Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Osakeyhtiön konkurssi

Inderes Q&A 05.01.2018 13:29

Terve, Mitä konkurssiin ajautuneen osakeyhtiön osakkeille tapahtuu? Kaupankäynti keskeytyy osakkeilla, joten jäävätkö arvottomat osakkeet makaamaan arvo-osuustilille maailman tappiin saakka?

Answer 

Hei,

Osakeyhtiön konkurssimenettely etenee monen vaiheen kautta. Konkurssilain 1 luvun 1§ mukaisesti (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040120) konkurssi määritellään seuraavasti: "Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin siten kuin tässä laissa säädetään. Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin velallisen tai velkojan hakemuksesta.

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Velallisen omaisuuden hoitamista ja myymistä sekä muuta konkurssipesän hallintoa varten on tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja."

---

Osakkeet eivät suinkaan jää arvo-osuustilille loputtomaksi aikaa, vaikka selvitysmenettelyt ovat toisinaan pitkiä prosesseja. Pörssiyhtiön hakeutuessa konkurssiin pörssin listauskomitea aikanaan päättäisi yhtiön osakkeiden poistamisesta pörssilistalta. Yhtiön konkurssi todetaan tuomioistuimessa lainvoimaiseksi, minkä jälkeen asiasta toimitetaan pörssille asianmukainen selvitys.

Tämän jälkeen asia etenee siihen, että mahdollinen konkurssipesä poistattaa aikanaan yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmästä ja ne poistetaan myös osakkeenomistajilta.

Verhallinto on julkaissut Tiimarin osakkeiden arvonmenetystä seuraavasti https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48494/tiimari_o...

Kiitokset kysymyksestä!