Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Suurin osa yhtiöistä haluaisi tehdä systemaattisesti tavoitteellista sijoittajaviestintää. Toisin sanoen käyttää rajallisia resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Mitä jos onnistumisen mittaaminen olisi mahdollista vaikka reaaliajassa?

Sijoittajaviestinnän perustehtävänä on tuottaa pääomamarkkinoille olennaiset, ajantasaiset ja riittävät tiedot yhtiön osakkeen arvon määrittämiseksi tasapuolisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Tämän perustehtävän täyttämisellä yhtiö vastaa sääntelyn vaatimaan minimiin. Perustehtävän lisäksi sijoittajaviestinnän on rakennettava yhtiölle tarina, koska vahva tarina on arvonluonnin ajuri. Tarinan tarkoitus ei ole rakentaa hypeä, vaan sen tulee olla ymmärrettävä ja uskottava. Pohjan hyvän sijoittajatarinan rakentamiselle muodostavat yhtiön historiallinen kehitys, toimintaympäristön ymmärtäminen, kilpailutilanteen kartoittaminen ja näkymät. Sijoittajaviestinnässä kerrotaan tarinoita ja eletään niitä numeroiden kautta. Hyvä tarina ohjaa sijoittajan huomion yhtiön tarinan kannalta keskeisimpiin numeroihin. Tarinankerronnan voima kannattaa hyödyntää maksimaalisesti myös sijoittajaviestinnässä, sillä tarina muistetaan paremmin kuin numerot.

Lähtötilanteen ymmärtäminen on edellytys toiminnan parantamiselle

Miten yhtiö saisi rakennettua ymmärrettävän ja uskottavan sijoittajatarinan, mikä on kuitenkin kaikkien markkinaosapuolten etu? Hyvän lähtökohdan tarjoaa nykytilan ymmärtäminen. Sijoittajaviestinnän, tai ylipäätään viestinnän, mittaaminen on perinteisesti ollut jossakin määrin ongelmallista ja työlästä. Haastavaksi on osoittautunut ainakin oikeanlaisten mittareiden asettaminen ja toisaalta riittävän helppo palautteen kerääminen heiltä, joille sijoittajaviestintää tehdään.

Mitä enemmän sijoittajaviestinnällä on käytössään sijoittajien näkemyksiä koskevaa analysoitua tietoa, sitä paremmat edellytykset sillä on luoda kohdennettuja, sijoittajille merkityksellistä tietoa heille mieluisissa kanavissa. Ja sitä helpompaa on rakentaa osapuolten välille jatkuva vuorovaikutus.

Inderesin sijoittajasentimentti on helppo ratkaisu sijoittajapalautteen keräämiseen

Mielestämme vuorovaikutteisuus on äärimmäisen tärkeää myös sijoittajaviestinnässä. Tästä johtuen olemme rakentaneet sijoittajille helpon palautekanavan pörssiyhtiöiden suuntaan. Uskomme joukkoälyn voimaan. Markkinoiden odotuksiin pystyy vastaamaan ainoastaan silloin, kun kuuntelee markkinoita. Ja siltä pohjalta on helpompaa tehdä tavoitteellista ja erottuvaa sijoittajaviestintää, joka tukee parhaalla mahdollisella tavalla yhtiön arvon määritystä.

Sijoittajaviestinnän kehittämisen voi tiivistää viiteen vaiheeseen:

1. Selvitetään yhtiön sijoittajaviestinnän nykytila. Missä ovat selkeimmät kipupisteet? Onko se strategian uskottavuudessa vai johdon luotettavuudessa? Vai eikö yhtiö ole onnistunut viestimään kilpailueduistaan riittävän selkeästi? Miksi verrokit ovat onnistuneet paremmin?
2. Analysoidaan tieto ja hyödynnetään sitä sijoittajatarinan kirkastamisessa.
3. Asetetaan tavoitteet kullekin kehittämiskohteelle ja luodaan suunnitelma, miten viestiä jalkautetaan.
4. Toteutetaan suunnitelma.
5. Mitataan toimenpiteiden vaikutusta säännöllisesti.

Vihdoinkin pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnän arviointi on yhtä helppoa kuin hotellien reittaus. Jos haluat tietää, mitä sijoittajat ajattelevat yhtiöstäsi, ole yhteydessä.   

Minna Avellan, [email protected], 040 533 7932

Minna Avellan (KTM, CEFA) on toiminut yli 15 vuoden ajan sijoittajaviestinnän parissa pörssiyhtiössä, konsulttina ja pankkiiriliikkeessä. Hän vastasi vuosina 2012-2019 Tikkurila Oyj:n sijoittajaviestinnästä. Tänä aikana Regi Nordic IR ja Pörssisäätiö palkitsivat yhtiön sijoittajaviestinnän kahdeksan kertaa.

Minna Avellan