Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Viime vuodet ovat kohdelleet Helsingin pörssin sijoituspalveluyhtiöitä ja varainhoitajia poikkeuksellisen hyvin. Listattujen sijoituspalveluyhtiöiden liikevaihdot ovat kasvaneet 2013-2018 mediaanina noin 20 %:n vuosivauhtia. Vaikka osa kasvusta selittyykin yritysjärjestelyillä, on myös orgaaninen kasvu ollut toimialalla erittäin vahvaa. Seurannassamme olevien yhtiöiden kasvu on ollut paitsi selvästi toimialaa nopeampaa (CAGR 2013-2018: ~6 %) myös erittäin kannattavaa keskimääräisen liikevoittomarginaalin ollessa noin 30 % tasolla. Sijoituspalveluyhtiöiden ja varainhoitajien toimintaympäristöä on tukenut viime vuosina erityisesti sekä omaisuusarvoja nostattanut osakemarkkinoiden vahva kehitys että vaihtoehtoisten omaisuusluokkien kysyntää kasvattanut nollakorkoympäristö.

 

Yhtiökohtaiset erot ovat olleet suuria

Vaikka Helsingin pörssin sijoituspalveluyhtiöiden kehitys on kokonaisuudessaan ollut viime vuosina vahvaa, ovat yhtiökohtaiset erot olleet kuitenkin suuria. Tiettyjen yhtiöiden viime vuosien hyvän operatiivisen kehityksen taustalla ovat olleet mielestämme kolme selittävää tekijää: 1) onnistuneet strategiset valinnat, 2) markkinatilanteeseen sopiva tuotetarjonta (vaihtoehtoiset omaisuusluokat) ja/tai 3) erinomainen kulutehokkuus. Olemme avanneet alla tarkemmin yhtiöiden viime vuosien liiketoiminnallista kehitystä ja lähivuosien strategisia painopistealueita.

