Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Jatkona aikaisemmille varainhoitosektorin katsauksille pureudumme tällä kertaa tarkemmin yhtiöiden uusmyynnin onnistumiseen vuoden 2021 aikana. Toimialalle kulunut vuosi oli yhtä ilotulitusta, ja kaikki seuraamamme yhtiöt takoivat uusiksi tulosennätyksiään. Arviomme mukaan merkittävimmät seikat vahvan myynnin taustalla olivat vahva pääomamarkkinakehitys, joka on ruokkinut yleistä kiinnostusta sijoittamista kohtaan sekä yhtiöiden tuotetarjonta, joka on pääsääntöisesti vastannut erinomaisesti sijoittajien kysyntään. Näin ollen uusmyynti onkin seuraamiemme yhtiöiden osalta vetänyt kautta linjan erittäin hyvin.

Olemme rajanneet tarkastelun pelkästään rahastoihin (perinteiset sekä vaihtoehtoiset), sillä ne kattavat valtaosan seuraamiemme yhtiöiden palkkioista ja ovat strategian keskiössä käytännössä jokaisella. Muiden tuotteiden (mm. varainhoidon mandaatit/konsultatiiviset sopimukset, vakuutustuotteet ja strukturoidut tuotteet) osalta raportointikäytännöt ovat varsin kirjavia, joten vertailtavuus yhtiöiden välillä heikkenee merkittävästi. Lisäksi Alexandriaa lukuun ottamatta on rahastojen ulkopuolisen liiketoiminnan merkitys varainhoidossa varsin rajallinen. Huomautamme, että yhtiöt raportoivat myös hallinnoitavia varojaan hieman eri tavoin, ja etenkin vaihtoehtoisten tuotteiden osalta uusmyyntiluvut ovat omia arvioitamme. Näin ollen lukuihin on syytä suhtautua suuntaa antavina.

Arvonmuutokset kasvattavat hallinnoitavia varoja uusmyynnin ohella

Alla olevassa kaaviossa on kuvattuna yhtiöiden rahastopääomien kasvun jakautuminen uusmyynnin ja arvonnousun välillä. Prosentuaalinen kasvu suhteuttaa vuoden aikana kerätyt nettomerkinnät ja rahastojen arvonnousut vuoden alun rahastopääomiin. Arvonnousujen osalta on huomioitu vain sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat yhtiöiden veloittamiin hallinnointipalkkioihin. Useat yhtiöt laskevat perinteisten rahastojen lisäksi suljetuille vaihtoehtorahastoilleen käypiä arvoja läpi rahaston toiminta-ajan, mutta hallinnointipalkkiot on silti sidottu rahastoon sisään maksetun alkuperäisen pääoman määrään. Näin ollen vaihtoehtorahastojen arvonmuutoksilla ei ole merkitystä yhtiön jatkuvien palkkioiden kannalta. Tämä ei kuitenkaan koske avoimia vaihtoehtorahastoja (kuten Titaniumin Hoivakiinteistö), joiden hallinnointipalkkiot määräytyvät rahaston käyvän arvon mukaan. Nämä rahastot on luonnollisesti huomioitu laskelmassa.

Yhtiöiden välillä on huomattavaa hajontaa arvonnousujen osalta. Eroista merkittävä osuus selittynee näkemyksemme mukaan suhteellisen performanssin sijaan ennen kaikkea yhtiöiden erilaisilla rahastoluokkien välisillä jakaumilla (osake/korko/yhdistelmä/vaihtoehto). Esimerkiksi arvonnousujen kärjessä olevalla Alexandrialla kaikki rahastot arvostetaan käypään arvoon, ja hallinnoitavasta varallisuudesta suurin osa on sijoitettuna osakepainotteisiin yhdistelmärahastoihin. Vastaavasti esimerkiksi Evlillä korkorahastojen osuus on verrattain korkea, mikä laskee varojen keskimääräistä tuotto-odotusta. Pääomarahastoihin keskittyvällä CapManilla taas arvonmuutokset eivät heijastu käytännössä lainkaan hallinnointipalkkioihin. Rahastopääomien kokonaiskasvua kuvaavat luvut eivät siis ole keskenään kovin vertailukelpoisia, vaan ne lähinnä valaisevat yksittäisen yhtiön kasvun painotusta ja pääomien pysyvyyteen liittyvää riskiä. Alla olemmekin keskittyneet tarkastelemaan yhtiöiden uusmyyntilukuja, jotka lopulta kuvastavat hyvin yhtiöiden myyntikoneistojen tehoa.

