Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Research disclaimer

Epävirallinen disclaimer

Tervetuloa Inderes-yhteisöön! Vastuunrajoitus ja -riippumattomuusasiat ovat sinulle sijoittajana tärkeitä ymmärtää, koska kyseessä ovat sinun rahasi. Tämä on vastuurajoituslausekkeemme (”disclaimer”) epävirallinen versio, jossa kerrotaan kiertelemättä olennaiset asiat niin kuin ne ovat. Me Inderesillä halusimme kirjoittaa ne poikkeuksellisesti auki ymmärrettävällä kielellä, koska haluamme olla toiminnassamme avoimia, jotta kenenkään ei tarvitsisi pelätä meidän piilottelevan asioita. Alta löytyy juristin kirjoittama versio disclaimerista, joka kannattaa myös lukea!

Meidän analyytikot ovat todella kovia tekijöitä ja ammattilaisia työssään. Jotkut meistä on aika nuoria, mutta älä anna sen hämätä. Ne ovat menneet kovan seulan läpi ja seulamme ei katso ikää, vaan osaamista ja intohimoa. Laatu on meille kunnia-asia ja ylpeydenaihe. Käytämme aina analyysissä parhaita mahdollisia tietolähteitä ja seulomme sijoittajille olennaisen tiedon epäolennaisesta. Pyrimme myös aina liputtamaan kohdeyhtiöihin liittyvät olennaisimmat riskit sijoittajille. Toimimme kuitenkin usein epävarmuuden ja heikon näkyvyyden vallitessa ja joudumme tekemään työssämme oletuksia ja ennusteita. Käyttämiemme lähteiden ennusteet ja oletukset voivat osua pieleen tai yhtiöiden johto saattaa esimerkiksi peitellä heikkouksia tai johtaa analyytikkoa väärille jäljille. Emme siis voi luvata, että kaikki käyttämämme lähteet olisivat aina virheettömiä. Työmme on antaa sinulle tietoa fiksumpien sijoituspäätösten tekoon. Joskus näkemyksemme menevät kuitenkin pieleen. Sijoittajana kannat silti aina itse vastuun omista sijoituspäätöksistäsi. Valitettavasti osakemarkkinoilla kukaan ei voi olla aina oikeassa. Opimme kuitenkin aina virheistä yhdessä yhteisömme kanssa. Epäonnistumiset kuuluvat sijoittamiseen, ja taitavat sijoittajat oppivat niistä.

Meillä Inderesillä ei ole mitään pankkitoimintaa, kuten välitystä, investointipankkitoimintaa tai varainhoitoa. Siitä tulee riippumattomuutemme. Meidän tehtävä on tarjota laadukasta tietoa sijoittajalle, joka tekee itse omat sijoituspäätöksensä. Yhteisöömme liittyvän sijoittajan on kuitenkin tärkeää ymmärtää, miten ihmeessä pystymme tarjoamaan ilmaiseksi niin käsittämättömän hyvää palvelua ja laadukasta analyysiä. Analyysiä, jota käyttävät jatkuvasti myös suuret instituutiosijoittajat ja salkunhoitajat. Haluamme olla tästä avoimia: pörssiyhtiöt maksavat päästäkseen analyysiseurantaamme. Valtaosa seurannastamme maksaa meille analyysin tuottamisesta ja vain kaikista suurimpia yhtiöitä seuraamme puhtaasti teidän sijoittajien toiveesta. Maksavat yhtiöt tunnistaa palvelussamme ”yhtiöasiakas”-tunnuksesta.

Miten sitten varmistamme riippumattomuutemme, jos yhtiö maksaa? Me työntekijät omistamme itse tämän yrityksen ja rakennamme liiketoimintaa pitkäjänteisesti sijoittajayhteisön ehdoilla. Meillä on vain yksi riippumattomuus ja asiakkaita yli 80. Menetämme mieluummin yksittäisen asiakkaan kuin riippumattomuutemme, jota ilman liiketoimintamme ei voi toimia. Yhtiöt ymmärtävät myös hyvin pelin hengen, jos analyysi ei tuota arvoa sijoittajalle ja sijoittajat eivät luota siihen, ei siitä ole mitään hyötyä pitkässä juoksussa yhtiöllekään. Rahamme tulee pääosin yhtiöiltä, mutta yhteisömme ehdoilla tätä tehdään. 

