Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Tuloslaskelma

Blogi 17.10.2022 15:08 Sijoituskoulu

Jokaisen pörssiyrityksen tilinpäätös muodostuu kolmesta eri laskelmasta, jotka kuvaavat yrityksen taloutta eri näkökulmasta. Tase kertoo, mikä on yrityksen nettovarallisuus; tuloslaskelma, onko yritys kannattava, ja rahavirtalaskelma, tuottaako yritys kassavirtaa.

Tase, tuloslaskelma ja rahavirtalaskelma yhdistettynä kertovat yrityksen todellisen taloudellisen aseman. Keskitytään tässä Sijoituskoulun kirjoituksessa tuloslaskelmaan.
 

Tuloslaskelma kertoo yrityksen tuloksen tietyltä ajanjaksolta

Sijoittaa kannattaa opetella tulkitsemaan yrityksen tuloslaskelmaa. Kirjanpito on yrityksen kieli, jolla se kertoo taloudellisesta tilanteestaan, ja siksi sijoittajan onkin ensisijaisen tärkeää osata tulkita sitä.

Tuloslaskelman päätarkoitus on välittää tietoa yrityksen liiketoiminnan kannattavuudesta sen sidosryhmille. Samalla tuloslaskelma tarjoaa kattavaa yksityiskohtaista tietoa muun muassa yrityksen liiketoiminnasta, johtamisen tehokkuudesta ja mahdollisista vuotavista kohdista, jotka voivat heikentää yrityksen tulosta.

Kun tase antaa tilannekuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta tietyltä päivämäärältä, tuloslaskelma kertoo yrityksen tuloksen tietyltä ajanjaksolta. Lähtökohtaisesti suomalaiset pörssiyritykset raportoivat tuloksensa neljä kertaa vuodessa eli kvartaaleittain. Poikkeuksia kuitenkin löytyy, sillä osa pörssiyrityksistä raportoi tuloksensa vain kaksi kertaa vuodessa eli puolivuosittain.
 

Tuloslaskelman rakenne

Tuloslaskelma virtaa aina alaspäin ja ensimmäinen osa on liikevaihto, jota kutsutaan myös yläriviksi. Liikevaihto on tuloslaskelman suurin luku, josta kulut vähennetään sitä mukaa, kun mennään tuloslaskelmaa alaspäin.

Eri yritysten tuloslaskelmissa voi olla (ja onkin) eroja, sillä tuotot ja kulut riippuvat täysin yrityksen liiketoiminnan luonteesta. On kuitenkin useita yleisiä eriä tai rivejä, jotka näkyvät kaikissa tuloslaskelmissa. Sijoittajan on kuitenkin tärkeintä ymmärtää mitä yrityksen liiketoiminnassa tapahtuu ja miksi.

Yrityksen tuloslaskeman löytää kyseisen yrityksen sijoittajasivuilta viimeisimmästä tulostiedotteesta. Tämä käy todennäköisesti helpoiten googlettamalla Yritys X sijoittajat.

Käydään seuraavaksi läpi tuloslaskelman yleisimmät erät käyttämällä esimerkkinä Puuiloa.

Liikevaihto

Liikevaihto on yrityksen myymien tavaroiden ja/tai palveluiden yhteenlaskettu summa raportointijakson aikana. Esimerkiksi Puuilon Q2-liikevaihto oli 148,1 miljoonaa euroa. Luku ei itsessään kerro paljoakaan sijoittajalle siitä, mistä liikevaihto oikein muodostuu. Yhtiöt voivatkin tarkentaa liikevaihdon muodostumista esimerkiksi tulostiedotteesta löytyvissä liitetiedoissa.

Puuilo on tarkentanut liitetietojen kohdassa 4. Tuotot, että liikevaihto koostuu myymälöiden ja verkkokaupan myynnistä. Sijoittajan kannattaakin tarkistaa liitetiedot ymmärtääkseen yrityksen ydinliiketoiminnan paremmin.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muut tuotot voivat olla esimerkiksi vuokratulot tai saadut tuet. Kirjanpidossa näitä tuottoja ei voida laskea yrityksen myynneiksi tai rahoitustuotoiksi ja tästä syystä ne raportoidaan muina tuottoina. Useimmissa tapauksissa liiketoiminnan muut tuotot ovat suhteellisen pieniä, jolloin ne eivät ole sijoittajalle niin merkityksellisiä. Puuilon kohdalla liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa.
 

