Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Mikä mahtaa olla korkotason vaikutus Orionin kurssiin? Tarkoitan sitä, että korkopapereilla ei nyt saa tuottoa. Orion on vuosikausia ollut luotettava osingon maksaja ja nytkin siitä saa lähes 4 %. Tämä ajan mittaan nousee, kun osinko nousee. Kuinka paljon tällainen ulkoinen markkinatekijä on pitänyt Orionin kurssia yllä ja vaikuttanut sen nousuun? Olen pitänyt Orionia jopa 'korkopaperina' välillä. Nordea lienee toinen tässä suhteessa samantapainen osake.

Answer 

Hei,

rahoitusteorianhan mukaan alempi korkotaso pienentää diskonttokorkoa, jolla yhtiön tulevaisuuden kassavirtoja muutetaan (diskontataan) nykyarvoon. (katso Sijoituskoulun video kassavirtojen diskonttaamisesta täällä https://www.inderes.fi/dcf-malli-ala-tee-tata-kotona)

 Mitä pienempi diskonttokorko on, sitä korkeampi osakkeen arvon teorian mukaan tulisi olla (muiden tekijöiden pysyessä ennallaan). Orion ei tietenkään ole tässä poikkeus, sillä madaltunut ja pitkään matalalla pysynyt korkotaso on antanut tukea osakkeiden korkeammille arvostustasoille. Orionin osinkotuotto meidän 2017 tuloksesta maksettavan osinkoennusteen perustella on 3,8 %. Tämä on selvästi korkeampi kuin esim. tällä hetkellä Suomen valtion 10-vuotisen velkakirjan korko (n. 0,4 %). Osakkeista vaaditaan riskin takia kuitenkin isompaa tuotto-odotusta, joten tällaisten vakaata osinkoa maksavien osakkeiden osinkotuotto tuleekin lähtökohtaisesti olla selvästi riskittömän koron yläpuolella. Loppujen lopuksi Orionin osakekurssia määrittää paljon enemmän yhtiön tulostaso ja odotukset tulevien vuosien tulostasosta kuin vallitseva korkotaso. Voidaan kuitenkin todeta, että korkojen merkittävä nousu tältä tasolta ei ainakaan teorian mukaan pitäisi tukea Orionin (tai minkään muunkaan) osakkeen kurssitasoa.