleen.

Toimintaohjeet Suomessa asuville Sampo Oyj:n osakkeenomistajille koskien osinkotulojen verotusta

Sampo Oyj on 12.8.2019 jakanut osakkeenomistajilleen ylimääräisenä osinkona Nordea Bank Abp:n osakkeita. Osakkeita jaettiin siten, että jokainen osakkeenomistaja sai 1 Nordea-osakkeen kutakin omistamaansa 10 Sampo-osaketta kohti. Nordea-osakkeiden murto-osat hyvitettiin osak-keenomistajille käteisenä.

Sampo Oyj on tehnyt ilmoituksen osakkeenomistajille maksetuista osakeosingoista Verohallinnolle, mikä tarkoittaa, että luonnollisen henkilön saama osakeosinko tulisi näkyä osakkeenomistajan esitäytetyllä veroilmoituksella. Huomioithan, että osakkeenomistajan tulee silti tarkistaa, että saatu osakeosinko vastaa esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvää määrää. Osakeosingon arvo on määritetty saadun osingonjakopäivän osakkeen painotetun keskihinnan mukaan. Osakeosingon arvo oli 5,661 euroa.

Osakeosinkoja verotetaan samalla tavalla kuin käteisosinkojakin. Ennakonpidätystä ei ole kuitenkaan voitu pidättää maksetuista osakeosingoista, mikä tarkoittaa, että osinkotuloista aiheutuva vero tulee maksettavaksi osakkeenomistajalle jäännösverona.

Osakkeenomistaja voi välttyä jäännösveron maksulta hakemalla ennakkoveroa tai lisäennakkoa Verohallinnolta. Lisätietoja ennakkoveron ja lisäennakon hakemisesta saat Verohallinnon nettisivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ennakkov... .

Mikäli osingonsaaja on saanut osakeosingon lisäksi käteishyvitystä, on käteishyvitys voitu pidättää osittain tai kokonaan osakeosingosta aiheutuvan veron kattamiseksi. Mikäli osingon-saaja on saanut ainoastaan käteishyvitystä, on siitä pidätetty normaalin käteishyvityksen tapaan 25,5 prosentin ennakonpidätys, joka on tilitetty Verohallinnolle.

Osinkona saaduista osakkeista tulee maksettavaksi varainsiirtovero 1,6%, jonka Sampo Oyj on maksanut osingonsaajien puolesta. Koska Sampo Oyj on maksanut varainsiirtoveron osakkeen-omistajan puolesta, se luetaan osakkeenomistajan osinkotuloksi. Alle 10 euron varainsiirtoveroa verohallinto ei peri, eli jos varainsiirtovero on jäänyt alle tämän, Sampo Oyj ei myöskään ole maksanut veroa osingonsaajan puolesta. Varainsiirtoveroa ei ole kertynyt maksettavaksi, mikäli saatu osake-osinko oli korkeintaan 110 Nordea-osaketta, mikä edellytti 1 100 Sampo-osakkeen omistusta.

Osakkeenomistajan saama osinkotulo siis muodostuu sekä hänen puolestaan maksetusta varain-siirtoverosta ja osinkona saaduista Nordea Bank Abp:n osakkeista sekä mahdollisista käteisenä jaetuista osakkeiden murto-osista. Osakkeenomistajan tulee tarkistaa, että nämä näkyvät osak-keenomistajan vuoden 2019 esitäytetyllä veroilmoituksella ja niistä tulee vero maksettavaksi osingonsaajalle.

Mirko Hurmerinta, sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Sampo Oyj

Miksi sijoittaa Sampoon? IR-blogi esittelee Sampoa sijoituskohteena ja tarjoaa tietoa konsernin liiketoiminnoista ja markkinoista. www.sampo.com/irblogi

Sampo-konserni on merkittävä pohjoismainen vakuutuskonserni ja yksi Nasdaq Helsingin arvokkaimmista yhtiöistä.

Sampo Oyj listautui Helsingin pörssiin (nykyinen Nasdaq Helsinki) vuonna 1988. Konserni toimii vakuutusalalla. Konsernilla on toimintaa tytäryhtiöidensä kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa ja Latviassa.