Materiaalit ja palvelut

Materiaalit ja palvelut liittyvät suoraan yrityksen liikevaihdon muodostumiseen. Materiaaleihin kuuluvat aineet, tarvikkeet ja tavarat, jotka voi olla esimerkiksi yrityksen valmistustoiminnan raaka-aineita tai myytäviksi hankittuja tavaraostoja. Aineisiin ja tarvikkeisiin kuuluvat myös varastojen muutokset, jotka kuvaavat varastojen arvon muutosta tilikauden alussa ja lopussa. Huom! Varastojen arvot merkitään kuitenkin yrityksen taseeseen. Palveluihin kuuluu ulkopuoliset palvelut kuten alihankintana hankitut palvelut, jotka liittyvät suoraan yrityksen liiketoimintaan. Puuilo teki tarkastelujakson aikana 95 miljoonan euron edestä hankintoja myytyjä tuotteita varten. 
 

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluihin kuuluvat työntekijöiden palkat ja palkkiot. Lisäksi henkilöstökuluihin kuuluu henkilöstösivukulut, jotka jakautuvat eläkekuluihin ja muihin henkilöstösivukuluihin. Henkilöstökulut ovat usein yksi yrityksen suurimmista kulueristä. Puuilon henkilöstökulut olivat 14,3 miljoonaa euroa.
 

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muihin kuluihin voi liittyä lukematon määrä erilaisia kulueriä, jotka eivät suoraan riipu yrityksen myynnin määrästä. Nämä ovat useimmiten esimerkiksi markkinointikulut, kirjanpito- ja tilintarkastuskulut, liikehuoneistojen vuokrat ja puhelinlaskut. Liiketoiminnan muita kuluja yritys useimmiten tarkentaa tulostiedotteesta löytyvistä liitetiedoista.
 

Poistot ja arvonalentumiset

Poistoissa ja arvonalentumissa on esimerkiksi yrityksen taseessa olevasta kalustosta, rakennuksista ja tehtaista tehdyt suunnitelmien mukaiset poistot. Yleensä yrityksen kustannukset näkyvät tuloslaskelmassa kuluina samana tilikautena, kun rahaa on käytetty. Suurissa investoinneissa kulut eivät kuitenkaan tule tuloslaskelmaan heti maksettavaksi, vaan poistojen avulla yrityksen hankinnat jakautuvat monelle vuodelle. Tuloslaskelmaan tulee aina yhtä vuotta edustava poisto. 

Esimerkki:

Puuilo hankkii uuden verkkokauppavaraston, joka maksaisi 30 miljoonaa euroa. Puuilo tulee käyttämään varastoa 15 vuotta, minkä takia tämä suuri investointi ei tule heti yritykselle maksettavaksi tuloslaskelmaan. Tuloslaskelmaan tuleekin tällöin vain yhtä vuotta edustava poisto, joka tässä tapauksessa olisi 30/15 = 2 miljoonaa euroa.

Poistoja ja arvonalentumisia Puuilolla oli tarkastelujakson aikana 6,2 miljoonaa euroa. Tässä on tärkeä huomioida se, että IFRS 16 -standardissa myös vuokrakulut poistetaan ja tämä muodostaa huomattavan osan Puuilon poistoista. Olemme käsitelleet IFRS 16 -standardin mukaisia vuokrakulujen poistoja tarkemmin Q&A-kirjoituksessa.

Liikevoitto

Kun yrityksen liikevaihdosta eli myynnistä on vähennetty tuloslaskelmassa aiemmin käydyt kulut, saadaan yrityksen liikevoitto. Liikevoitto kertoo nimensä mukaisesti sen, kuinka paljon yritys teki voittoa liiketoiminnastaan ennen korkoja ja veroja. Liikevoitto kuvaakin yrityksen operatiivisen toiminnan tulosta. Puuilon Q2-liikevoitto oli 23 miljoonaa euroa.
 