Sijoittajan kannattaa itse tutustua analyysiimme ja arvioida olemmeko oikeasti riippumattomia. Käymme näkemyksistämme jatkuvaa avointa dialogia sijoittajien kanssa ja olemme avoimia kritiikille. Toimiva markkina tarvitsee erilaisia näkemyksiä! Suhtaudumme vakavasti riippumattomuuteen. Oma tiimimme myös haistaa veren todella pitkältä, jos on näkyvissä merkkejä siitä, ettei jonkun analyysi ole 100 % objektiivinen.

Yhtiöasiakas-tunnus tarkoittaa muuten myös sitä, että analyysiin on laitettu todella paljon aikaa ja resursseja: yhtiö on tämän maksanut yhteisömme puolesta. Muista kiittää yhtiötä!

Emme tarjoa sijoitusneuvontaa, vaan kaikki sisältömme on tarkoitettu yleiseksi materiaaliksi sijoituspäätösten tueksi. Kun sijoitat meidän sisältöjen avulla, sinun pitää ottaa huomioon henkilökohtainen taloudenhallintasi, josta olet itse aina vastuussa. Meillä voi olla vaikka todella houkutteleva osto-suositus kasvavasta peliyhtiöstä, mutta se ei välttämättä silti sovi sinun elämäntilanteeseen tai sijoitusstrategiaan riskien takia. Sinä päätät itse mistä materiaaleista ja millaisen talon rakennat. Analyysi on vain rakentamiseen työkalu, jonka käyttämättä jättäminen on hölmöä. Emme halua sinun juoksevan päättömästi suositustemme perässä, vaan haluamme auttaa sinua kehittymään paremmaksi ja viisaammaksi sijoittajaksi. Suositukset ovat vain pintaraapaisu työstämme. Toivomme, että hyödynnät analyysiä myös ymmärtääksesi omistamiasi yhtiöitä paremmin.

Olemme huomanneet, että niin sanotun Inderes-efektin myötä osakekurssit saattavat heilahdella rajustikin, kun lausumme näkemyksiämme markkinoille. Se heijastelee yhteisömme luottamusta, jonka edessä olemme nöyriä. Joillekin on noussut huoli, voisimmeko itse omalla kaupankäynnillä rahastaa Inderes-efektin omiin taskuihimme. Tällainen toiminta olisi rikollista ja olemme lisäksi tukkineet tämän mahdollisuuden sisäisellä kaupankäyntisäännöllämme. Sääntömme ovat tiukat ja selkeät: analyysin laatimisen aikana ei käydä kauppaa, suosituksen julkaisun jälkeen kaikki työntekijät joutuvat odottamaan kaksi kaupankäyntipäivää ja saa toimia vasta sitten. Suositusten vastaisesti ei kukaan työntekijä voi koskaan käydä kauppaa. Säännöt koskevat myös mallisalkkua. Riippumattomuuden suojaamiseksi analyytikko ei saa yli 40.000 euron ylittävän omistuksen jälkeen ostaa seuraamansa yhtiön osakkeita ja yli 50.000 euron omistukset ilmoitamme disclaimerissamme (alla) erikseen. Inderes-efektin väärinkäyttö missään muodossa työntekijältä olisi Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaan rikos, josta ilmoittaisimme viranomaiselle. Toimimme tämän suhteen aivan kuten missä tahansa muussa työpaikassa, jossa arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa on työntekijöillä. Otamme tämänkin asian vakavasti: meillä on vain yksi riippumattomuus ja sijoittajayhteisön luottamus, johon koko liiketoimintamme arvo nojaa ja sitä luottamusta emme vaaranna varsinkaan rikollisella toiminnalla.

Kiitos kun luit epävirallisen disclaimerimme ja tutustuit Inderesiin. Toivottavasti olet jo yhteisömme jäsen. Varsinainen disclaimer on tärkeä lukea kun analyysejämme käyttää ja se löytyy alta.

Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja

---

Disclaimer

Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista lähteistä, joita Inderes pitää luotettavina. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista.

Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.

Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset.

Inderes antaa seuraamilleen osakkeille tavoitehinnan. Inderesin käyttämä suositusmetodologia perustuu osakkeen 12 kuukauden kokonaistuotto-odotukseen (sis. kurssinousu ja osingot) ja huomioi Inderesin näkemyksen tuotto-odotukseen liittyvästä riskistä.   Suosituspolitiikka on neliportainen suosituksin myy, vähennä, lisää ja osta. Inderesin sijoitussuosituksia ja tavoitehintoja tarkastellaan pääsääntöisesti vähintään 2-4 kertaa vuodessa yhtiöiden osavuosikatsausten yhteydessä, mutta suosituksia ja tavoitehintoja voidaan muuttaa myös muina aikoina markkinatilanteen mukaisesti. Annetut suositukset tai tavoitehinnat eivät takaa, että osakkeen kurssi kehittyisi tehdyn arvion mukaisesti. Inderes käyttää tavoitehintojen ja suositusten laadinnassa pääsääntöisesti seuraavia arvonmääritysmenetelmiä: Kassavirta-analyysi (DCF), arvostuskertoimet, vertailuryhmäanalyysi ja osien summa -analyysi. Käytettävät arvonmääritysmenetelmät ja tavoitehinnan perusteet ovat aina yhtiökohtaisia ja voivat vaihdella merkittävästi riippuen yhtiöstä ja (tai) toimialasta.