  • Titanium on ollut kotimaisessa sijoituspalveluyhtiökentässä harvinaislaatuinen poikkeus. Yhtiö on kyennyt kasvamaan poikkeuksellisen kapeasta tuotetarjonnasta huolimatta viime vuodet erittäin voimakkaasti (CAGR 2013-2018: ~ 50 %) ja erittäin kannattavasti (2013-2018 EBIT-% 53 %). Erinomaisen kehityksen taustalla on ollut poikkeuksellisen houkuttelevan palkkiorakenteen Hoivarahasto. Yhtiön lähivuosien fokuksessa on näkemyksemme mukaan Hoivarahaston kasvun jatkuminen ja tuotetarjonnan laajentaminen.
  • eQ:n viime vuosien häikäisevää suorittamista (liikevaihdon CAGR 2013-2018: ~20 % ja 2013-2018 EBIT-%: 42 %) selittävät poikkeuksellisen laadukkaat tuotteet (kiinteistö- ja PE-rahastot), erinomainen kulutehokkuus ja yhtiön vahva asema instituutiokentässä. Näkemyksemme mukaan yhtiö pyrkii jatkamaan lähivuosina voimakasta kasvua kiinteistö- ja PE-rahastossa. Emme myöskään poissulje vaihtoehtoa, että yhtiö kasvaa seuraavaan kokoluokkaan yritysostojen avulla.
  • CapManin liikevaihtokehitys on ollut viime vuosina selvästi listattujen sijoituspalveluyhtiöiden mediaanitasoa maltillisempaa (CAGR ~ 4 %), mutta kannattavuuden osalta (EBIT 2013-2018: 36 %) yhtiö on kuulunut sektorinsa kärkipäähän. Yhtiö on kokenut uuden johdon ja strategian myötä merkittävän muodonmuutoksen, ja yhtiön tuloksen laatu on parantunut selvästi tuloksen painopisteen siirryttyä heikosti ennustettavista voitonjako-osuustuotoista ja Norvestia-markkinasalkun sijoitustuotoista jatkuviin hallinnointipalkkioihin. Tulevina vuosina CapManin sijoittajatarinan keskiössä ovat Hallinnointi- ja Palveluliiketoiminnan voimakas kasvu. Pidämme myös mahdollisena, että yhtiö ottaa lähivuosina kasvuloikan yritysjärjestelyiden avulla.
  • Taalerin viime vuosien kasvu- ja kannattavuuskehitys on ollut toimialan keskitasoa. Yhtiön Varainhoito on kärsinyt viime vuosina kroonisista kuluhaasteista ja kehitystä ovat paikanneet merkittävät tuottopalkkiot ja myyntivoitot. Taaleri ei ole kyennyt myöskään hyödyntämään täysimääräisesti nollakorkoympäristöä, mikä on näkynyt passiivisuutena esimerkiksi kiinteistöpuolella. Taalerin lähivuosien fokuksessa on jatkuvien tuottojen voimakas kasvattaminen, jossa keskeistä roolia näyttelevät yhtiön pääomarahastot. Näkemyksemme mukaan yritysjärjestelyt tulevat olemaan osa Taalerin sijoittajatarinaa myös jatkossa.
  • Aktia Varainhoidon kehitys on ollut viime vuosina vahvaa. Yhtiön kehittyvien markkinoiden korkotuotteet ovat menestyneet erinomaisesti ja viime vuonna aloitettu Universal Investment-jakeluyhteistyö on lähtenyt liikkelle hyvin. Perinteisessä pankkitoiminnassa kehitys on ollut kuitenkin haasteellisempaa. Yhtiöllä on näkemyksemme mukaan hyvät edellytykset jatkaa voimakasta kasvuaan varainhoidossa sen laadukkaan tuotetarjonnan ansiosta. Näemme myös kohtuullisen mahdollisuuden sille, että Aktia täydentäisi varainhoidon tarjontaansa yritysostoilla.
  • Evli on tehnyt kulutehokkuuden suhteen viime vuosina huomattavan parannuksen, mikä on näkynyt liikevaihdon kasvua (CAGR 2013-2018: ~4 %) selvästi nopeampana tuloskasvuna (EBIT CAGR 2013-2018 ~23 %). Perinteisenä korko- ja instituutiovarainhoitajana tunnettu Evli on onnistunut kasvattamaan viime vuosina kansainvälistä rahastomyyntiään huomattavasti ja yhtiö on edennyt viimeisen vuoden aikana pääomarahastojen ylösajossa yllättävänkin nopeasti. Näkemyksemme mukaan edellä mainitut teemat tulevat olemaan yhtiön painopistealueita myös tulevina vuosina. Merkittäviä yritysjärjestelyitä pidämme lähivuosina suhteellisen epätodennäköisinä.
  • United Bankersin vuosien 2013-2018 keskimääräinen kasvuvauhti on ollut seurannassamme olevien sijoituspalveluyhtiöiden mediaanitasoa (CAGR ~20 %). Yhtiö sai vuonna 2018 maaliin menneestä SPL-yrityskaupasta merkittävästi lisää myyntivoimaa ja yhtiön ennustettavuus on parantunut selvästi jatkuvien palkkiotuottojen kasvun myötä. Terveestä kasvusta huolimatta UB:n kannattavuus on ollut viime vuosina kuitenkin vain kohtalaisella tasolla (2013-2018: EBIT-%: ~18 %) ja näemmekin yhtiön kulutehokkuudessa selvää parannuspotentiaalia lähivuosina. Tulevina vuosina yhtiö tulee hakemaan kasvua strategiansa mukaisesti jatkuvaa palkkiovirtaa tuottavista reaaliomaisuustuotteissa ja pääomarahastoissa. Uskomme, että yhtiö tulee kartoittamaan myös jatkossa aktiivisesti epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia.
  • EAB Group on kasvanut viime vuosina ripeästi (CAGR 2013-2018 ~29 %) ja yhtiö nousi uuteen kokoluokkaan vuoden 2017 Alfred Berg-yrityskaupan myötä. Yhtiön kannattavuus on jäänyt kuitenkin viime vuosina toistuvasti heikolle tasolle (2013-2018: EBIT-%: ~5 %), josta viimeisimpänä osoituksena elokuun raju tulosvaroitus. Näkemyksemme mukaan EAB:n yksi keskeisimmistä haasteista on ollut tuotteiden heikko laatu sekä yhtiön korkeahko hintataso, jonka seurauksena yhtiön laaja myyntikoneisto ei ole toiminut täydellä teholla. Näkemyksemme mukaan yhtiön lähivuosien prioriteetteina tulee olemaan kestävä kannattavuusparannus ja tuotetarjonnan parantaminen (laatu sekä määrä).

 

Lähivuosien näkymät säilyvät positiivisina

Sijoituspalveluyhtiöiden ja varainhoitajien lähivuosien näkymät ovat edelleen varsin suotuisat. Vaikka markkinatilanne onkin aiempaa epävarmempi, tukevat markkinan keskeiset trendit yhtiöiden kasvunäkymiä. Etenkin nollakorkoympäristö ja tämän luoma kysyntä vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin tulee toimimaan kasvun moottorina valtaosalle seuraamistamme yrityksistä. Kokonaisuudessaan odotamme seuraamiltamme yhtiöiltä vuosina 2020-2021 liikevaihdon osalta keskimäärin 7 %:n kasvua ja liikevoiton osalta keskimäärin 10 %:n kasvua toimialan yhtiöiden skaalautuvaa kulurakennetta heijastellen. Sijoittajan on kuitenkin syytä tiedostaa, että toimiala on hyvin syklinen ja toimintaympäristö voi heikentyä hetkessä, kuten vuoden 2018 lopussa nähtiin.

Titaniumin liikevaihto muodostuu käytännössä kokonaan sen 100 %:sti omistaman rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen ja omaisuudenhoitopalveluiden tuottamista palkkioista. Kiinteistö- ja muut sijoitukset tapahtuvat rahastojen toimesta, eikä Titanium omista suoraan kiinteistöjä. Titanium suuntaa rahastonsa ja palvelunsa asiakkaille, jotka tavoittelevat maltillista tuottoa ja kohtuullisen ennustettavia korko- ja vuokrakassavirtatuottoja sekä osinkoja.