Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Kotimaisen IT-palvelusektorin Q4-tuloskausi oli hyvä haastavan osaajamarkkinan aiheuttamista vastatuulista huolimatta. Markkinan asiakaskysyntä pysyi oivana ja seuraamiemme yhtiöiden liikevaihdon keskimääräinen kasvu oli 17 % (Q3’21: 15 %). Erityisesti seuraamamme orgaaninen kasvu kiihtyi ja oli keskimäärin 9 % (Q3’21: 6 %). Isossa kuvassa pullokaulana kasvulle on edelleen osaajien saatavuus ja hidasteena asiantuntijoiden korkea vaihtuvuus, joskin tämän helpottamisesta Q4-raportit ja etenkin niissä annetut kommentit tarjosivat ensimmäisiä konkreettisia merkkejä. Useat toimialan yhtiöt onnistuivat kuitenkin rekrytoinneissaan varsin hyvin Q4-kauden aikana. Lisäksi käytännössä kaikki toimijat hyödyntävät alihankintaa helpottaakseen osaajien saatavuutta ja osin lisääntynyt alihankinnan käyttö selittääkin kasvun kiihtymistä. Hyvä työnantajamielikuva ja mielenkiintoisten projektien tärkeys ovat osaajamarkkinassa entistä tärkeämpiä kilpailutekijöitä.   

Kannattavuus pysyi edellisen neljänneksen tasolla

Sektorin oikaistu liikevoittomarginaali oli Q4:llä keskimäärin 9 % (Q3’21: 9 %). Kannattavuutta painoi edelleen kova osaajakilpailu, jonka lieveilmiöitä ovat henkilöstön kohonnut vaihtuvuus, palkkainflaatioita ja nousevat rekrytointikustannukset. Lisäksi lisääntynyt alihankinnan käyttö ja siten heikompi katerakenne osaltaan rajoittivat tuloksentekokykyjä. Yhtiökohtaisesti myös voimakkaat rekrytoinnit painavat hetkellisesti laskutusasteita ja kannattavuutta, mutta ansaintalogiikoista johtuen nämä liikkeet ovat kasvun turvaamisen kannalta välttämättömiä. Edelliseen neljännekseen verrattuna kannattavuutta toisaalta tuki hieman maltillisempi vaihtuvuus, vaikka työntekijöiden kierto toki vielä normaalia vauhdikkaampana pysyikin. Odotamme vaihtuvuuden jatkavan asteittaista rauhoittumistaan tulevien vuosineljännesten aikana, mutta arvioimme vaihtuvuuden kuitenkin isossa kuvassa pysyvän koronapandemiaa edeltävää tasoa korkeammalla. Normaali vaihtuvuus oli ennen pandemiaa noin 10 %, kun taas pandemian aikana se on ollut lähellä 20 % tai paikoin jopa sen yli. Korkeampaa vaihtuvuutta ajaa etätyön yleistyminen ja sitä kautta fyysisen läsnäolon vähentyminen ja yhteisöllisyyden haastavampi ylläpito. Yhtiökohtaisia eroja on toki paljon.

Vuosi 2021 oli sektorilla kokonaisuutena vahva vastatuulista huolimatta

Koko vuotta 2021 voidaan pitää vahvana, kun huomioidaan kuuman osaajamarkkinan myötä painetta luoneet korkea vaihtuvuus ja palkkainflaatio. Liikevaihdot kasvoivat keskimäärin 18 %, josta orgaanisen kasvun osuus oli 8 %-yksikköä. Yritysjärjestelymarkkina aktivoitui jälleen viime vuonna koronapandemian jälkeen ja kaikki seuraamamme yhtiöt toteuttivat yhden tai useamman transaktion. Keskimääräinen oikaistu liikevoitto vuonna 2021 oli 9 %. Liikevaihdon kasvu tuki kannattavuutta, mutta aikaisemmin mainittuun tapaan palkkainflaatio, nousseet rekrytointikulut ja korkea vaihtuvuus painoivat sitä.