Inderesin suosituspolitiikka perustuu seuraavaan jakaumaan suhteessa osakkeen 12 kuukauden riskikorjattuun kokonaistuotto-odotukseen.

Osta - Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on erittäin houkutteleva 

Lisää - Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on houkutteleva 

Vähennä - Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on  heikko

Myy - Osakkeen riskikorjattu 12 kk tuotto-odotus on  erittäin heikko

Osakkeen 12 kuukauden riskikorjatun kokonaistuotto-odotuksen yllä esitettyjen määritelmien mukainen arviointi on yhtiökohtaista ja subjektiivista. Siten eri osakkeilla samansuuruiset 12 kk kokonaistuotto-odotukset voivat johtaa eri suosituksiin eikä eri osakkeiden suosituksia ja 12 kk kokonaistuotto-odotuksia tule verrata keskenään. Tuotto-odotuksen vastapuolena toimii sijoittajan Inderesin näkemyksen mukaan ottama riski, joka vaihtelee voimakkaasti eri yhtiöiden ja tilanteiden välillä. Korkea tuotto-odotus ei siis välttämättä johda positiiviseen suositukseen riskien ollessa poikkeuksellisen suuria, eikä matala tuotto-odotus johda vastaavasti negatiiviseen suositukseen riskien ollessa Inderesin näkemyksen mukaan maltillisia.

Inderesin tutkimusta laatineilla analyytikoilla tai Inderesin työntekijöillä ei voi olla 1) merkittävän taloudellisen edun ylittäviä omistuksia tai 2) yli 1 %:n omistusosuuksia missään tutkimuksen kohteena olevissa yhtiössä. Inderes Oy voi omistaa seuraamiensa kohdeyhtiöiden osakkeita ainoastaan siltä osin, kuin yhtiön oikeaa rahaa sijoittavassa mallisalkussa on esitetty. Kaikki Inderes Oy:n omistukset esitetään yksilöitynä mallisalkussa. Inderes Oy:llä ei ole muita omistuksia analyysin kohdeyhtiöissä. Analyysin laatineen analyytikon palkitsemista ei ole suoralla tai epäsuoralla tavalla sidottu annettuun suositukseen tai näkemykseen. Inderes Oy:llä ei ole investointipankkiliiketoimintaa.

Inderes tai sen yhteistyökumppanit, joiden asiakkuuksilla voi olla taloudellinen vaikutus Inderesiin, voivat liiketoiminnassaan pyrkiä toimeksiantosuhteisiin eri liikkeeseenlaskijoiden kanssa Inderesin tai sen yhteistyökumppanien tarjoamien palveluiden osalta. Inderes voi siten olla suorassa tai epäsuorassa sopimussuhteessa tutkimuksen kohteena olevaan liikkeeseenlaskijaan. Inderes voi yhdessä yhteistyökumppaneineen tarjota liikkeeseen laskijoille sijoittajaviestinnän palveluita, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön ja pääomamarkkinoiden välistä kommunikaatiota. Näitä palveluita ovat sijoittajatilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäminen, sijoittajaviestinnän liittyvä neuvonanto, sijoitustutkimusraporttien laatiminen. Inderes on tehnyt tässä raportissa suosituksen kohteena olevan liikkeeseen laskijan kanssa sopimuksen, jonka osana on tutkimusraporttien laatiminen.

