Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 7.82 EUR
Kurssi hetkellä: 29.4.2020 - 5:32

Toistamme Titaniumin 8,5 euron tavoitehintamme ja nostamme suosituksemme tasolle lisää (aik. vähennä) laskeneen osakekurssin sekä parantuneen markkinatilanteen johdosta. Emme ole tehneet ennusteisiimme muutoksia ja odotamme edelleen yhtiön selviävän nykyisestä kriisistä suhteellisen kuivin jaloin. Mielestämme Hoivarahastoon liittyvien riskien lasku yhdessä lievästi laskeneen osakekurssin kanssa kallistaa tuotto/riski-suhteen riittävälle tasolle.

Markkinatilanne on parantunut hieman

Titaniumin markkinatilanne on viimeisen kahden viikon aikana parantunut yleisen pääomamarkkinan mukana. Sijoittajien riskinottohalu on kasvanut selvästi ja tämän seurauksena omaisuusarvot sekä etenkin osakekurssit ovat jatkaneet nousuaan. Myös sijoittajien käyttäytymiseen liittyvät riskit ovat mielestämme pienentyneet, koska osakekurssien nousu parantaa kiinteistösektorin suhteellista houkuttelevuutta. Lisäksi kotimaisissa kiinteistörahastoissa ei ole alkuvuoden aikana nähty suurempia liikkeitä, jotka voisivat johtaa arvaamattomiin ketjureaktioihin. Kokonaisuutena positiivinen markkinasentimentti on pienentänyt riskiä siitä, että näkisimme Hoivarahastossa merkittäviä lunastuksia kesällä rahaston ollessa seuraavan kerran auki.

Ennusteissa ei muutoksia

Lähdemme edelleen siitä, että koronapandemia tulee Q2:lla vaikuttamaan negatiivisesti Hoivarahaston uusmyyntiin ja odotamme myös tuottosidonnaisten palkkioiden olevan paineessa väliaikaisesti Hoivarahaston notkahtavan tuottotason johdosta. Mielestämme markkinatilanteen parantuminen on kuitenkin pienentänyt ennusteisiin liittyviä riskejä. Kokonaisuutena odotamme Titaniumin oikaistun liikevoiton olevan kuluvana vuonna viime vuoden tasolla noin 10 MEUR:ssa. Kahdelta seuraavalta vuodelta odotamme noin 10 %:n vuotuista tuloskasvua Hoivarahaston uusmyynnin vetämänä. Vaikka tulos ei lähivuosina oleellisesti kasva, paranee tuloksen mix merkittävästi, kun jatkuvien hallinnointipalkkioiden osuus kasvaa ja kertatuottojen (tuottosidonnaiset sekä transaktiopalkkiot) osuus supistuu. Osinkoennusteemme ovat pysyneet myös ennallaan ja odotamme yhtiön maksavan ulos valtaosan tuloksestaan. Sijoittajien on hyvä muistaa, että osinko on täysin riippuvainen tuloskehityksestä.

Osinko ja kertoimien asteittainen nousu tarjoavat riittävän tuotto-odotuksen

Toteutuneella tuloksella sekä 2020 ennusteella Titaniumin P/E-kerroin laskee alle 10x tasolle, joka on lievästi alle hyväksymämme arvostushaarukan (P/E 10-12x) alalaidan. Absoluuttisesti arvostus on matala johtuen yhtiön korkeasta riskiprofiilista (hoivariippuvuus & ei-jatkuvien palkkioiden merkittävä osuus). Lyhyellä aikavälillä emme näe kertoimissa oleellista nousuvaraa ilman, että saamme lisää merkkejä yhtiön paluusta tuloskasvuun. Käytännössä tämä vaatii Hoivarahastojen nettomerkintöjen paluuta kasvuun ja tuottotason säilymistä hyvänä. Osakkeen tuotto nojaakin lyhyellä aikavälillä pitkälti lähes 10 %:iin kohoavaan osinkotuottoon. Vaikka osinko onkin riippuvainen tuloksesta, on siihen liittyvä riski laskenut yleisen markkinatilanteen mukana. Näin ollen osinkotuotto sekä asteittain realisoituva lievä kertoimien nousu tarjoavat yhdessä jo riittävän 12kk tuotto-odotuksen. Sijoittajien on syytä huomioida, että mikäli yhtiö onnistuisi pienentämään riippuvuuttaan Hoivarahastosta uusien jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden avulla, madaltaisi tämä yhtiön riskiprofiilia oleellisesti ja nostaisi samalla tulosennusteita. Tässä skenaariossa osakkeessa olisi merkittävää nousuvaraa, kun ennusteet ja kertoimet nousisivat samanaikaisesti.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 19,4 21,3
- kasvu-% 10,3% 5,5% 9,8%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 8,3 9,2
- EBIT-% 37,7% 42,8% 43,1%
EPS (oik.) 0,79 0,81 0,87
Osinko 0,72 0,75 0,80
P/E (oik.) 11,9 9,6 9,0
EV/EBITDA 8,2 6,7 6,2
Osinkotuotto-% 7,7% 9,6% 10,2%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.