Näkymät vuodelle 2022 – vain pienet suorat Venäjä-vaikutukset

Osa sektorin yhtiöistä raportoi jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Suorat vaikutukset Suomessa listatuille IT-palveluyhtiöille jäävät arviomme mukaan kuitenkin hyvin pieneksi ja käytännössä vain Tietoevryyn ulottuviksi (noin 2 % liiketoiminnasta). Yleisesti ottaen geopoliittiset jännitteet kuitenkin nostavat toimialan riskitasoa. Vahvaa asiakaskysyntää ja asteittain helpottavaa vaihtuvuusongelmaa heijastellen toimialan alkaneen vuoden näkymät näyttävät hyviltä.

Lyhyet yhtiökohtaiset Q4-kommentit ja vuoden 2022 ennusteemme

Bilotin liikevaihto kasvoi H2:lla 32 % yritysostojen vetämänä. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi laskujemme mukaan 11 % H2:lla. H2:lla Bilot teki 0 %:n oikaistun EBITA:n. Kannattavuutta painoivat kertaluonteiset kulut, kasvaneet poistot ja projektiylityksen myötä matalammat laskutusasteet. Bilot ei antanut ohjeistusta vuodelle 2022 Vincit-fuusiosta johtuen. Ennustamme yhtiön kuitenkin edelleen kasvavan vahvasti (20 %) yritysoston ajamana ja orgaanisen kasvun (7 %-yksikköä) tukemana. Lisäksi odotamme oikaistun EBITA:n varovaisesti kasvavan 1,6 MEUR:oon heikosta 0,9 MEUR:n vertailukaudesta ja vastaavan 5 % liikevaihdosta (2021: 3,5 %). Päähuomio on tällä hetkellä kuitenkin suunnitellussa Vincit-fuusiossa. Ennusteemme eivät sisällä fuusion mahdollisia pidemmän tähtäimen synergioita. H2-yhtiöraportti Bilotista on luettavissa täältä.

Digian Q4-liikevaihto kasvoi 18 % vertailukaudesta yritysostojen vetämänä. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi arviomme mukaan myös vahvasti (8 %) alihankinnan vetämänä. EBITA-marginaali oli 11 % ja selvästi yli ennusteemme. Kannattavuutta painoivat odotetusti investoinnit omaan liiketoiminta-alustaan sekä kulurakenteen palautuminen koronan helpottaessa. Investointien, kulupaineen ja kilpaillun osaajamarkkinan valossa Q4-kannattavuutta voidaan pitää hyvänä. Arvioimme Digian liikevaihdon kasvavan 5 % yritysostojen tukemana vuonna 2022. Lisäksi odotamme EBITA-marginaalin laskevan hienoisesti 11 %:iin kulurakenteen palautumisen painamana vuonna 2022 (2021 EBITA: 11,4 %), mutta olevan yli ohjeistuksen. Q4-yhtiöraportti Digiasta on luettavissa täältä.

Goforen Q4-liikevaihto kasvoi 29 % yritysostojen ja vahvan orgaanisen kasvun (noin 20 %) vetämänä. Oikaistu EBITA oli 16 % liikevaihdosta. Kannattavuus ja tulos nousivat selvästi vertailukaudesta vahvojen laskutusasteiden ajamana. Kannattavuutta voidaan pitää todella hyvänä, kun huomioidaan kova kilpailu osaajamarkkinalla ja voimakkaat rekrytoinnit. Gofore päivitti tiedonantopolitiikkansa ja päätti jatkossa olla antamatta vuositason ohjeistuksia. Goforen kuukausittaisten kattavien liiketoimintakatsausten myötä meillä on kuitenkin verrattain hyvä näkyvyys yhtiön liiketoimintaan sekä sen kehitykseen. Ennustamme Goforen kasvavan 29 % vuonna 2022 vahvan orgaanisen kasvun (18 %) vetämänä. Odotamme EBITA-marginaalin nousevan 14,3 %:iin (2021 14,0 %). Kannattavuusparannusta ajaa matalampi vaihtuvuus, korkeammat asiakashinnat ja nousevat laskutusasteet. Q4-yhtiöraportti Goforesta on luettavissa täältä.  