Inderesin yhtiöasiakkaat tunnistaa inderes.fi-palvelussa "Yhtiöasiakas" -tunnuksesta ja ne näkee kootusti osakevertailusta: https://www.inderes.fi/osakevertailu. Inderes on tehnyt sopimuksen, jonka osana on tutkimusraporttien laatiminen, seuraavien liikkeeseen laskijoiden kanssa: Aallon Group Oyj, Aktia Pankki Oyj, AS Tallink Grupp, Admicom Oyj, Affecto Oyj, Alma Media Oyj, Apetit Oyj, Aspocomp Oyj, Aspo Oyj, Basware Oyj, Bilot Oyj, Bittium Oyj, Caverion Oyj, Capman Oyj, Cibus Nordic Real Estate AB, Consti Oyj, Cramo Oyj, Detection Technology Oyj, Digia Oyj, eQ Oyj, Efecte Oyj, Efore Oyj, Enersense International Oyj, Endomines Oyj, Etteplan Oyj, Elite Varainhoito Oyj, Evli Pankki Oyj, Exel Composites Oyj, Fellow Finance Oyj, Fiskars Oyj, F-secure Oyj, Finnair Oyj, Fondia Oyj, Fodelia Oyj, Gofore Oyj, Glaston Oyj, Heeros Oyj, Incap Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj, Innofactor Oyj, Investors House Oyj, Kesla Oyj, Kotipizza Oyj, Loudspring Oyj, Lehto Group Oyj, Marimekko Oyj, Martela Oyj, Next Games Oyj, Neo Industrial Oyj, Nixu Oyj, Oravo Oyj, Oriola Oyj, Panostaja Oyj, Pihlajalinna Oyj, Piippo Oyj, PunaMusta Oy, Privanet Oyj, Qt Group Oyj, Rapala VMC Oyj, Raute Oyj, Restamax Oyj, Revenio Group Oyj, Rush Factory oyj, Sanoma Oyj, Scanfil Oyj, Sievi Capital Oyj, Siili Solutions Oyj, Silmäasema Oyj, Solteq Oyj, Soprano Oyj, SRV Oyj, SSAB Europe Oy, SSH Communications Security Oyj, Sotkamo Silver Oyj, Relais Group Oyj, Suomen Hoivatilat Oyj, Suominen Oyj, Taaleri Oyj, Talenom Oyj, Tecnotree Oyj, Teleste Oyj, Terveystalo Oyj, Tikkurila Oyj, Titanium Oyj, Uutechnic Group Oyj, United Bankers Oyj, Vaisala Oyj, Yleiselektroniikka Oyj, Verkkokauppa.com Oyj, Vincit Group Oyj, Avidly Oyj, Raisio Oyj, Remedy Entertainment Oyj, Afarak Group Oyj, Ahlstrom-Munksjö Oyj, Ponsse Oyj, Harvia Finland Oy, Technopolis Oyj, VMP Group Oyj (Eezy Oyj), Wulff-Yhtiöt Oyj, Viafin Service Oyj ja LeadDesk Oyj. Kaikki näistä yhtiöstä eivät ole välttämättä tällä hetkellä seurannassa. Reaaliaikaisen asiakasyhtiöiden suositustilanteen ja suositusjakauman näet Inderesin osakevertailusta: https://www.inderes.fi/osakevertailu

Inderesin tuottamien raporttien suosituksia, tavoitehintoja tai niissä esitettyjä keskeisiä johtopäätöksiä ei näytetä liikkeeseen laskijoille ennen raportin virallista julkaisua. Huomautamme, että pitkän aikavälin laskennallinen arvomme yritykselle, eli laskettu käypä-arvo tai DCF-arvo per osake, voi poiketa annetusta tavoitehinnasta, jos emme usko osakkeen hinnan saavuttavan laskennallista arvoaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Muistutamme myös, että kaikki annetut suositukset eivät välttämättä ole päivittäin täysin linjassa annettuun tavoitehintaan muun muassa raportin kirjoittamisesta johtuvan aikaviiveen johdosta. Raporteissa esitetyt osakekurssitiedot ovat aina lähtökohtaisesti edellisen pörssipäivän päätöskurssitietoja, jollei raportissa toisin mainita. Käyttämämme suositusmetodologia ei myöskään ole aina käytännöllisin työkalu erittäin volatiileihin ja (tai) epälikvideihin osakkeisiin.

Taaleri Oyj on Inderesin vähemmistöomistaja 13 %:n omistusosuudella.

*Merkittävänä taloudellisena etuna pidetään 50.000 euron rajaa. Inderes on saanut seuraavat ilmoitukset 50.000 euron rajan ylittymisistä. Inderesin analyytikko Juha Kinnusella on 18.12.2017 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Talenom Oyj. Inderesin analyytikko Petri Kajaanilla on 20.2.2019 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Harvia Oyj ja 22.10.2019 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Kamux Oyj. Inderesin analyytikko Mikael Rautasella 9.1.2020 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Remedy Entertainment Oyj ja 22.4.2020 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Qt Group Oyj. Inderesin analyytikko Atte Riikolalla on 22.7.2020 saadun ilmoituksen mukaan yli 50.000 euron omistus kohdeyhtiössä Remedy Entertainment Oyj.