Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Incap
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 38.00 EUR
Kurssi: 37.20 EUR
Kurssi hetkellä: 23.7.2021 - 7:14

Incap julkistaa Q2-raporttinsa ensi keskiviikkona. Odotamme yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kasvaneen mukavasti Intian tuotantolaitoksilla kohdatuista operatiivisista takaiskuista huolimatta. Eri teollisuuden aloilla toimivien yhtiöiden ja myös pohjoismaisten verrokkien viimeaikaiset markkinakommentit ovat etenkin kysynnän osalta olleet hyvinkin positiivisia. Tätä ja Incapin omaa kilpailukykyä heijastellen emme odota muutoksia kuluvalle vuodelle annettuun ohjeistukseen. Olemme ennen Q2-raporttia tehneet ennusteisiimme kvartaalitason hienosäätöä, mutta vuositasolla ennusteemme ovat pysyneet käytännössä muuttumattomina.

Odotamme Incapin liikevaihdon kasvaneen Q2:lla 13 % 25,5 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvun odotamme alkuvuoden tapaan ja toimialan ansaintalogiikkaa mukailleen olleen sekä tärkeimpien asiakkaiden kasvaneiden tilausmäärien että Intian vahvistuneen tuotantokapasiteetin vetämää. Oman tuotantokyvyn kannalta tärkeät Intian tuotantolaitokset kärsivät Q2:lla kuitenkin kahden viikon mittaisesta täyssulusta ja noin kuukauden jaksolle ulottuneista rajoitetuista käyttöasteista. Näiden rasitteiden odotamme väistämättä hidastaneen Incapin volyymikasvua, minkä lisäksi myös globaali komponenttitilanne on arviomme mukaan voinut aiheuttaa toimituksiin joitain ajallisia siirtymiä. Hankintatoimen strategista luonnetta, hajautunutta komponenttitarvetta ja omia historiallisia näyttöjä peilaten emme kuitenkaan odota yhtiön kohtaamien komponenttihaasteiden olleen massiivisia.

Oikaistua liikevoittoa odotamme Incapin tehneen Q2:lla 3,4 MEUR:n verran. Operatiivisen tuloskasvun odotamme olleen hyvän volyymikehityksen, vertailukautta parempien tehokkuustasojen sekä AWS-hankinnasta tulleiden synergioiden ajamaa. Nousseiden materiaali- ja logistiikkakustannusten emme sen sijaan ennakoi tuloksentekoa juurikaan rasittaneen, sillä käsityksemme mukaan Incapin hinnoittelumalli on sellainen, että tällaiset kulunousut on mahdollista siirtää asiakkaille kohtuullisen nopeillakin aikatauluilla. Rahoituskulujen ja verojen odotamme puolestaan pysytelleen normaaleilla tasoillaan. Näin ollen arvioimme osakekohtaisen tuloksen kohonneen 0,41 euroon.  

Kuluvalle vuodelle Incap ohjeistaa selvästi edellisvuotta suurempaa liikevaihtoa ja oikaistua liikevoittoa. Taustalla on oletus, ettei pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä negatiivisia muutoksia. Emme odota yhtiön muuttavan ohjeistustaan Q2-raportin yhteydessä. Vuotta pidemmälle katsottaessa Incap on mielestämme erittäin mielenkiintoisessa asemassa. Yhtiön operatiivinen tehokkuustaso on korkea, asiakasportfolio arviomme mukaan laadukas ja omaa tuotantokapasiteettia vahvistetaan kohdennetuin investoinnein. Lisäksi yhtiöllä on runsaasti taloudellista liikkumatilaa toimialan hajanaisen rakenteen konsolidoimista ja strategiansa epäorgaanista toteuttamista silmällä pitäen. Yhdessä nämä tekijät muodostavat mielestämme leveän pidemmän aikavälin arvonluontipohjan.

Käy kauppaa. (Incap)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 106,5 131,7 148,2
- kasvu-% 49,9% 23,7% 12,5%
Liikevoitto (EBIT) 12,6 18,4 21,3
- EBIT-% 11,8% 13,9% 14,3%
EPS (oik.) 1,87 2,60 2,88
Osinko 0,00 0,40 0,45
P/E (oik.) 9,8 14,3 12,9
EV/EBITDA 7,1 10,2 8,5
Osinkotuotto-% 0,0% 1,1% 1,2%
Uusimmat ennusteet

Incap on vuonna 1982 perustettu kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö on keskittynyt pääosin korkean teknologian teollisuuselektroniikan osa- ja kokonaissovelluksien valmistamiseen. Tyypillisiä teollisuuselektroniikan loppusovelluksia ovat mm.