Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Olemme jo pidemmän aikaa painottaneet pörssin tuottojen todennäköisesti jäävän indeksitasolla alhaisiksi ja osakepoiminnan roolin korostumista. Samalla olemme nostaneet esiin pääsääntöisesti pieniä yhtiöitä, joiden kohdalla markkina ei mielestämme hinnoittele täysin niiden potentiaalia. Pienyhtiöt ovatkin tuottaneet selvästi suuria yhtiöitä paremmin vuosien 2015 ja 2016 aikana ja odotamme tämän kehityksen jatkuvan edelleen. Vuosien 2016 ja 2017 ennusteillamme pienten yhtiöiden mediaani P/E kertoimet ovat selkeästi isojen yhtiöiden vastaavia alemmalla tasolla. Sen lisäksi, ennusteidemme osakekohtaisen tuloksen mediaani kasvu-% on pienyhtiöiden kohdalla selkeästi korkeammalla tasolla, joka riittää kompensoimaan pienien yhtiöiden korkeamman riskiprofiilin.

 

Indeksitasolla tuotot ovat jääneet alhaisiksi

Indeksitasolla vuosi 2016 on jäämässä sijoittajille heikoksi, kun kesästä 2012 jatkunut nousumarkkina näyttää hiipuneen tämän vuoden aikana. Kirjoitimme jo tammikuussa 2015, että ennakoimme vuodesta 2015 muodostuvan pienyhtiöiden vuosi. Kirjoitimme jälleen tammikuussa 2016, että uskomme vuodesta tulevan indeksitasolla heikko ja kurssinousun nojaavan vahvasti tuloskasvuun. Samalla huomautimme kuitenkin sijoittajien voivan yltää hyviin tuottoihin onnistuneilla osakepoiminnoilla. Tyypillisiä tällaisia tapauksia ovat yhtiöt, joiden liiketoiminta on vasta lähdössä merkittävään kasvuun tai yhtiöt, joiden tuloskunto kohenee merkittävästi. Arvioimme myös tuottoerojen hyvien ja huonojen yhtiöiden välillä pysyvän korkealla.

Tammikuuhun 2016 mennessä OMX Helsinki CAP-indeksi oli noussut kesän 2012 lukemista noin 74 %, minkä lisäksi sijoittajat ovat saaneet hyvää osinkotuottoa. Kuluvan vuoden osalta samainen indeksi on tuottanut tähän mennessä vain noin 1 %, joten sijoittajien saama kokonaistuotto on ollut suurelta osin osinkotuottojen varassa. Emme odota loppuvuoden muuttavan tilannetta, sillä näkemyksemme mukaan indeksitasolla ei ole nähtävissä merkittävää nousupotentiaalia. Mielestämme pienistä yhtiöistä on löydettävissä vielä potentiaalisia tulosparantajia, joiden arvostus ei täysin hinnoittele niiden potentiaalia.

 

Pienten yhtiöiden arvostus selkeästi alhaisempi

Olemme jakaneet seuraamamme 86 yhtiötä kahtia niiden markkina-arvon perusteella. Ennusteillamme ero pienten ja suurten yhtiöiden 2016 ja 2017 P/E luvuissa on selkeä. Pienten yhtiöiden mediaani P/E ennuste vuodelle 2016 on 15,8x ja vastaava vuodelle 2017 on 12,0x. Suurten yhtiöiden vastaavat kertoimet ovat kuluvalle vuodelle 18,1x ja ensi vuodelle 15,8x.  Sijoittajien on olennaista suhteuttaa edellä esitetyt arvostustasot ennustettuun tuloskasvuun.