Innofactorin Q4-liikevaihto laski 4 % ja orgaanisesti liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Maantieteellisesti Suomen liikevaihtoa painoi uudelleenorganisointi strategian päivitykseen liittyen. Q4:n käyttökate kasvoi 5 % oli 10 % liikevaihdosta. Liikevoittoa painoivat kertaluonteisesti suuret poistot (EBIT-% 3 %). Innofactor arvioi tuttuun tapaansa vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen kasvavan edellisestä vuodesta. Ennustamme Innofactorin liikevaihdon kasvavan 4 % ja oikaistun käyttökatteen kasvavan 8,0 MEUR:oon (12 % liikevaihdosta) vuodentakaisesta 7,5 MEUR:sta vuonna 2022. Q4-yhtiöraportti Innofactorista on luettavissa täältä

Loihde-konsernin Q4-liikevaihto kasvoi 2 %. Loihteen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 7 % ja orgaanisesti kasvu oli -1 %. Liikearvon poistoista oikaistu operatiivisen tulos oli 5 % liikevaihdosta Q4:llä. Koko vuoden 2022 osalta odotamme Loihteen liikevaihdon kasvavan 9 % ja EBITA-marginaalin nousevan 4 %:iin (2021: 2 %). Keskeisimpinä tulosajureina pidämme liikevaihdon hyvää kasvua ja petraavia tehokkuustasoja. Oleellisimmat riskit taas liittyvät muiden yhtiöiden tapaan osaajamarkkinassa pärjäämiseen. Q4-yhtiöraportti Loihteesta on luettavissa täältä.

Netumin liikevaihto kasvoi H2:lla 33 % yritysoston ja oivan orgaanisen kasvun (19 %) vetämänä. Massiivisista kasvukivuista yhtiö ei kuitenkaan kärsinyt, mistä osoituksena oli toimialan kontekstiin suhteutettuna hyvälle linjalle asettunut 12 % EBITA-marginaali. Etupainotteisten rekrytointien lisäksi kannattavuutta painoi pitkäksi mennyt kiinteähintainen asiakasprojekti. Tänä vuonna ennakoimme Netumin liikevaihdon kasvavan vanhojen asiakkaiden, mukaan tulevien uusien toimitusten sekä Cerionin yhdeksälle kuukaudelle tuomien epäorgaanisten vaikutusten perässä 30 %. EBITA-marginaalin arvioimme puolestaan hienoisesti nousevan paremman tehokkuuden myötä ja olevan reilut 14 %. H2-yhtiöraportti Netumista on luettavissa tästä.

Siilin Q4-liikevaihto kasvoi 27 % yritysoston vetämänä ja kasvoi vahvasti myös orgaanisesti (lähes 12 %). Orgaanista kasvua veti Siili Auto, joka on koronan jälkeen palautunut vahvaan kuntoon. EBITA-marginaali nousi hieman ja oli 11,5 %. Kannattavuuskehitystä voidaan pitää erityisen hyvänä, kun huomioidaan kuuma osaajamarkkina, korkea vaihtuvuus ja yhtiön todella hyvät orgaaniset nettorekrytoinnit, jotka vaikuttavat laskutusasteisiin negatiivisesti. Ennustamme liikevaihdon kasvavan 10 % ja kasvun olevan pääosin orgaanista vuonna 2022. Lisäksi odotamme oikaistun liikevoiton nousevan 10 %:iin liikevaihdosta parempien laskutusasteiden ajamana (2021: 9 %). Siili kertoi päivittänsä taloudelliset tavoitteensa tuleville vuosille vuoden 2022 aikana ja arvioimme tämän tapahtuvan keväällä pääomamarkkinapäivässä. Q4-yhtiöraportti Siilistä on luettavissa täältä