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

Yritys voi omistaa yhteisyrityksiä tai osuuksia yhtiöstä. Puuilolla tällaisia osakkuuksia tai yhteisyrityksiä ei löydy, mutta usealla yrityksellä näitä kuitenkin on. Osakkuusyrityksestä puhutaan silloin, kun yrityksellä on 20–50 %:n osuus äänivallasta ja/tai huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Osakkuusyritys ei kuitenkaan kuulu konserniin.

Esimerkki:

Jos yrityksellä X on 49 % yrityksen Y äänivallasta, yhdistetään yrityksen Y tilinpäätöksestä konsernitilinpäätökseen omistusosuutta vastaava määrä (49 %) yrityksen Y voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.

Olemme kirjoittaneet aiheesta blogin ja Q&A-kirjoituksen, jotka avaavat aihetta kattavammin ja yksityiskohtaisemmin.
 

Rahoitustuotot

Yritys voi ja usein sijoittaakin rahojaan eri kohteisiin sen sijaan, että makuuttaisi kaikkia rahojaan pankkitilillä. Rahoitustuottoihin kuuluvat korko- ja rahoitustuotot sekä tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista. Tällaisia ovat esimerkiksi velkakirjat ja vaikkapa osakehuoneistojen vuokratuotot. Lisäksi yritys voi saada rahoitustuottoja myös myyntisaamisista saaduista viivästyskoroista. Puuilolla ei ollut tarkastelujaksolla rahoitustuottoja.
 

Rahoituskulut

Yrityksellä on useimmiten velkaa, josta se tyypillisesti maksaa myös korkoa. Puuilo on maksanut rahoituskuluja yhteensä 1,4 miljoonaa euroa tarkastelujakson aikana. Rahoituskuluihin kuuluu tyypillisesti yrityksen korkokulut ja muut rahoituskulut sekä lisäksi arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista sekä vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista. Rahoituskulut ovat useimmiten lainojen korkokuluja. Tuloslaskelmassa käsitellään lainoista kuitenkin vain lainojen korot ja kulut, kun taas lainalyhennykset käsitellään yrityksen taseessa.
 

Käypien arvojen muutokset

Käyvän arvon muutokset viittaavat jonkun omistuksen kuten varastojen arvoon. Jos omistuksen arvoa pitää nostaa tai laskea johtuen esimerkiksi muuttuneesta markkinatilanteesta, nämä muutokset näkyvät tällä rivillä. Käyvän arvon muutoksilla ei ole kuitenkaan vaikutusta rahavirtaan, vaan se on ainoastaan kirjanpitotekninen asia. Puuilolla ei ollut käyvän arvon muutoksia tarkastelujakson aikana.

Voitto ennen veroja

Yrityksen voitto tai tappio ennen veroja, jossa on otettu huomioon yrityksen rahoitustuotot ja rahoituskulut. Puuilon voitto ennen veroja oli 21,6 miljoonaa euroa. Jotta päästään tilikauden tulokseen eli ns. rivin alle, yrityksen pitää maksaa verot tuloksestaan.
 

Verot

Ennen tilikauden tulosta tuloslaskemassa huomioidaan vielä tuloverot ja välittömät verot. Suomalainen pörssiyritys maksaa osakeyhtiön tuloveron eli yhteisöveron, joka on 20 % yrityksen tuloksesta. Puuilo maksoi Q2:lla 4,3 miljoonaa euroa veroja. Puuilo maksoi viime tilikaudelta 1.2.2021-31.1.2022 yhteensä 8 miljoonaa euroa veroja. Nopealla laskutoimituksella saadaan Puuilon viime tilikauden tuloveroprosentiksi 8 / 31,9 = 26 %.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos eli nettotulos on tuloslaskelman alarivi, joka kertoo sen mitä jäi kaikkien kulujen ja verojen jälkeen ns. viivan alle. Puuilon tilikauden tulos oli verojen jälkeen 17,3 miljoonaa euroa.

Yrityksen tulos ei siirry kirjanpidon näkökulmasta tilikaudelta toiselle, vaan tuloihin ja kuluihin vaikuttavat tapahtumat koskevat vain tiettyä tilikautta. Tilikauden lopussa, kun kaikki tuotto- ja kulutilit suljetaan, tilikauden nettosaldo eli tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen tilille. Uuden tilikauden alkaessa tuloslaskelma alkaa taas nollasaldolla.

Kaisa Vanha-Perttula