Myynnin jakauma määrittää lopulta sen arvon sijoittajalle

Uusmyyntilukuja vertailtaessa sijoittajien on absoluuttisten lukujen lisäksi vähintään yhtä tärkeää kiinnittää huomiota alla olevaan myyntimixiin. Vaihtoehtoiseen rahastoon kerätty euro on merkittävästi arvokkaampaa kuin esimerkiksi rahamarkkinarahastoon kerätty euro, sillä vaihtoehtoisen rahaston palkkiotaso on yleensä moninkertainen rahamarkkinarahastoon verrattuna. Lisäksi vaihtoehtoisissa rahastoissa (etenkin suljetuissa) pääoman pysyvyys on parempi, mikä nostaa entisestään hallinnoitavan varallisuuden arvoa. Nousumarkkinassa positiiviset arvonmuutokset paisuttavat avoimien rahastojen hallinnointipalkkioita hoidettavan varallisuuden kasvun myötä, mutta laskumarkkinassa heikko tuottokehitys voi kumota vahvankin uusmyynnin positiivisen vaikutuksen. Tyypillisesti laskumarkkinassa avoimista rahastoista poistuu myös jonkin verran pääomia, mikä tekee niiden tuomasta liikevaihdosta entistä volatiilimpaa. Yleisellä tasolla voidaankin sanoa, että arvokkainta rahastouusmyyntiä ovat järjestyksessä: 1) suljetut vaihtoehtorahastot, 2) avoimet vaihtoehtorahastot, 3) osakerahastot, 4) yhdistelmärahastot, 5) korkorahastot.

Positiivinen markkinakehitys tuki lähes koko verrokkiryhmän myyntiä

eQ:n osalta uusmyynti sujui vuoden 2021 aikana jälleen väkevästi. Uusmyynti oli yhteensä noin 870 MEUR ja keskittyi hyvin pitkälti vaihtoehtoisiin rahastoihin. Yhtiö keräsi PE-tuotteisiinsa uutta pääomaa noin 340 MEUR ja kiinteistörahastoihin 350 MEUR. Erinomaisten myyntilukujen taustalla ovat yhtiön laadukas tuotetarjonta sekä erinomaisesti toimiva myyntikone.

United Bankersin myynti oli jälleen vahvassa vedossa. Nettomerkintöjä yhtiö keräsi yhteensä noin 310 MEUR, joka suhteutettuna yhtiön vuoden alun noin 1,7 mrd. euron rahastopääomiin on tasona Titaniumin ja CapManin ohella vertailujoukon parhaimmistoa. Uusmyynnin laatu oli myös hyvällä tasolla, sillä merkittävä osa nettomerkinnöistä kohdistui hyvän palkkiotason vaihtoehtorahastoihin sekä osakerahastoihin.

Alexandrian tapauksessa on syytä huomioida, että yhtiön päätuotealue ovat strukturoidut tuotteet ja niiden merkitys yhtiön uusmyynnissä on myös erittäin iso (hieman yli 50 % liikevaihdosta). Rahastojen myynnin osalta yhtiön vuosi sujui erittäin hyvin ja yhtiö keräsi ennätykselliset noin 100 MEUR:n uutta pääomaa. Huomionarvoista on, että yhtiötason nettomerkinnät olivat positiiviset vuoden jokaisena kuukautena.