Solteqin Q4 oli jatkumoa pehmeälle Q3:lle. Solteqin Q4-liikevaihto kasvoi 12 % ja oli pääosin orgaanista (8 %). Liikevoittomarginaali oli 8 %, mikä jäi sekä ennusteestamme että vertailukaudesta. Tulosta painoi kustannustason nousu ja kohonneet alihankinnan kulut. Koko vuosi oli kuitenkin vahva ja yhtiö on selvästi paremmin asemoitunut kasvun jatkumiselle ja kansainvälistymiseen investointien ja täsmähankintojen myötä. Ennustamme liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 11 %. Arvioimme liikevoiton kasvavan 8 % ja vastaavan 10 % liikevaihdosta (2021: oik. 11 %). Q4-yhtiöraportti Solteqista on luettavissa täältä.

Tietoevryn Q4-tulosrivit olivat isossa kuvassa linjassa odotuksiin, osinko oli odotuksia korkeampi ja kannattavuusohjeistus vastaavasti odotuksia pehmeämpi. Q4-liikevaihto kasvoi 4 % ja orgaanisesti 3 %, mikä oli tasonnosto vuoden aikana ja linjassa yhtiön kommentteihin. Oikaistu liikevoitto oli Q4:llä 14 % liikevaihdosta. Tietoevry sai vuoden loppuun menneessä mittavan Evry-integraation pääosin loppuun ja pääsi tavoitteisiinsa. Nyt yhtiö on valmis uuden lokakuussa julkaistun strategiansa toteutukseen. Ennustimme ennen Ukraina-kriisin kärjistyttyä ja yhtiön kerrottua lopettavansa Venäjä-toiminnot liikevaihdon kasvavan 2 % ja oikaistun liikevoittomarginaalin nousevan tänä vuonna 13,5 %:iin. Sodan kokonaisvaikutus Tietoevryn liikevaihtoon on arviomme mukaan 1-2 % vuositasolla riippuen siitä, kuinka kauan tilanne kestää. Q4-yhtiöraportti Tietoevrystä on luettavissa tästä.

Vincitin liikevaihto kasvoi Q4:llä 20 % yritysostojen tukemana. Maantieteellisesti erityisesti USA:n liiketoiminta kasvoi vahvasti (100 %). EBITA-marginaali nousi Q4:llä 10 %:iin heikosta Q2-Q3:n 5-6 % tasosta, mutta jäi hieman odotuksistamme ja on edelleen alle yhtiön potentiaalin. Tulosta painoi edelleen palkkainflaatio ja henkilöstön vaihtuvuus. Vuonna 2022 ennustamme liikevaihdon kasvavan 15 % yritysostojen tukemana ja odotamme EBITA-marginaalin nousevan 11 %:iin (2021: 8 %). Päähuomio on kuitenkin myös Vincitillä Bilot-fuusiossa, jossa on selvä teollinen logiikka, ja yhtiöt täydentävät toisiaan suhteellisen hyvin. Ennusteemme eivät sisällä fuusion mahdollisia pidemmän tähtäimen synergioita. Q4-yhtiöraportti Vincitistä on luettavissa tästä.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisujen toimittaja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilot kuuluu Suomen IT-markkinalla keskisuurten joukkoon, ja sen asiakasportfolio on painottunut suuriin asiakkuuksiin. Bilotille ominaista on profiloituminen SAP-sateenvarjon alle kuuluviin yritysohjelmistoihin. Bilotin liiketoimintamalli perustuu asiantuntijamyyntiin erilaisilla toimitusmalleilla, jotka voivat perustua tuntilaskutukseen, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin tai näiden välimuotoihin.