Pienissä yhtiöissä potentiaalia huomattaviin tulosparannuksiin

Pienten yhtiöiden osalta odotamme kuluvalta vuodelta mediaanitasolla 15,5 %:n EPS-kasvua ja vuodelta 2017 vastaavasti 22,3 %:n EPS-kasvua. Sijoittajien on syytä huomioida, että pienten yhtiöiden joukossa on useita yhtiöitä, joiden tuloksen odotamme kääntyvän haasteiden jälkeen kohti selkeästi parempaa. Toisekseen, absoluuttisten lukujen ollessa pieniä näyttäytyvät jo verrattain pienet tulosparannukset merkittävinä suhteellisina kasvulukuina. Pienten yhtiöiden markkinaosuudet ovat selkeästi isoja verrokkeja alhaisemmalla tasolla ja mikäli ne onnistuvat kasvattamaan markkinaosuuttaan, heijastuu se vahvasti niiden tulokseen. Vallitsevassa markkinaympäristössä on viime vuosina ollut tyypillistä, että valtaosalla isoista yhtiöistä tuloskasvu on tullut säästämällä, kysynnän ollessa vaisua. Siten suuri osa isoista yhtiöistä on jo nyt kovassa tuloskunnossa näiden säästökuurien johdosta ja niiden tulosparannukset näkyvätkin selkeästi pienempinä suhteellisina lukuina. Isojen yhtiöiden kohdalla odotamme osakekohtaisen tuloksen kasvun jäävän kuluvana vuonna noin 4 %:iin ja ensi vuodelta odotamme hieman alle 9 %:n EPS kasvua. Nykyisessä maailmantalouden tilanteessa emme näe isoilla yhtiöillä olevan edellytyksiä kasvattaa merkittävästi liikevaihtoaan. Edellä mainittujen säästö- ja tehostamistoimien johdosta yhtiöiden tuloskunto on kuitenkin pääsääntöisesti hyvä ja pienetkin liikevaihdon kasvut valuvat tehokkaasti yhtiöiden tulokseen.

Potentiaalin realisoituminen näkyy arvonnousuna

Viime vuosina esiin nostamistamme potentiaalia sisältävistä yhtiöistä suurimpia arvonnousuja ovat tarjonneet Martela, Amer Sports, Etteplan, Okmetic (yritysosto) ja Nixu.

Näistä esimerkiksi Martela oli tyypillinen pieni yhtiö, jonka tuloskäänteeseen liittyvän potentiaalin markkina oli jättänyt huomioimatta. Yhtiön tulos kääntyi vuonna 2015 voitolliseksi usean tappiollisen vuoden jälkeen ja odotamme yhtiön tuloksen kohentuvan asteittain tulevina vuosina. Ennustamme Martelan CAGR EPS kasvun olevan noin 19 % vuosina 2015-2019.

Etteplan on puolestaan pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan jo pidemmän aikaa, joka on myös heijastunut yhtiön tulokseen. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö on onnistunut kasvamaan onnistuneilla yritysostoilla. Ennustamme yhtiön yltävän noin 34 %:n liikevaihdon kasvuun kuluvana vuonna ja kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina (2017 12,6 % ja 2018 7 %).

Muista poikkeava poiminta on ollut Amer Sports, joka edustaa selkeästi suurempien yhtiöiden kategoriaa vertailujoukossa. Amer Sports on onnistunut kohentamaan yhtiön tuloskuntoa jo pitkään jatkuneen liikevaihdon kasvun lisäksi ja ennustamme yhtiön tuloksen kasvavan vuonna 2018 noin 300 MEUR tasolle viime vuoden 204 MEUR tasolta.

Huomautamme kuitenkin sijoittajia, että pienten yhtiöiden kohdalla tulospotentiaaliin ja -kasvuun liittyy isoja yhtiötä korkeampi riski. Näin on etenkin tapauksissa, joissa potentiaali on useamman vuoden päässä ja on riippuvainen yhtiön kannalta kriittisten teknologioiden läpimurrosta tai uusien hoitomenetelmien viranomaistutkimuksien tuloksista. Nexstimin kohdalla edellä mainitun kaltainen riski realisoitui, kun yhtiö julkaisi tiedotteen, jonka mukaan sen NBT-laitteiston tutkimuksen aktiiviterapiaa saaneen ryhmän ja lumeryhmän välillä ei havaittu riittävän suurta eroa.

Petri Gostowski