Titaniumin vuosi oli myynnin osalta todella onnistunut ja keväällä lanseerattu Baltia Kiinteistö -rahasto nosti yhtiön rahastojen koko vuoden uusmerkinnät uudelle tasolle noin 110 MEUR:oon. Saavutettu taso on erinomainen suhteutettuna vuoden alun rahastopääomiin, ja lisäksi tuotteiden suotuisa palkkiorakenne pönkittää kasvun arvoa entisestään sijoittajan näkökulmasta.

Myös CapManin vuosi oli hurja: yhtiö keräsi rahastoihinsa arviomme mukaan noin 900 MEUR uutta pääomaa. Tämä vastaa lähes 24 % kasvua vuoden alun rahastopääomiin, ja se on suorituksena vertailujoukon paras. Uusi pääoma on luonteeltaan pysyvää ja sen palkkiotaso on hyvä, mikä nostaa entuudestaan eriomaisen suorituksen arvoa. Auki olevien rahastojensa lisäksi yhtiö lanseerasi vuoden aikana useita uusia vaihtoehtoisia tuotteita, joista myynnin osalta merkittävimmät olivat asuntorahasto CapMan Residential sekä velkarahasto Nest Capital III.

EAB:n myynti sujui vuoden aikana sangen vaisusti. Perinteisten rahastojen uusmyynti jäi käytännössä nollaan, ja nettomerkinnöistä vastasivat auki olleet vaihtoehtorahastot. Keihäänkärkenä oli Kiinteistökehitys III -rahasto, johon nettomerkintöjä valui arviomme mukaan noin 50 MEUR edestä. Vaikka vaihtoehtoisten rahastojen palkkiotaso on luonnollisesti hieman perinteisiä parempi, oli yhtiön uusmyynnin taso selkeä pettymys.

Evlin nettomerkinnät olivat vuoden aikana arviolta noin 1,6 mrd. euroa. Varsin suurelta vaikuttavaa lukua tulkittaessa on syytä huomioida, että yhtiön hallinnoitavan rahastopääoman määrä on selvästi verrokkiryhmän muita yhtiöitä suurempi. Koko vuoden osalta myynnin suoritusta on joka tapauksessa syytä pitää vahvana, vaikka viimeisen kvartaalin ajalta nettomerkinnät perinteisiin rahastoihin olivatkin noin 200 MEUR miinuksella.

Aktian uusmyynti sujui vuoden 2021 aikana vaisusti. Yhtiön nettomerkinnät jäivät selvästi miinukselle, mikä oli vahva pääomamarkkinakehitys huomioiden heikko suoritus. Suurimmat syyt heikon kehityksen taustalla olivat EMD-tiimin sekä Taalerilta tulleiden salkunhoitajien lähtöjen myötä syntyneet lunastukset. Lisäksi Taaleri-integraatio on arviomme mukaan pitänyt organisaation fokuksen muualla kuin uusmyynnissä varsinkin kesän ja syksyn aikana. Aktialla onkin kuluvana vuonna näytön paikka uusmyynnin osalta.

Taalerilla vuotta 2021 väritti Varainhoidon myynti Aktialle ja uuden liiketoiminnan rakentaminen. Taalerin lukuja tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että Taaleri ei erikseen erittele rahastopääomiaan, ja yhtiön rahastopääomien kasvuluku pitääkin sisällään myös mandaatit sekä rahastojen velkaosuudet. Taalerin pääomien +500 MEUR:n kasvusta arviolta yli puolet tuli Aktialta yritysjärjestelyn yhteydessä (kaksi rahastoa sekä yksi mandaatti). Loput uusmyynnistä kohdistui yhtiön uusiin tuotteisiin, etenkin kiinteistörahastoihin.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

eQ-konserni on vuonna 1998 perustettu kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. Konserni tarjoaa asiakkailleen sijoitus- ja pääoma­rahastoihin liittyviä palveluita, yksilöllistä varainhoitoa, strukturoituja sijoitustuotteita, sijoitus­vakuutuksia sekä laajan valikoiman kansainvälisten yhteistyö­kumppaneiden sijoitusrahastoja. Lisäksi konserni tarjoaa yritys- ja kiinteistö­järjestelyihin sekä pääoma­järjestelyihin liittyviä palveluja.